Usein kysyttyä

This page is also available in

Ilmoittautuminen ja valinta

Haluaisin ilmoittautua tapahtumaan. Mitä on tehtävä?

Koulujen tai opettajien on täytettävä hakulomake. Ainoastaan koulun rehtori tai opettaja voi siis halutessaan jättää hakemuksen koulun puolesta. Hakemusten viimeinen jättöpäivä ilmoitetaan ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuman verkkosivuilla.

Voivatko oppilaat ilmoittaa koulunsa mukaan itsenäisesti?

Oppilaat eivät voi itsenäisesti ilmoittaa kouluaan tai itseään mukaan tapahtumaan.

Kuinka monta koulua voi osallistua tapahtumaan ja miten ne valitaan?

Osallistujat valitaan arpomalla niiden koulujen joukosta, jotka ovat ilmoittautuneet verkkosivujen kautta määräaikaan mennessä. Kustakin maasta valitaan ainoastaan yksi koulu osallistumaan Brysselissä järjestettävään tapahtumaan. Koulussa vierailee lisäksi ETSK:n jäsen. Kullekin tapahtumaan valituista kouluista ilmoitetaan erikseen, ja niiden on ilmoitettava Brysselin tapahtumaan osallistuvien kolmen oppilaan ja mukana seuraavan opettajan nimet.

Millä tasolla oppilaiden kielitaidon on oltava, jotta he voivat osallistua työpajoihin?

Kielitaidon tasosta ei vaadita todistusta tai muuta osoitusta. Valittujen oppilaiden ja heidän opettajansa on kuitenkin pystyttävä ilmaisemaan itseään englanniksi kommunikoinnin ja keskustelun helpottamiseksi tapahtuman aikana.

Miten koulujen tulisi valita Brysseliin tulevat oppilaat?

Kukin koulu voi vapaasti päättää omista valintaperusteistaan, joiden on oltava selkeät, oikeudenmukaiset ja syrjimättömät. Tasa-arvosyistä mukaan ei saa valita vain saman sukupuolen edustajia (tyttö- ja poikakouluja lukuun ottamatta). ETSK:n tilat ovat vammaisille henkilöille täysin esteettömät.

Miten saan yhteyden tapahtuman järjestäjiin? Miten minuun otetaan yhteyttä, jos kouluni valitaan mukaan tapahtumaan?

Voitte ottaa yhteyttä järjestäjiin lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Järjestäjät ottavat yhteyttä kouluun sähköpostitse. Teidän on näin ollen varmistettava, että ilmoittautumislomakkeessa antamanne sähköpostiosoite on voimassa, ja tarkistettava sähköpostinne säännöllisesti.

Saako kouluni ilmoittautua useammin kuin kerran?

Jos kouluanne ei valita tänä vuonna, voitte hakea uudelleen ensi vuonna. Jos koulunne valitaan osallistujaksi tänä vuonna, ette voi hakea uudelleen heti ensi vuonna, mutta voitte tehdä sen myöhemmin.

Hakijoiden profiili

Minkä ikäryhmän oppilaita ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan voi hakeutua? Voivatko he olla yli 18-vuotiaita tapahtuman järjestämisajankohtana?

Osallistumiskelpoisiksi katsotaan oppilaat, jotka ovat 16–18-vuotiaita hakemuksen tekohetkellä.

Voivatko viimeisen lukiovuoden opiskelijat osallistua?

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtumaan haetaan yleensä viimeistä edeltävän vuoden oppilaita, koska viimeisenä oppivuotena saattaa olla tenttikiireitä. Tämä riippuu kuitenkin maan koulujärjestelmästä, ja voimme tietyissä tapauksissa harkita sellaisten oppilaiden osallistumista, jotka eivät ole viimeistä edellisellä kouluvuodellaan.

Valmistelut tapahtumaa varten

Miten oppilaiden ja opettajien olisi valmistauduttava tapahtumaan?

Osallistuvissa kouluissa vierailee ETSK:n jäsen, joka selostaa, millainen rooli ETSK:lla on EU:n eri toimielimille neuvoja antavana elimenä ja miten se osallistuu päätöksentekoprosessiin. Hän kertoo myös tapahtuman rakenteesta ja siitä, mitä koulun edustajilta odotetaan. Komitea maksaa ETSK:n jäsenen matkakulut.

Lisäksi sähköpostitse lähetetään hyvissä ajoin valmistautumista varten tarvittavia asiakirjoja, muun muassa työasiakirja, joka auttaa oppilaita valmistautumaan Brysselissä käytäviin keskusteluihin.

Tapahtuma

Kuinka kauan tapahtuma kestää?

Tapahtuma kestää puolitoista päivää. Koulujen edustajien odotetaan saapuvan viimeistään torstaiaamuna ja viipyvän ainakin lauantaihin saakka.

Kuka maksaa matka- ja majoituskustannukset?

ETSK järjestää ja maksaa oppilaiden ja heidän opettajansa kahden yön majoituksen Brysselissä. Se maksaa myös heidän kotimaansa ja Brysselin välisistä kansainvälisistä lento- tai junayhteyksistä aiheutuvat matkakulut (tarvittaessa myös jatkolennot ja pitkän matkan junayhteydet) sekä kuljetukset Brysselin rautatie- tai lentoasemalta hotellille ja takaisin.

ETSK tarjoaa tapahtuman aikana lounaat ja päivälliset komitean tiloissa.

Voivatko koulut valita tietyn hotellin Brysselissä?

Ei, vaan ETSK ottaa yhteyttä valittuihin kouluihin ja ehdottaa matka- ja majoitusjärjestelyjä.

Voivatko koulut ostaa lentolippunsa itse ja saada niistä korvauksen jälkikäteen?

Ei, vaan ETSK:n käyttämä matkatoimisto toimittaa matkaliput koulujen kanssa sovitun matkasuunnitelman mukaisesti. Koulut eivät voi ostaa lippuja itse.

Järjestääkö ja maksaako ETSK myös matkat lähtöasemalle tai -lentoasemalle ja takaisin kotimaassa?

Ei, ETSK ei järjestä tai maksa matkoja lähtölento- tai -rautatieasemalle ja takaisin kotimaassa eikä korvaa niistä aiheutuvia matkakuluja. ETSK maksaa ainoastaan kansainvälisen yhteyden Brysseliin ja Brysselistä (tarvittaessa myös junayhteydet ja jatkolennot).

Maksaako ETSK uuden lipun ja lisämajoituskustannukset, jos myöhästyn junasta tai lentokoneesta?

Jos myöhästytte junasta tai lennolta jonkin muun syyn kuin ylivoimaisen esteen vuoksi, ETSK ei korvaa matkakuluja tai myönnä hyvitystä eikä kata kustannuksia, jotka aiheutuvat uusien lippujen ostamisesta, matkan uudelleenreitityksestä tai majoituksen tai oleskelun lisäkuluista. Varmistakaa, että saavutte rautatie- tai lentoasemalle hyvissä ajoin ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa. Voitte myös harkita matkavakuutuksen ottamista.

Millainen on mukana seuraavan opettajan rooli?

Mukana seuraava opettaja on henkilö, joka huolehtii yhteydenpidosta ETSK:n ja osallistujien välillä. Hän varmistaa, että kaikki osallistujat saavat tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, ja on vastuussa kaikesta valmistelutyöstä. Mikäli opettaja sairastuu tai ei muusta syystä voi osallistua tapahtumaan, hänen kollegansa on toimittava hänen sijaisenaan.

Millainen on mukana seuraavan opettajan rooli tapahtuman aikana Brysselissä?

Mukana seuraavilla opettajilla on keskeinen rooli, ja he kantavat täyden vastuun oppilaista matkoilla Brysseliin ja Brysselistä sekä Brysselissä oleskelun aikana. Silloin, kun opettajien läsnäolo ei ole välttämätöntä, ETSK järjestää opettajille omaa ohjelmaa (mm. kulttuurivierailuja ja vierailuja muihin toimielimiin). On tärkeää, että he pystyvät ilmaisemaan itseään englanniksi.

Voiko koulu lähettää tapahtumaan useamman kuin yhden opettajan?

Järjestelyissä lähdetään siitä, että tapahtumaan osallistuu yksi opettaja kutakin kolmea oppilasta kohden. ETSK maksaa näin ollen matka- ja majoituskustannukset ainoastaan kolmelta oppilaalta ja yhdeltä opettajalta kutakin osallistuvaa maata kohti.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs