Energiaunionista on tultava osa eurooppalaisten päivittäistä elämää

ETSK:n vuotuisessa energiaunionin tilaa käsittelevässä lausunnossa luodaan katsaus tähänastiseen edistymiseen ja kehotetaan Euroopan komissiota keskittymään entistä enemmän sosiaalisiin näkökohtiin.

”Energiaunioni ei ole vielä todellisuutta. Se voi olla todellisuutta EU:n poliittisten päätösten osalta, mutta se ei ole edelleenkään todellisuutta EU:n kansalaisten päivittäisessä elämässä.” Tämä oli Christophe Quarezin heinäkuun täysistunnossa esiin tuoma vakaa näkemys, joka heijastaa hänen laatimassaan lausunnossa – jonka täysistunto hyväksyi – esitettyä toteamusta, jonka mukaan energiakäänne ei ole vielä toteutunut ruohonjuuritasolla. Hän jatkoi: ”Nyt kun EU:n poliittiset päättäjät ovat luoneet energiaunionin perustan, tulevina vuosina tehtävää on vielä paljon.”

Quarezin mukaan ratkaisevassa asemassa on energiapolitiikkaa koskevan päätöksentekoprosessin mallin muuttaminen niin unioni- kuin jäsenvaltiotasolla. On siirryttävä muutamien tahojen päätöksistä kaikkien osapuolten toimintaan. ”Tämä tavoite on realistisempi kuin koskaan aiemmin”, hän lisäsi, ”kun otetaan huomioon ilmastotietoisuuden lisääntyminen EU:n kansalaisten ja erityisesti Euroopan nuorten keskuudessa.”

Komitea, joka suhtautuu myönteisesti Euroopan komission huhtikuussa 2019 julkistamaan energiaunionin neljänteen tilannekatsaukseen, ilmaisi jälleen tukensa energiaunionin tavoitteille ja painotti sitä, että eurooppalaisen yhteiskunnan osallistaminen ja mobilisointi on tärkeää, jotta se saadaan sitoutumaan energiaunioniin täysipainoisesti.

Kansalaisten tulisi voima, joka vie energiakäännettä eteenpäin, eikä ketään tulisi jättää jälkeen muista. Näiden muutosten sosiaaliset vaikutukset on otettava huomioon, ja kaikkien asianomaisten tahojen välillä on tehtävä uudenlainen yhteiskuntasopimus. Jatkuvan kansalaisvuoropuhelun kautta ihmisten olisi myös voitava osallistua erityisesti EU:n tasolla kaikkiin merkittäviin poliittisiin päätöksiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. (mp)