EU:n olisi toimittava yhteisvaluutan kansainvälisen aseman vahvistamiseksi

EU:ssa toteutettava terve makrotalouspolitiikka, EMUn syventäminen sekä pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin toteuttaminen ovat edellytyksiä sille, että euron potentiaalia kansainvälisenä valuuttana voidaan kehittää täysimääräisesti. Ennen kaikkea tarvitaan kuitenkin keskinäistä luottamusta ja jäsenvaltioiden yhteistä näkemystä EU:n talouden tulevaisuudesta. Nämä ovat ETSK:n äskettäin aiheesta ”Euron kansainvälisen aseman vahvistaminen” järjestämän kuulemisen keskeiset päätelmät.

Vahvemman euron myötä transaktiokustannukset alenisivat ja Euroopan teollisuuden ja eurooppalaisten kuluttajien riskit pienenisivät. EU lisäisi vaikutusvaltaansa maailmassa ja vahvistaisi suvereniteettiansa. Kuulemiseen osallistuneiden puhujien mielestä toinen peruste euron kansainvälisen aseman lujittamiseksi edelleen on se, että maailman tärkein tämänhetkinen valuutta, Yhdysvaltain dollari, on politisoitunut viime vuosina yhä enemmän. Tätä taustaa vasten euro voi osaltaan auttaa rakentamaan moninapaisen ja entistä kestokykyisemmän kansainvälisen rahoitusjärjestelmän.

Puhujat suhtautuivat yleisesti ottaen myönteisesti komission aloitteeseen vahvistaa euroa mutta suhtautuivat kriittisesti sen mahdolliseen laajuuteen. Yhdysvaltain dollari olisi vahva ja pysyisi vahvana markkinoilla markkinoiden syvyyden ja likviditeetin ansiosta. EU:n tasolla pääomamarkkinaunionin avulla olisi mahdollista kehittää ja yhdentää markkinoita, mikä olisi tärkeää euron kansainvälisen aseman kannalta.

Puhujien mukaan muita ratkaisevan tärkeitä vahvan euron edellytyksiä ovat ylöspäin suuntautuva taloudellinen lähentyminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen, entistä aktiivisempi eurooppalainen diplomatia kansainvälisillä foorumeilla ja yhteinen eurooppalainen näkemys tietyistä strategisista kysymyksistä sen ohella, että Euroopan rahoitusjärjestelmässä vastataan tehokkaasti teollisuuden muutoksiin ja ilmastonmuutokseen.

Kuuleminen antoi arvokkaan panoksen ETSK:n työskentelyyn, joka liittyy Euroopan komission tiedonannosta ”Euron kansainvälisen aseman vahvistaminen” laadittavaan lausuntoon. (jk)