Koheesiopolitiikan on oltava erottamaton osa EU:n uutta strategiaa

EU tarvitsee tulevaisuutta varten kiireesti uuden, kunnianhimoisen ja selkeän strategian, joka on yhdenmukainen YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman, kestävän kehityksen tavoitteiden ja muiden kansainvälisten sitoumusten kanssa. Koheesiopolitiikan on oltava erottamaton osa sitä. Uuden strategian on tarjottava myös visio tulevasta koheesiopolitiikasta. Koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen koskevissa uusissa säännöksissä on varattava riittävät resurssit ja varmistettava politiikan tehostaminen ja näkyvyyden parantaminen, ETSK toteaa koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskevassa valmistelevassa lausunnossaan.

ETSK:n lausunnossa kehotetaan pitämään mielessä tietyt nykyiset haasteet, mutta korostetaan, että on tärkeää kehittää koheesiopolitiikkaa kaudelle 2021–2017. Tulevaisuuteen suuntautuneen politiikan tulisi olla kaikkien alueiden ulottuvilla ja tarjota tarvittavat välineet tuleviin haasteisiin vastaamiseksi. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi uuden teknologian omaksuminen, kilpailukyvyn kehittäminen ja kestävään kehitykseen siirtymisen hallinta siten, että samalla luodaan laadukkaita työpaikkoja.

ETSK ei hyväksy komission ehdottamaa määrärahojen leikkausta, koska koheesiopolitiikka on yksi keskeisistä välineistä, joiden avulla EU:ta tuodaan lähemmäksi kansalaisiaan sekä vähennetään unionin alueiden välisiä eroja ja eriarvoisuutta kaikkialla yhteiskunnassa. Tästä syystä ja uusien haasteiden vuoksi määrärahat olisi pidettävä vähintään edellisen kauden tasolla.

Lisäksi lausunnossa korostetaan, että koheesiopolitiikan vaikutuksista on tiedotettava aiempaa tehokkaammin. Rahoitettavien hankkeiden nykyisiä julkistamisvaatimuksia on näin ollen vahvistettava merkittävästi, jotta EU:n yhdentymisen ja etenkin koheesiopolitiikan lisäarvo saavat lisää huomiota kansalaisten keskuudessa.

ETSK:n näkemyksen mukaan vahva alueellinen lähestymistapa, EU:n ja kansallisten strategioiden johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden lisääminen sekä yksinkertaistamisen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen vahvistaminen voivat osaltaan tehostaa politiikan vaikutuksia. (jk)

 Kuvassa: yleisnäkymä Lubaczowin keskustorilta (Puolasta), jonka äärellä sijaitsevat hallintorakennukset on äskettäin kunnostettu EU:n rahastovarojen turvin.