Kestävä kehitys

Maailman johtajat hyväksyivät syyskuussa 2015 kestävän kehityksen YK-toimintaohjelman 2030 otsikolla Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Siinä vahvistetaan joukko kestävän kehityksen tavoitteita, joiden tarkoituksena on köyhyyden poistaminen, planeettamme suojeleminen, ihmisoikeuksien turvaaminen ja vaurauden tuottaminen kaikille. Tämän toimintaohjelman hyväksyminen merkitsee historiallista siirtymää kohti uutta ajattelutapaa, sillä siinä tarkastellaan taloudellista, sosiaalista ja ekologista eriarvoisuutta yleismaailmallisesti ja yhdennetysti. Prosessi kuvastaa täysin eurooppalaisia arvoja – sosiaalista oikeudenmukaisuutta, demokraattista hallintotapaa ja sosiaalista markkinataloutta – ja siinä otetaan huomioon myös ympäristönsuojelu.

Kestävän kehityksen seurantaryhmänsä avulla erityisjaosto tukee EU:ta, joka näyttää koko maailmalle esimerkkiä noudattamalla vuoden 2030 YK:n toimintaohjelmaa kaikilta osin ja panemalla sen täytäntöön.

Erityisjaosto on määrittänyt seuraavat politiikanalat, jotka ovat keskeisiä pyrittäessä toteuttamaan perinpohjaisia muutoksia kestävän kehityksen saavuttamiseksi EU:ssa:

  • oikeudenmukainen siirtymä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen kiertotalouteen
  • siirtymä kohti sosiaalisesti osallistavaa yhteiskuntaa ja taloutta – ihmisarvoinen työ ja ihmisoikeudet
  • siirtymä kestäväpohjaiseen elintarvikkeiden tuotantoon ja kulutukseen
  • investoinnit innovointiin ja pitkäjänteiseen infrastruktuurin uudenaikaistamiseen sekä kestävyysajattelun mukaisesti toimivien yritysten tukeminen
  • kauppa globaalin kestävän kehityksen välikappaleeksi.

Seurantaryhmä pyrkii käsittelemään kaikkia näitä siirtymiä johdonmukaisesti ja yhtenäisesti, jotta yhteiskunta voisi hyötyä niistä mahdollisimman paljon.