”Paljon on vielä tehtävä, ennen kuin vammaiset henkilöt Euroopassa pystyvät äänestämään.”

ETSK-info haastatteli ETSK:n jäsentä Krzysztof Pateria tiedonannosta ”Vammaisten todelliset oikeudet äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa”

ETSK-info: Mistä saitte inspiraation tiedonannon laatimiseen?

Krzysztof Pater: Euroopan unionin toimielimet ovat huolissaan EU:n eri yhteiskuntaryhmien perusoikeuksista. Ne ovat ilmaisseet huolensa useaan otteeseen ohjelma-asiakirjoissaan, poliittisissa julistuksissaan ja lainsäädäntöaloitteissaan. Katsomme, että EU:n nykyiset oikeudelliset ratkaisut voivat toimia mallina myös muille maille maailmassa. Monet poliitikot katsovat omahyväisinä, että meidän demokratiamme on lähellä täydellisyyttä.

En jaa tätä katsantokantaa. Mielestäni tällä alalla on vielä paljon tehtävää. Yhtenä ensimmäisistä toimista olisi varmistettava, että kaikilla vammaisilla henkilöillä on todellinen ja aktiivinen vaalioikeus ja että he pystyvät äänestämään. Olen vakuuttunut siitä, että yhteiskunta, joka hyväksyy tilanteen, jossa vammainen henkilö menettää oikeutensa äänestää voimassa olevien säännösten vuoksi, ei kykene milloinkaan täysin hyväksymään muiden syrjittyjen väestöryhmien oikeuksia. Tiedonantoluonnosta valmistellessani halusin korostaa ennen muuta vaalioikeuden toteuttamisen nykyisiä esteitä ja kiinnittää huomiota niiden laajuuteen. Samalla pyrin kuitenkin esittelemään positiivisia esimerkkejä eräistä maista havainnollistaakseni niiden toimintatapaa vammaisten vaalioikeuksiin nähden.

Mitä tahdotte saavuttaa tiedonannolla? Oletteko saanut jo palautetta?

Tiedonanto osoittaa asiaintilan murheellisuuden. Monien mielestä tämä vahvistaa sen, mitä on sanottu jo vuosia. Mutta samalla se on valtaisa kokoelma myönteisiä esimerkkejä. Jäsenvaltioissa vammaisten oikeuksien tai laajasti ottaen ihmisoikeuksien parissa työskenteleville organisaatioille kyseessä on ainutlaatuinen käsikirja, joka antaa viitteitä ja ohjeita mahdollisista muutoksen kehityslinjoista nimenomaisissa jäsenvaltioissa. Saksan perustuslakituomioistuimen päätös sallia kehitysvammaisille henkilöille äänestäminen Euroopan parlamentin vuoden 2019 vaaleissa tehtiin kuukausi ETSK:n tiedonannon antamisen jälkeen. Se on uusin esimerkki olemassa olevien esteiden purkamisesta.

Tiedonanto on lisäksi lähetetty monille toimielimille, jotka vastaavat vaalien järjestämisestä jäsenvaltioissa. Sen avulla ne voivat vertailla kulloistenkin järjestelyjen vammaisten henkilöiden tarpeisiin mukauttamista muissa maissa tehtyihin järjestelyihin nähden ja ryhtyä tarvittaviin säädösaloitteisiin.

Pystyykö enemmistö vammaisista valitsijoista näin ollen äänestämään seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2024?

On kaksi tapaa muuttaa nykyisiä olosuhteita. Ensimmäinen on Euroopan parlamentin vaaleja koskevien oikeussäännösten tarkistaminen. Koska EU edellyttää, että toisessa jäsenvaltiossa asuvalla kansalaisella on äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa, on myös mahdollista antaa lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että kaikilla vammaisilla on oikeus äänestää vuoden 2024 vaaleista lähtien. Jos tällaiset oikeussäännökset hyväksytään, jäsenvaltioiden voidaan odottaa toteuttavan vastaavat muutokset omasta aloitteestaan valtiollisten tai paikallisten vaalien suhteen. Toinen, hitaampi tapa on lainsäädännön muuttaminen jäsenvaltioiden tasolla. Myös tällä tavoin kyetään parantamaan merkittävästi vammaisten henkilöiden äänioikeuden toteutumista seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa.