ETSK omistaa vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintonsa naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle ja sukupuolten tasa-arvon edistämiselle

This page is also available in

CSP 2019 logo

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on käynnistänyt vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintonsa hakumenettelyn. Tänä vuonna teemana on ”Enemmän naisia Euroopan yhteiskunta- ja talouselämään”, ja palkinnolla annetaan tunnustusta innovatiivisille aloitteille ja hankkeille, joilla pyritään edistämään naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tasa-arvoista kohtelua kaikilla talous- ja yhteiskuntaelämän aloilla.

ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkintoa voivat tavoitella kaikki Euroopan unionissa virallisesti rekisteröidyt, paikallis-, alue-, jäsenvaltio- tai EU-tasolla toimivat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. Kilpailu on avoin myös yksityishenkilöille. Ollakseen osallistumiskelpoisia aloitteiden tai hankkeiden tulisi olla jo toteutettuja tai edelleen käynnissä.

Palkittavia on enintään viisi, ja näiden kesken jaetaan 50 000 euron palkintosumma. Hakemusten jättämisen määräaika on 6. syyskuuta 2019 kello 10.00, ja palkinnot luovutetaan 12. joulukuuta 2019 Brysselissä.

LISÄTIETOA TÄMÄN VUODEN PALKINNON TEEMASTA

ETSK, joka antaa äänen EU:n ammattijärjestöille, kansalaisjärjestöille ja työnantajajärjestöille EU:n tasolla, on toistuvasti varoittanut sitkeästä sukupuoleen perustuvasta eriytymisestä ja syrjinnästä Euroopan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Kuusikymmentä vuotta sen jälkeen, kun EU sitoutui Rooman sopimuksessa tavoitteeseen poistaa sukupuolten välinen palkkaero, tämä ero on edelleen huomattavan suuri, noin 16 prosenttia, ja vastaavasti sukupuolten välinen eläke-ero on uskomattomat 38 prosenttia.

Naisten osuus EU:n väestöstä on 51 prosenttia, mutta työelämässä heistä on vain 67 prosenttia. Kaikista yrittäjistä naisia on ainoastaan 31 prosenttia. Perheen hoito- tai huoltovelvoitteidensa vuoksi naiset työskentelevät todennäköisemmin osa-aikaisissa tai epävarmoissa työsuhteissa, minkä johdosta he ansaitsevat vähemmän. Naisilla on edelleen räikeä aliedustus poliittisissa ja taloudellisissa päätöksentekoelimissä, kuten yritysten johtokunnissa.

Sukupuoleen perustuvat stereotypiat läpäisevät kaikki elämänalat. Tiedotusvälineet pitävät usein yllä sukupuolirooleja, -stereotypioita tai -normeja tai jopa esittävät halventavia kuvia naisista. Kun otetaan huomioon viimeaikaiset naisten oikeuksiin liittyvät takaiskut Euroopassa sekä synkät arviot siitä, että vie yli vuosisadan, ennen kuin naisia kohdellaan miehiin nähden yhdenvertaisesti, ETSK on äskettäin peräänkuuluttanut poliittista sitoutumista naisten ja miesten tasa-arvon saavuttamiseksi Euroopassa.

ETSK myöntää tänä vuonna kansalaisyhteiskuntapalkintonsa merkittäville hankkeille ja aloitteille, jotka kattavat vähintään yhden seuraavista aloista:

  • Torjutaan sukupuolistereotypioita, syrjiviä sosiaalisia käyttäytymismalleja ja ennakkoluuloja tai lisätään tietoisuutta niistä kaikilla talous- ja yhteiskuntaelämän osa-alueilla.
  • Lisätään tietoisuutta mediasisältöjen tuottamien sukupuolistereotypioiden seurauksista.
  • Edistetään naisten osallistumista perinteisesti miesvaltaisille aloille, kuten luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan sekä tieto- ja viestintätekniikan aloille, ja torjutaan sukupuoleen perustuvaa eriytymistä koulutuksessa.
  • Torjutaan miesten ja naisten palkka- ja eläke-eroja.
  • Edistetään naisten yrittäjyyttä, tasa-arvoa päätöksenteossa, naisten taloudellista riippumattomuutta sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoa.
  • Vastataan erityisiin haasteisiin, joita haavoittuvassa asemassa olevat naiset, kuten yksinhuoltajaäidit, vammaiset naiset, muuttajat ja etniseen vähemmistöön kuuluvat naiset, kohtaavat.

Kuvaus vaatimuksista kokonaisuudessaan sekä hakulomake ovat saatavilla ETSK:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

TIETOA KANSALAISYHTEISKUNTAPALKINNOSTA

Nyt yhdennettätoista kertaa myönnettävä kansalaisyhteiskuntapalkinto on ETSK:n hanke, jolla palkitaan ja kannustetaan eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden ja Euroopan yhdentymisen taustalla olevia yhteisiä arvoja merkittävästi edistäneitä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tai yksityishenkilöiden aloitteita ja saavutuksia. Vuonna 2018 palkinnossa keskityttiin Euroopan identiteetteihin, arvoihin ja kulttuuriperintöön.

Pyydämme rohkaisemaan maanne kansalaisyhteiskunnan organisaatioita hakemaan ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkintoa vuonna 2019 ja auttamaan siten arvokkaita hankkeita saamaan tunnustusta.

Downloads

N:o 28/2019 - ETSK omistaa vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintonsa naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle ja sukupuolten tasa-arvon edistämiselle

See also