Hormonaaliset haitta-aineet: yhdenmukaistettu lainsäädäntö suojelee unionin kansalaisia aiempaa tehokkaammin

Hormonaaliset haitta-aineet ovat erityistä huolta aiheuttavia aineita, joten niiden käyttötapoihin on puututtava johdonmukaisella ja yhdenmukaisella EU:n lainsäädännöllä. ETSK kehottaa laatimaan tieteelliseen tietoon perustuvan johdonmukaisen ja kokonaisvaltaisen strategian, joka sisältää toimintasuunnitelman ja selkeät tavoitteet ja aikataulut.

ETSK katsoo, että todellisen asiaintilan selvittämiseksi on tärkeää tehdä voimassa olevan lainsäädännön kattava toimivuustarkastus, jossa tarkastellaan myös sen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

”Koordinoinnin puutteen vuoksi nykyinen lainsäädäntö on hajanaista ja paikoin epäjohdonmukaista. On luotava lainsäädäntökehys, joka mahdollistaa hormonaalisten haitta-aineiden käytön käsittelemisen johdonmukaisella, yhtenäisellä ja tieteellisellä tavalla. Hormonaalisten haitta-aineiden käytön on perustuttava ennalta varautumisen periaatteeseen ja näin ollen sen on oltava biosidivalmisteista ja kasvinsuojeluaineista annettujen voimassa olevien säädösten mukaista”, sanoi aiheesta Kohti kattavaa hormonaalisia haitta-aineita koskevaa EU:n kehystä maaliskuussa 2019 annetun ETSK:n lausunnon esittelijä Brian Curtis. Lisäksi pitkän aikavälin strategiaa olisi tuettava realistisella toimintasuunnitelmalla, jossa asetetaan tavoitteet ja määräajat.

Komitea ehdottaa, että perustetaan rahoitusmekanismi, jolla tuetaan sekä yrityksiä että työntekijöitä siirtymäkauden aikana.

Kansalaisyhteiskunnalla voisi olla ratkaiseva rooli kansallisten valveuttamiskampanjoiden kehittämisessä ja tukemisessa niin, että se välittäisi tietoa EU:n toimista unionin kansalaisten suojelemiseksi koulutukseen suunnattujen kannustimien ohella. (sma)