Available Languages:

Editorial

«An Eoraip ina húdar inspioráide»

A chairde,

Ar feadh dhá lá, ar an 21 agus ar an 22 Márta, bhí caint bhríomhar agus gáire le cloisteáil ó 102 dhalta idir 16 agus 18 mbliana d’aois ó na 28 mBallstát agus ó na cúig thír is iarrthóirí i bpasáistí agus seomraí fhoirgneamh Jacques Delors. Má bhí siad faiteach ó am go chéile bhí siad fiosrach thar aon ní eile, agus iad ag fiafraí díobh féin: Cad chuige an turas seo?, “An bhféadfainnse teacht ar réiteach na bhfadhbanna sin a chuaigh de na daoine fásta a réiteach, cuir i gcás, “Conas daoine a spreagadh chun a vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha?”.

In short

Rannpháirtíocht na gComhaltaí

Gabhaimid buíochas mór leis na comhaltaí ar fad a thug cuairt ar na scoileanna as an dúthracht a chaith siad leis na scoláirí a ullmhú dá ndíospóireacht sa Bhruiséil: Martina Širhalová, Dimitar Manolov, Baiba Miltoviča, Charles Vella, Martin Siecker, Arno Metzler, Meelis Joost, Pirkko Raunemaa, Jocelyne Le Roux, Bernt Fallenkamp, Jakob Krištof Počivavšek, Bo Jansson, Roman Haken, Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, Gonçalo Lobo Xavier, Cristian Pîrvulescu, Andreas Pavlikkas, Piroska Kállay, Ronny Lannoo, Josiane Willems, Brian Curtis, Ionuț Sibian, Antonio Longo, Javier Doz Orrit, Renate Heinisch, Alfred Gajdosik, Séamus Boland, Daiva Kvedaraitė, Aristotelis Thomopoulos, Krzysztof Pater. (ks)

"Leatsa an Eoraip, Abair Leat" sna meáin

An Ostair ORF.at: Daltaí meánscoile i mbun beartais AE a cheapadh

An ChróitJutarnji List: DAOINE ÓGA Ó SHÁGRAB SA BHRUISÉIL: dhírigh Lara, Nikola agus Patrick a n-aird ar na toghcháin Eorpacha agus conas daoine óga a spreagadh le páirt a ghlacadh iontu

An FhionlainnHAAPAVESI LEHTI: daltaí meánscoile sa Bhruiséil ag déanamh ionadaíocht thar ceann na Fionlainne

An FhraincOuest France: Saint-Brieuc. Dar leis na daltaí meánscoile seo ó mheánscoil Saint-Charles, "is sinne todhchaí na hEorpa".

An IodáilServizio Informazione Religiosa: An tAos Óg: ghlac 102 daltaí meánscoile ó gach cearn den Aontas Eorpach páirt i mbliana san imeacht "Leatsa an Eoraip, Abair Leat!" sa Bhruiséil

MáltaMalta Today: Togra a rinne déagóirí ó Mhálta le haghaidh curaclam éigeantach faoin Aontas Eorpach le cur faoi bhráid na bhFeisirí Eorpacha.

MontainéagróGrad Kulture: "LEATSA AN EORAIP, CLOISIMIS UAIT!": Rinne scoláirí meánscoile ó Niksic ionadaíocht rathúil thar ceann Mhontainéagró ag comhdháil YEYS sa Bhruiséil

An PhortaingéilROSTOS: Thug triúr daltaí meánscoile ó Choláiste Minerva do Barreiro cuairt ar an mBruiséil chun ionadaíocht a dhéanamh ar an bPortaingéil ag an ócáid "Leatsa an Eoraip! Abair Leat!"

An RómáinCuvantul Libertatii: Rinne triúr daltaí meánscoile agus múinteoir amháin ó Bailesti ionadaíocht thar ceann na Rómáine sa Bhruiséil

An Ríocht AontaitheGovernment Europa: Pléadh saincheisteanna beartais agus oideachais ag imeacht polaitíochta a bhí dírithe ar an aos óg

 

New publications

Stair dhigiteach "Leatsa an Eoraip, Abair leat!" (YEYS)

Reáchtáil CESE a n-ócáid shuaitheanta don aos óg, "Leatsa an Eoraip, Abair leat!", den chéad uair an 15-17 Aibreán2010 Tá súil siar á tabhairt anois i bhfoilseachán digiteach ar an tréimhse deich mbliana ó cuireadh Leatsa an Eoraip, Abair leat! (YEYS) ar bun, agus tá aird á tabhairt go háirithe ar an ngealltanas a rinneadh páirt a thabhairt don aos óg ar fud na hEorpa i bpróiseas ceaptha beartais an Aontais Eorpaigh. San fhoilseachán, tá béim á leagan freisin ar na saincheisteanna a pléadh ó bhliain go chéile agus ar na tograí agus na torthaí a d'eascair as na díospóireachtaí sin, d’fhonn an luach a bhaineann le rannpháirtíocht an aosa óig i múnlú na hEorpa a léiriú.

EESC News

Is mian le saoránaigh óga san Eoraip go mbainfí leas as an oideachas agus na meáin shóisialta chun cur leis an daonlathas agus le rannpháirtíocht na saoránach san Aontas

Participants in YEYS 2019

Ba é an moladh a bhain an líon is mó vótaí i mbliana le linn Leatsa an Eoraip, Abair leat! (YEYS), imeacht don aos óg a reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) an 21-22 Márta 2019, ná siollabas éigeantach faoi pholaitíocht na hEorpa a thabhairt isteach d’fhonn cur le heolas na saoránach ar an Aontas ar chaoi a rachadh chun tairbhe dóibh agus a vóta á gcaitheamh acu. Cuirfear an moladh seo, maille le trí cinn de mholtaí eile a bhaineann le húsáid teicneolaíochtaí nua agus na meán sóisialta chun cur leis an ráta vótála, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa lena mbreathnú.

Tá an tionscnamh (YEYS) ar an bhfód anois le deich mbliana, ach tá sé chomh hábhartha céanna agus a bhí riamh, dar le tionscnóir an imeachta

Agus deich mbliana ar an bhfód i mbliana ag an tionscnamh Leatsa an Eoraip, Abair Leat!, labhair EESC Info leis an iar-leas-uachtarán Irini Pari arbh aici a bhí an smaoineamh a chuir tús leis an imeacht seo in 2010. Chaith sí súil siar ar an gcaoi ar thosaigh YEYS agus súil ar aghaidh ar thodhchaí na hEorpa.

EESC Info: A Irini Pari, an bhféadfá a rá linn conas a thosaigh an tionscnamh seo? Cad é a spreag é?

Leatsa an Eoraip, Abair Leat! (YEYS) – dearcadh iar-rannpháirtithe: eispéireas claochlaitheach

Lainseáladh Leatsa an Eoraip, Abair Leat! den chéad uair in 2010, tráth a raibh an ghéarchéim airgeadais díreach tosaithe, a raibh uachtaráin eile ar institiúidí uile an Aontais Eorpaigh agus nach raibh trácht ar Brexit go fóill. Tráth nach raibh aon Instagram ann, a rabhthas díreach tar éis Whatsapp a chruthú agus nach raibh ach 100 milliún úsáideoir ag Twitter, nach dada é i gcomparáid leis an 1.5 billiún úsáideoir a bhí cláraithe faoi 2019. Is iomaí rud atá athraithe ó shin, ach tá díograis agus fuinneamh an aosa óig fós mar an gcéanna, agus ar ócáid seo chomóradh 10 mbliana Leatsa an Eoraip, Abair Leat!, thug Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa cuireadh do thriúr iar-rannpháirtithe páirt a ghlacadh sna díospóireachtaí agus a dtaithí a roinnt linn.

Más dúshlán í an chumarsáid, is iad na meáin shóisialta a sháróidh an dúshlán sin

Cé gur déagóirí iad rannpháirtithe YEYS, ní mór an difríocht atá idir a ndearcaí siúd agus dearcaí daoine fásta. Faoi mar is ábhar imní dá dtuismitheoirí fás an phobalachais, bagairtí don daonlathas agus a bhfuil ag titim amach le déanaí a d’fhéadfadh tionscadal an Aontais a chur i mbaol, cuir i gcás Brexit, is ábhar imní don aos óg freisin na nithe sin. Tuigeann siad, ina theannta sin, nach mór don Aontas muinín a chothú athuair leis na saoránaigh trí chumarsáid níos fearr a dhéanamh leo, agus tá fiú réiteach féideartha faighte acu air sin trí na meáin shóisialta a úsáid mar uirlis ríthábhachtach chun trédhearcacht, feasacht agus rannpháirtíocht i ngnóthaí an Aontais a fheabhsú.

Leatsa an Eoraip, Abair leat - fíricí agus figiúirí

1039 n-iarratas a fuarthas don deichiú bliain den imeacht YEYS (an líon is mó iarratas a fuarthas riamh) - 972 iarratas ó Bhallstáit an Aontais agus 67 n-iarratas ó na cúig thír is iarrthóirí ar aontachas leis an Aontas. Tháinig an líon is mó acu ón Rómáin (221) agus an líon is ísle ó Mhálta agus Montainéagró (4 iarratas an ceann).