Leatsa an Eoraip, Abair leat - fíricí agus figiúirí

1039 n-iarratas a fuarthas don deichiú bliain den imeacht YEYS (an líon is mó iarratas a fuarthas riamh) - 972 iarratas ó Bhallstáit an Aontais agus 67 n-iarratas ó na cúig thír is iarrthóirí ar aontachas leis an Aontas. Tháinig an líon is mó acu ón Rómáin (221) agus an líon is ísle ó Mhálta agus Montainéagró (4 iarratas an ceann).

Rinneadh tarraingt leictreonach randamach chun na 33 mheánscoil a ghlac páirt san imeacht a roghnú - meánscoil amháin ó gach ceann de na 28 mBallstát agus de na cúig thír is iarrthóirí ar aontachas leis an Aontas (an Albáin, Poblacht na Macadóine Thuaidh, Montainéagró, an tSeirbia agus an Tuirc). Den chéad uair riamh, ghlac ceann de na scoileanna Eorpacha sa Bhruiséil páirt sa díospóireacht. Sna scoileanna Eorpacha, cuirtear oideachas ar pháistí oifigigh an Aontais Eorpaigh trí mheán a máthairtheanga agus, mar sin, tá páistí ó thíortha éagsúla a labhraíonn teangacha éagsúla á múineadh in aon áit amháin.

An 20-21 Márta 2019, tháinig 102 dalta - triúr ó gach ceann de na scoileanna rannpháirteacha - chun na Bruiséile le páirt a ghlacadh sa díospóireacht mhór. 15 bliana d'aois a bhí ag an dalta ab óige agus 20 bliain d'aois a bhí ag an dalta ba shine. Bhí an chuid is mó acu idir 16 agus 18 mbliana d'aois. Murab ionann agus tionóil eile roimhe sin, bhí na mná níos líonmhaire ná na fir (60 in aghaidh 42).

In oirchill na hócáide, rinne na rannpháirtithe ullmhúchán don díospóireacht faoi theoir an mhúinteora a bhí in éindí leo. Thug comhalta ó CESE cuairt ar na rannpháirtithe chun cuidiú leo díospóireacht a spreagadh a bhí dírithe ar thrí phríomhcheist:

  • Conas is féidir linn an daonlathas ionadaíoch a threisiú sna blianta atá romhainn?
  • Cén cineál comhair pholaitiúil a bheidh ann tar éis na dtoghchán Eorpach, agus conas a ghlacfá páirt ann?
  • Cad ba cheart a dhéanamh chun daoine a spreagadh le vóta a caitheamh i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa, dar leatsa?

Le linn an imeachta, d’oibrigh na daltaí faoi threoir sainmhodhnóirí chun 10 moladh a ullmhú agus a chur faoi bhráid lucht ceaptha beartais an Aontais Eorpaigh. Ansin, roghnaíodh na trí thogra ba tharraingtí trí vótáil.

Leatsa an Eoraip, Abair leat! (YEYS) Eagraíonn CESE, guth na sochaí sibhialta ar leibhéal an Aontais, YEYS - an Choiste don aos óg. Leis an tionscnamh seo, is é is aidhm do CESE a dhéanamh ná a chinntiú go nglacfar le tuairmí, taithí agus smaointe an aosa óig i bpróiseas ceaptha beartais an Aontais Eorpaigh.

Tá tuilleadh sonraí faoin imeacht YEYS2019 le fáil ar leathanach oifigiúil an imeachta. (dm & ks)