ETSK esittää EU:n tulevaa talouspolitiikkaa sekä talous- ja rahaliiton hallintoa koskevia suosituksia

ETSK esitti heinäkuussa ehdotuksia tulevan lainsäädäntökauden asialistalle ja suositteli, että niiden olisi muodostettava perusta uudelle EU:n talousstrategialle.

ETSK:n mielestä tulevaisuuden talouspolitiikassa ja talouden ohjausjärjestelmässä olisi otettava huomioon geopoliittiset ja yhteiskunnalliset haasteet, kuten maailmanlaajuinen talouden hidastuminen, ratkaisemattomat kauppakiistat, brexit, ilmastonmuutos ja väestörakenteen muutos, eriarvoisuuden lisääntyminen ja neljäs teollinen vallankumous. Niinpä niiden olisi vahvistettava kriisinsietokykyä ja talousmallin kestäväpohjaisuutta. Nämä haasteet edellyttävät kauaskantoista talousstrategiaa, jolla on selkeät poliittiset tavoitteet ja yhtenäisempi talouden ohjauskehys.

Kaikkia talous- ja rahaliiton neljää pilaria – raha- ja finanssipoliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen – on vahvistettava tasapainoisella tavalla, ja EU:n talouden tuleva kehitys edellyttää myönteistä sanomaa. ETSK kehottaa muun muassa luomaan euroalueen tasolle yhteisen rahoituskapasiteetin, tasapainottamaan tarjonta- ja kysyntäpuolen toimenpiteitä ja lisäämään Euroopan parlamentin, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistumista keskeisiin sosiaali- ja talouspoliittisiin päätöksiin.

ETSK uskoo ylöspäin tapahtuvaan lähentymiseen ja katsoo, että on tarpeen edistää yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä innovointia. Nämä toimet voivat vahvistaa Euroopan unionin talouden kilpailukykyä pohjaten sen kykyyn parantaa tuottavuutta ja elintasoa kestäväpohjaisesti siirryttäessä ilmastoneutraaliuteen.

Lisätietoa seuraavissa asiakokonaisuuksissa: ECO/492 & ECO/493 (jk)