A léitheoirí dile,

Le linn an chruinnithe mullaigh dheireanaigh a bhí ag an Aontas i mí Feabhra, bhíothas ag súil leis go ndéanfadh na ceannairí dul chun cinn nach beag d'fhonn teacht ar chomhaontú maidir leis an an mbuiséad fadtéarmach, an Creat Airgeadais Ilbhliantúil. Theip orthu, áfach, teacht ar chomhréiteach toisc iad a bheith ar mhalairt tuairime ina thaobh.

Mura dtiocfar ar chomhaontú, beidh an baol ann go bhfágfar sinn i leamhsháinn athuair, rud nach acmhainn dúinn a dhéanamh i bhfianaise na staide reatha geopholaitiúla.

Má ligtear na tosaíochtaí práinneacha atá ag an Aontas agus na rioscaí a ghabhann leis na cainteanna iar-Brexit chun leadráin, cuirfear fuinneamh amú leo ba cheart a chaitheamh le tosaíochtaí eile: an pacáiste um imirce; an Comhaontú Glas, an t-aistriú digiteach agus an t-aistriú comhshaoil, gan ach dorn díobh a lua.

Is mithid dúinn ár misneach a chruinniú agus na roghanna cearta a dhéanamh.

An cath seo atá le fearadh againn, is físeanna seachas figiúirí atá i dtreis ann. Ní foláir an fhís atá ag an gCoimisiún nua - “Aontas níos Uaillmhianaí” - agus an clár oibre straitéiseach nua a leag ceannairí an Aontais síos in Sibiu, agus a athdhearbhaíodh le linn chruinnithe na Comhairle Eorpaí i mí Iúil agus i mí na Nollaig 2019, ní foláir í a chomhlíonadh trí chinntí a dhéanamh atá ag teacht leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil nua.

Ní féidir tabhairt faoi theach a athchóiriú mura bhfuil buiséad ceart airgid ar fáil ina chomhair.
Tugaimid lántacaíocht don mhéid a dúirt Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, David Sassoli, agus a dhearbhaigh grúpaí polaitiúla uile na Parlaiminte d’aon toil i litir chomhpháirteach a d’eisigh siad. Go deimhin, creidimid go bhfuil EUR 230 billiún de dhíth fós i láthair na huaire. Ní féidir glacadh leis an moladh a rinne an Chomhairle.

Más áil linn tús a chur le clár oibre Eorpach atá uaillmhianach, níl le déanamh i ndáiríre ach dóthain acmhainní a chur ar fáil don Aontas ina chomhair. Chuireamar an seasamh sin in iúl breis is bliain go leith ó shin i dtuairim a glacadh trí thromlach an-mhór agus tá sé athdhearbhaithe againn roinnt uaireanta ó shin i leith.

Mura mbeidh na Ballstáit toilteanach ranníocaíocht níos mó a dhéanamh d'fhonn is gur féidir tosaíochtaí uaillmhianacha a bhaint amach, tosaíochtaí a chomhaontaigh siad agus a d’fhormheas siad cheana féin, beidh orthu acmhainní dílse comhsheasmhacha a chur ar fáil. Is mithid dúinn an méid atá á phlé againn le 15 bliana anuas a chur i gcrích faoi dheireadh. Caithfimid rud a dhéanamh ar phobal na hEorpa agus na nithe a d’iarr siad orainn sna toghcháin Eorpacha dheireanacha a chur i gcrích. Tá sé ag dul do shaoránaigh na hEorpa go léireofaí meas orthu, mar is cóir, agus ba cheart aird a thabhairt, dá réir sin, ar a vóta in ionad neamhshuim a dhéanamh de.

Creidim gur mithid dúinn a bheith comhsheasmhach agus a bhfuil d’fhórsaí againn a shlógadh. Is mithid gníomhú agus brú a chur ar ár dtíortha féin, ionas go mbeidh an misneach, an toil pholaitiúil agus an uaillmhian is gá ag ár rialtais chun an méid atá comhaontaithe acu cheana féin a chur i gcrích.

Ag an tráth cigilteach seo, creidim gur cheart dúinn a bheith aontaithe go láidir inár seasaimh, in éineacht le Parlaimint na hEorpa, agus na seasaimh sin a chur in iúl go neamhbhalbh.

Luca Jahier,

Uachtarán CESE