Dearcadh na Cosmhuintire - Podchraoladh 4: An bóthar fada casta chuig an inrochtaineacht

Ós rud é go bhfuil clár oibre nua an Aontais um chearta daoine faoi mhíchumas ar na bacáin, i bpodchraoladh 4, An bóthar fada casta chuig an inrochtaineacht, pléimid staid fostaíochta daoine faoi mhíchumas. Pléimid an méid ba cheart don Aontas a dhéanamh chun cur lena chuimsithí atá a áiteanna oibre – ní hamháin sa saol fisiciúil ach i meon comhchoiteann na sochaí freisin, áit nach bhfeictear duine faoi mhíchumas go mion minic ach amháin trí mheán an mhíchumais féin.

Available Languages:

Editorial

A léitheoirí dile,

Le linn an chruinnithe mullaigh dheireanaigh a bhí ag an Aontas i mí Feabhra, bhíothas ag súil leis go ndéanfadh na ceannairí dul chun cinn nach beag d'fhonn teacht ar chomhaontú maidir leis an an mbuiséad fadtéarmach, an Creat Airgeadais Ilbhliantúil. Theip orthu, áfach, teacht ar chomhréiteach toisc iad a bheith ar mhalairt tuairime ina thaobh.

Mura dtiocfar ar chomhaontú, beidh an baol ann go bhfágfar sinn i leamhsháinn athuair, rud nach acmhainn dúinn a dhéanamh i bhfianaise na staide reatha geopholaitiúla.

Má ligtear na tosaíochtaí práinneacha atá ag an Aontas agus na rioscaí a ghabhann leis na cainteanna iar-Brexit chun leadráin, cuirfear fuinneamh amú leo ba cheart a chaitheamh le tosaíochtaí eile: an pacáiste um imirce; an Comhaontú Glas, an t-aistriú digiteach agus an t-aistriú comhshaoil, gan ach dorn díobh a lua.

In short

Ba cheart don Aontas Eorpach cur crua ar an mbréagnuacht

Na meáin shóisialta a rialáil, litearthacht sna meáin a fhorbairt agus tacaíocht a thabhairt don iriseoireacht neamhspleách ar ardchaighdeán - dar le CESE, is iad sin cuid de na réamhriachtanais is tábhachtaí chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis agus chun daonlathas an Aontais a chosaint.

Thug comhaltaí CESE cuairt ar an tSeapáin chun an trádáil agus an fhorbairt inbhuanaithe a phlé

Thug comhaltaí de Choiste Leantach an Aontais Eorpaigh agus na Seapáine ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa cuairt ar an tSeapáin chun cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche (EPA) a phlé agus chun an comhar le contrapháirtithe Seapánacha a neartú. Mar chuid den chuairt, reáchtáladh cruinniú comhchéime maidir leis an ngeilleagar ciorclach agus an chéad Idirphlé Comhpháirteach idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin leis an tsochaí shibhialta faoi EPA.

EESC News

Lá an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh 2020: tá rannpháirtíocht “fhiúntach” an phobail sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa á héileamh ag gníomhaithe

Bunaithe ar an taithí a fuair siad roimhe seo mar eagraithe ar na Tionscnaimh Eorpacha ó na Saoránaigh, thug na gníomhaithe a d’fhreastail ar imeacht na bliana 2020 an 25 Feabhra rabhadh maidir le ceist a chur ar dhaoine faoin gcineál Eorpa atá uathu agus ansin neamhaird a dhéanamh dá n-ionchur.

Ní mór do Pharlaimint na hEorpa buiséad láidir AE a éileamh don tréimhse 2021-2027

D’athdearbhaigh CESE go láidir a éileamh ar Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) a bheith ann a bheadh socraithe ag 1.3 % d’ollioncam náisiúnta (OIN) AE-27 don tréimhse 2021-2027. D’éiligh CESE go ndéanfaí é sin ag tráth ríthábhachtach sa phróiseas i dtreo comhaontú ar an gcéad bhuiséad fadtéarmach eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus tá an Chomhairle Eorpach fós ag déanamh iarracht an seasamh atá aici ar an ábhar sin a shocrú.

Tá CESE ar aon fhocal leis an gCoimisiún Eorpach maidir le todhchaí ghlas na hEorpa a chur chun cinn

Tacóidh CESE le treallús an Choimisiúin beart a dhéanamh de réir a mhianta chun an aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050 agus chun a chinntiú go mbeidh an duine aonair agus an pobal iomlán freagrach as an inbhuanaitheacht. Le linn an tseisiúin iomlánaigh a tionóladh sa Bhruiséil an 20 Feabhra 2020, thug Uachtarán CESE, Luca Jahier, tacaíocht do chlár oibre an Choimisiúin Eorpaigh don bhliain seo ina ndírítear ar an bhforbairt inbhuanaithe le haghaidh Eoraip níos glaise.

Straitéis um Míchumas do na deich mbliana atá romhainn: Ba cheart don Aontas Eorpach a bheith ar thús cadhnaíochta maidir le beartais fhorásacha a chur chun cinn

Reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa comhdháil ardleibhéil inar thug sé le chéile na príomhghníomhaithe maidir leis an mbeartas míchumais chun straitéis nua an Aontais sa réimse a phlé, straitéis atá á ceapadh agus a bhfuiltear ag súil go mbeidh éifeacht mhór aici ar na milliúin saoránach den Aontas atá faoi mhíchumas i ngach réimse den saol sna deich mbliana atá romhainn.

Tá CESE agus an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair ag géarú ar a n-iarrachtaí chun todhchaí na hoibre a mhúnlú ar dhóigh atá saincheaptha dár luachanna

Bhí díospóireacht ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) leis an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS) maidir le todhchaí na hoibre agus Colún Eorpach na gCeart Sóisialta chun plé a dhéanamh ar bhealaí eile le haghaidh comhair agus chun cur leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh chun saol na hoibre atá ag athrú go tapa a dhéanamh cothrom, cuibhiúil agus cuimsitheach do na glúnta atá le teacht.

Labhair gníomhaithe ar son rialacha Aontais le haghaidh biashlabhra trédhearcach ag seisiún iomlánach CESE

Ag an seisiún iomlánach is deireanaí a bhí aige, chuir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa fáilte roimh na daoine a chuir tús leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh “Eat Original. Unmask Your Food”, lena n-iarrtar ar an gCoimisiún Eorpach lipéadú de réir ionad tionscnaimh a dhéanamh éigeantach i gcás gach táirge bia d’fhonn cosc a chur ar an gcalaois agus an ceart atá ag tomhaltóirí teacht ar fhaisnéis a ráthú.

CESE sásta oibriú i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach chun comhaontú nua maidir le himirce agus tearmann a tharraingt suas

Tá géarghá le comhaontú nua maidir le himirce ar leibhéal na hEorpa agus, chuige sin, tá CESE réidh chun tacú leis na hiarrachtaí atá ar bun ag an gCoimisiún cheana féin. Ag labhairt dó sa Bhruiséil an 3 Márta 2020, chuir Uachtarán CESE, Luca Jahier, in iúl go soiléir go raibh an imirce ina tosaíocht ag CESE, rud is léir ón méid oibre atá déanta ag an gCoiste sa réimse sin le blianta fada anuas.

Tá a sheasamh glactha ag CESE maidir le tosaíochtaí eacnamaíocha do 2020

I mí Feabhra, ghlac CESE dhá thuairim, ceann maidir le Straitéis Bhliantúil 2020 don Fhás Inbhuanaithe ón gCoimisiún Eorpach (ECO/502) agus ceann eile maidir le moltaí CESE do bheartas eacnamaíoch an limistéir euro (ECO/503). Léiríonn na tuairimí sin ionchur CESE sa díospóireacht maidir leis na tosaíochtaí eacnamaíocha don bhliain romhainn agus na blianta ina dhiaidh sin, rud a ghlacfaidh an Chomhairle Eorpach go foirmiúil i mí an Mhárta.

Tá todhchaí inbhuanaithe na hEorpa ag brath ar amhábhair a bheith ar fáil do cheallraí

Ní mór don Aontas Eorpach buanrochtain ar amhábhair a chinntiú a luaithe is féidir chun tionscal láidir ceallraí a fhorbairt d’fheithiclí leictreacha. Thug an Rannóg um Iompar, Fuinneamh, Bonneagar agus an tSochaí Faisnéise (TEN) an foláireamh sin le linn díospóireachta sa Bhruiséil an 5 Feabhra 2020.

Comhaontú Airgid don Eoraip: ba cheart don Aontas Eorpach agus do na Ballstáit cúram fadtéarmach ar ardcháilíocht a chinntiú

Fuarthas amach i dtuarascáil ó CESE go bhfuil an staid in earnáil an chúraim baile neamh-inbhuanaithe, go bhfuil dálaí oibre na gcúramóirí an-ghar don dúshaothrú iomlán agus go bhfuil sé crua ar dhaoine faoi chúram teacht ar chúram atá inacmhainne agus ar ardcháilíocht. Tháinig an scéal seo chun solais mar gheall ar an easpa tacaíochta stáit atá ann do thionscail an chúraim agus is faillí pholaitiúil is cúis leis sin.

News from the Groups

Ról na ngnólachtaí i dtaca le hEoraip aeráidneodrach a bhaint amach – lántairbhe a bhaint as na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus an Comhaontú Glas

Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Tá méadú ag teacht ar líon na gcuideachtaí Eorpacha a bhfuil a ndearcadh athraithe acu cheana féin agus, sa bhreis ar na gnéithe a bhaineann le cúrsaí gnó amháin, tá gnéithe comhshaoil agus sóisialta á gcur san áireamh acu ina n-oibríochtaí laethúla freisin. D’fhonn a chinntiú go mbeidh rath ar an aistriú chuig geilleagar glas, ní mór don Aontas cothrom iomaíochta a chur ar fáil do chuideachtaí, le gur féidir borradh a chur faoin iomaíochas agus faoin infheistíocht. Is iad sin cuid de na conclúidí ar thángthas orthu ag an gcomhdháil ar “Ról na ngnólachtaí i dtaca le hEoraip aeráidneodrach a bhaint amach – lántairbhe a bhaint as na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus an Comhaontú Glas”, a bhí ar siúl an 9 Márta in Split na Cróite.

Buiséad nua an Aontais: Aontas nach bhfuil uaillmhianach a dhóthain?

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

Tá sé léirithe arís eile ag an mbagairt atá chugainn ón gcoróinvíreas agus ag géarchéim na ndídeanaithe, tráth atá an casadh is déanaí sa ghéarchéim sin ag titim amach ar an teorainn idir an Tuirc agus an Ghréig, a phráinní atá sé freagairt chomhchoiteann Eorpach a thabhairt ar shaincheisteanna nach acmhainn do na Ballstáit ina n-aonar déileáil leo. Ní hamháin gur gá do na hinstitiúidí Eorpacha, murab ionann agus riamh, teacht ar chomhaontú maidir le bearta agus straitéisí a chuirfear i bhfeidhm ar fud an Aontais, ach ní mór dóibh, ina theannta sin, a dtacaíocht a thabhairt do na tionscnaimh sin trí acmhainní a chur ar fáil dóibh.

An tsochaí shibhialta: crann seasta na luachanna Eorpacha

Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

Tá comhdháil á reáchtáil in Rijeka na Cróite ag an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE d’fhonn plé a dhéanamh ar ról na rannpháirtíochta sibhialta chun dul i ngleic le roinnt de na mórcheisteanna is cás leis an Eoraip sa lá atá inniu ann Le blianta beaga anuas, tá aghaidh á tabhairt ag an Aontas ar dhúshláin amhail an t-athrú aeráide agus cailliúint na bithéagsúlachta, méadú ar an imirce agus laghdú ar an spás atá ann don tsochaí shibhialta, a d’fhéadfadh an bonn a bhaint dá luachanna bunúsacha ar bhealaí nua.

Soon in the EESC/Cultural events

Port eile: mná i gcultúr ceoil na hEorpa

Chun Lá Idirnáisiúnta na mBan 2020 a cheiliúradh an 8 Márta, tá taispeántas á reáchtáil ag CESE dar teideal Female Notes [Nótaí Baineanna], lena dtugtar ómós do mhná na hEorpa a bhfuil bua an cheoil acu.

Tríd an taispeántas, déantar iniúchadh ar fhéiniúlacht shóisialta ceoltóirí baineanna ón séú haois déag go dtí an lá atá inniu ann trí shraith de phanéil bheathaisnéise, lena dtugtar onóir do na céadta cumadóirí agus ceoltóirí baineanna ar fud na hEorpa, agus cur síos á dhéanamh san am céanna ar fhorbairt chultúr an cheoil.

Tá an taispeántas á thionól i gcomhar le Toponomastica femminile, ar comhlachas Iodálach é ar ar bronnadh Duais na Sochaí Sibhialta 2019 de chuid CESE as an obair a rinne sé chun dul i gleic le héagothromaíochtaí inscne trí áiteanna a shloinneadh ó mhná iomráiteacha. (ck)