ETSK kannattaa disinformaatiota koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa

ETSK antoi tukensa komission ja EU:n korkean edustajan esittämälle disinformaatiota koskevalle toimintasuunnitelmalle. Maaliskuun täysistunnossa antamassaan, Ulrich Sammin ja Giulia Barbuccin laatimassa lausunnossa ETSK toteaa, että disinformaatio voidaan määritellä todennettavasti vääräksi tai harhaanjohtavaksi tiedoksi, jota luodaan, esitetään tai levitetään taloudellisen hyödyn saamiseksi tai suuren yleisön johtamiseksi harhaan tarkoituksella ja joka aiheuttaa vahinkoa yleiselle edulle ja uhkaa demokratiaa.

”Disinformaation levittämisestä on tullut osa hybridisodankäyntiä, ja sillä on selkeä poliittinen tavoite”, Ulrich Samm totesi. ”Väärän tiedon lisäksi on olemassa myös muita ihmisten vapauteen, perusoikeuksiin ja vähemmistöjen oikeuksiin kohdistuvia uhkia, kuten erittäin valikoiva tiedottaminen, mustamaalaus, pelon lietsonta ja vihaan yllyttäminen.”

Kaikkein tehokkain disinformaatio sisältää aina jonkin verran totuutta, ja siksi sitä on hyvin vaikea torjua tehokkaasti. ”Tarvitsemme kaikkien sidosryhmien moninaisia toimia laadukkaiden tietojen tarjoamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi. Siksi kannatamme koordinoituja toimenpiteitä koskevaa aloitetta, jotta unionia, sen toimielimiä ja sen kansalaisia pystytään suojelemaan disinformaatiolta”, Giulia Barbucci korosti. ”Toukokuussa 2019 järjestettävien Euroopan parlamentin vaalien ajallinen läheisyys huomioon ottaen meidän on toimittava nyt.”

Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden aktiivinen osallistuminen on keskeinen edellytys kattavalle disinformaation torjumiselle. ETSK on sitoutunut tukemaan aloitteellisesti yhteisiä toimia disinformaation torjumiseksi ja esiintyy alalla säännöllisesti lausuntojensa avulla sekä kuulemistilaisuuksien ja paikallistason tapahtumien ja lukuisten muiden aktiviteettien järjestäjänä. (mp)