Tutkimuksen mukaan rajatylittävät palvelut vauhdittavat kasvua

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean teettämän uuden tutkimuksen mukaan rajatylittävät palvelut luovat uusia työpaikkoja ja talouskasvua, ja niillä on myönteinen vaikutus kaikkien EU-maiden sekä erityyppisten – niin työvoima- kuin osaamisintensiivisten – työpaikkojen kannalta. Tutkimus osoittaa, että tiukan sääntelyn välttäminen rajatylittävien palvelujen sisämarkkinoilla hyödyttää EU:n taloutta. Rajatylittävien palvelujen osuuden pieneneminen yhdellä prosentilla supistaisi EU:n taloutta noin kahdeksalla miljardilla eurolla.

Vuonna 2014 lähes 11 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa perustui rajatylittävään palveluvientiin. Rajatylittävistä palveluista riippuvaisten työntekijöiden lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut vuoden 2000 jälkeen. Samalla kun kokonaistyöllisyys EU:ssa on kohentunut 5,5 prosenttia, rajatylittävistä palveluista riippuvaisten työllisten osuus on kasvanut 94 prosenttia, mikä on selkeä osoitus siitä, että alalla on ollut myönteinen vaikutus EU:n talouteen. Maissa, joissa rajatylittävien palvelujen osuus on suurempi, työllisyys ja bruttokansantuote ovat kasvaneet paljon voimakkaammin kuin maissa, jotka ovat vähemmän aktiivisia rajatylittävien palvelujen markkinoilla.

Tutkimus osoittaa, että rajatylittävät palvelut eivät ole sosiaalisen polkumyynnin muoto eivätkä aiheuta vaaraa jäsenvaltioiden talouksille. Rajatylittävien palvelujen entistä ankarampi sääntely vaikuttaisi kielteisesti talouteen ja vaarantaisi sisämarkkinoiden eheyden, totesi työnantajat-ryhmän varapuheenjohtaja Peter Clever.

Tutkimuksesta käy ilmi, että – yleisen käsityksen vastaisesti – kolme neljästä rajatylittävästä työpaikasta sijaitsee EU15-maissa. Lähes 40 prosenttia lähetetyistä työntekijöistä lähetetään korkean palkkatason maasta toiseen, mikä osoittaa selkeästi, että EU:n kaikkien jäsenvaltioiden taloudet hyötyvät rajatylittävistä palveluista. Vuonna 2014 rajatylittävän palveluviennin kokonaislisäarvo kaikissa 28 jäsenvaltiossa oli 625 miljardia euroa.

Rajatylittävät palvelut eivät myöskään rajoitu ainoastaan työvoimavaltaisiin, huonopalkkaisiin työpaikkoihin. Työpaikkojen osuus rajatylittävistä palveluista riippuvaisilla osaamiskeskeisillä aloilla on kasvanut lähes yhtä paljon kuin työvoimavaltaisten työpaikkojen osuus.

Tutkimus tuo myös esiin, että maissa, joissa rajatylittävien palvelujen osuus on suurempi, on keskimääräistä vähemmän köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevia ihmisiä ja enemmän onnellisia ja elämäänsä tyytyväisiä ihmisiä.

Tutkimuksen laati saksalainen IW Consult -ajatushautomo, ja sen tilasi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea työnantajat-ryhmän pyynnöstä. Tutkimus on ladattavissa osoitteesta https://europa.eu/!yQ36mK.

Downloads

PR 29/2019: Cross-border services boost growth – study says
Executive summary