Väliaikainen valmisteluryhmä ”Euroopan energiayhteisö”

This page is also available in

Väliaikainen valmisteluryhmä ”Euroopan energiayhteisö” ohjaa ETSK:n energia-asioiden ohjelmaa kahden päälinjauksen pohjalta:

Kansalaisyhteiskunnan energia-asioihin osallistumisen edistäminen eurooppalaisen energiavuoropuhelun avulla

ETSK kannattaa kansalaisyhteiskunnan vahvaa roolia, jotta varmistetaan energiakäänteen onnistuminen. Yleisön osallistuminen politiikan tekoon ja toteuttamiseen lisää omistajuutta, parantaa prosessia ja auttaa saavuttamaan EU:n energiapolitiikan tavoitteet. Tästä syystä ETSK on edistänyt ajatusta eurooppalaisesta energiavuoropuhelusta. Vuoropuhelun tarkoituksena on auttaa kaikkia sidosryhmiä ymmärtämään energiaan liittyviä haasteita ja kompromisseja, toimimaan yksilöllisesti ja edistämään energiapoliittisia valintoja sekä ottamaan samalla huomioon yleiseurooppalaisten haasteiden ja mahdollisten ratkaisujen kokonaisuuden. Vuoropuhelun edistämiseksi väliaikaisen valmisteluryhmän jäsenet järjestävät kuulemistilaisuuksia ja konferensseja, muun muassa vuotuisiin energiaunionin tilaa koskeviin raportteihin liittyviä tapahtumia (2015, 2016), sekä auttavat laatimaan vuosittain lausunnon energiaunionin tilasta (2015, 2016) ja osallistuvat aktiivisesti muiden organisaatioiden tapahtumiin, kuten kansalaisten energiafoorumiin, Euroopan ydinenergiafoorumiin ja energiainfrastruktuurifoorumiin.

Energia-asioiden koordinoinnin tiivistäminen

EU:n jäsenvaltiot ovat yhä riippuvaisempia toisistaan teknisesti ja poliittisesti, eivätkä ne voi saavuttaa energiatavoitteitaan onnistuneesti ja kustannustehokkaasti yksin. ETSK pyrkiikin vahvistamaan koordinointia erityisesti verkkojen ja markkinoiden rakenteen alalla. ETSK suhtautuu myönteisesti Euroopan komission esittämään energiaunionin puitestrategiaan ja antaa siihen edelleen oman panoksensa alakohtaisten ja monialaisten lausuntojensa ja julkisten kuulemisten kautta.