Participants in YEYS 2019

Ba é an moladh a bhain an líon is mó vótaí i mbliana le linn Leatsa an Eoraip, Abair leat! (YEYS), imeacht don aos óg a reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) an 21-22 Márta 2019, ná siollabas éigeantach faoi pholaitíocht na hEorpa a thabhairt isteach d’fhonn cur le heolas na saoránach ar an Aontas ar chaoi a rachadh chun tairbhe dóibh agus a vóta á gcaitheamh acu. Cuirfear an moladh seo, maille le trí cinn de mholtaí eile a bhaineann le húsáid teicneolaíochtaí nua agus na meán sóisialta chun cur leis an ráta vótála, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa lena mbreathnú.

Tar éis dóibh dhá lá a thabhairt i mbun plé agus díospóireacht bhríomhar, chuir na 99 daltaí meánscoile, idir 16 agus 17 mbliana d'aois, a roghnaíodh le páirt a ghlacadh in imeacht YEYS 2019 10 gcinn de mholtaí i láthair le linn an tseisiúin iomlánaigh dheireanaigh. Díríodh go háirithe ar réimse an oideachais agus ar na meáin shóisialta. I gcuid de na tionscadail moladh leas a bhaint as ardáin ar líne agus cruinnithe sa saol réadúil d’fhonn nasc a chruthú idir an tsochaí shibhialta agus lucht ceaptha beartas. Seo a leanas na ceithre mholadh ba mhó a fuair vótaí:

1. #Future is now, tionscadal dírithe ar shiollabas éigeantach a thabhairt isteach i scoileanna uile an Aontais Eorpaigh. Bheadh trí chuid ann: an chuid phraiticiúil, is é sin cuairteanna ar institiúidí an Aontais; an chuid theoiriciúil, is é sin trialacha agus cur i láthair; agus, ar deireadh, ardán idirghníomhach ar a mbeadh quizeanna agus físeáin.

2. EU&U.EU, suíomh gréasáin ar a dtabharfaí eolas i bhfoirm achoimre faoin Aontas agus faoi na toghcháin Eorpacha chun an trédhearcacht agus an fheasacht a mhéadú trí dhianúsáid a bhaint as na meáin shóisialta agus as ábhar ilmheán.

3. (ar comhchéim le chéile) Europe E-VOTE, tionscadal dírithe ar lá saoire náisiúnta a dhéanamh de lá na dtoghchán agus ar an vótáil leictreonach a chur chun cinn agus From You to EU, tionscnamh chun gluaiseachtaí sóisialta a nascadh le polaiteoirí agus a chur ar a gcumas oibriú le chéile chun réitigh a aimsiú.

Seo a leanas na moltaí eile a chuir na daltaí i láthair:

#Insta (nt) vote: tionscnamh chun cur leis an láithreacht atá ag an Aontas Eorpach ar na meáin shóisialta trí úsáid a bhaint as ábhar ardcháilíochta atá dírithe ar an aos óg, mar shampla físeáin ghearra agus tráchtaireacht ó thionchairí, rud a chuirfeadh leis an bhfeasacht agus an rannpháirtíocht.

Gréasán na nEorpach Óg, tionscadal dírithe ar eolas a chur ar fáil faoi bhearta an Aontais agus na srianta atá air, daoine éagsúla fud fad na hEorpa a nascadh le chéile agus tús a chur le díospóireacht trí mheán ardán ar líne ar a ndéanfaí tionscadail a eagrú agus torthaí na dtionscadal a fhoilsiú.

Do ghuth a aimsiú, tá dhá ghné ag roinnt leis an tionscadal seo: a haon, dhéanfaí cruinniú mullaigh le haos óg agus polaiteoirí na hEorpa a reáchtáil trí huaire sa bhliain faoi choinne comhphlé agus gníomhaíochtaí agus, a dó, suíomh gréasáin ar a mbeadh ábhar agus faisnéis idirghníomhach.

Fág do lorg ar an todhchaí – cloisimis uait!, suíomh gréasáin ar a bhféadfadh an t-aos óg, daoine faoi bhun 26 bliana d’aois go háirithe, a dtuairimí faoi ábhair éagsúla a phostáil. B’fhéidir le lucht úsáidte an tsuímh a mhéad nó a laghad a thaitníonn na tuairimí sin leo a léiriú agus chuirfí na tuairimí ab ansa le húsáideoirí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa ansin.

SharEU, aip a d’fhéadfaí a úsáid chun gluaiseachtaí sóisialta a nascadh le hinstitiúidí an Aontais. Bheadh modhnóirí faoi leith ag obair ar an aip agus chuirfidís tuarascáil mhíosúil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa faoi na tionscnaimh ar postáladh eolas ina dtaobh, rud a chruthódh nasc níos dlúithe leis na gnáthshaoránaigh.

Guthanna ar fiú éisteacht leo, ardán ina bhféadfaí tionscnaimh agus óráidí a chur chun cinn d’fhonn vótálaithe a spreagadh le dul i mbun gníomhaíochta agus le troid a dhéanamh ar son a smaointe féin. Roghnódh na rannpháirtithe ansin na tionscnaimh a chuirfí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa.

Chuir Luca Jahier, Uachtarán an Choiste, fáilte roimh na daltaí agus dúirt sé an méid seo a leanas leo: "Caithfimid eiseamláir Greta Thunberg a leanúint; bhí sí ábalta líon mór daoine a ghríosadh i ngiorracht aimsire de bharr a cuid cainte dírí. Téigí i bpáirt léi sa chomhrac seo, agus bígí conspóideach mar is é ár dtodhchaí-ne, chomh maith le bhur dtodhchaí féin, atá i mbaol". Chuir Isabel Caño, Leas-Uachtarán ar CESE atá freagrach as an gCumarsáid, clabhsúr ar an ócáid mar leanas:"Is nós linn anseo sa Choiste teacht ar chomhaontú trí chaibidlíocht a dhéanamh le chéile. Is ábhar bróid dúinn, mar sin, go raibh an deis seo againn chun éisteacht le bhur smaointe, bhur mbrionglóidí agus na réitigh atá á moladh agaibh agus chun bhur ndúthracht a fheiceáil". (dgf)