Euroopan kansalaisyhteiskunta peräänkuuluttaa poliittista sitoutumista naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen

Brussels , 21/05/2019
commande eesc : Eastern Neighbours follow-up committee meeting
Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Vaikka sukupuolten tasa-arvossa on edistytty, tätä vauhtia menee yli sata vuotta ennen kuin naiset saavuttavat tasa-arvoisen aseman suhteessa miehiin, sanoo ETSK.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita asettamaan sukupuolten tasa-arvon poliittisen asialistansa kärkeen. Huolta aiheuttaa se, että naisten oikeuksiin Euroopassa viime aikoina kohdistuneet hyökkäykset saattavat vaarantaa vakavasti edistymisen naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttamisessa.

Tällä vuosikymmenellä sukupuolten tasa-arvossa ja ihmisoikeuksissa on tapahtunut huomattavaa taantumista. Monilla aloilla, muun muassa palkoissa, eläkkeissä ja työllistymismahdollisuuksissa, edistyminen kohti tasa-arvoa on joko pysähtynyt tai kulkenut taaksepäin, sanoo Indrė Vareikytė, sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä annetun ETSK:n lausunnon esittelijä. Lausunto hyväksyttiin toukokuun täysistunnossa suurella äänten enemmistöllä.

Sukupuoleen perustuvat stereotypiat tuntuvat kaikilla elämänaloilla. Jos asenteet eivät muutu, tulevien sukupolvien tyttärillä on vähemmän oikeuksia kuin tämän päivän naisilla, Vareikytė varoittaa.

ETSK kehottaa Vareikytėn laatimassa oma-aloitteisessa lausunnossa EU:ta tehostamaan toimiaan ja eriyttämään tasa-arvon omaksi tavoitteekseen tulevissa rahoituskehyksissä. Komitea kehottaa myös laatimaan kunnianhimoisen ja sitovan viisivuotisen strategian ja vaatii EU:n toimielimiä, valtiovaltaa, kansalaisyhteiskuntaa ja yksityissektoria tarttumaan tehokkaasti kaikkiin tasa-arvonäkökohtiin.

Synkät tilastot osoittavat, että koti on turvaton paikka joka kolmannelle naiselle EU:ssa. Tästä syystä ETSK kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet Istanbulin yleissopimusta – naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta annettua kansainvälistä sopimusta –, ”pohtimaan uudelleen kantaansa”.

Komitea pahoittelee syvästi eri puolilla Eurooppaa käyttöön otettua taantumuksellista lainsäädäntöä ja toimintapolitiikkoja, joilla pyritään rajoittamaan naisten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia, ja kehottaa toteuttamaan tiukkoja toimia tällaista lainsäädäntöä vastaan. Komitea ehdottaa myös, että perustetaan EU-tasolle nopean oikeusavun rahasto antamaan tukea niille kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, jotka riitauttavat tuomioistuimissa tällaisen lainsäädännön.

Komitea myös kehottaa komissiota lisäämään naisten verkkohäirinnän ja ‑kiusaamisen laittoman vihapuheen määritelmään. Maailmanlaajuisten tietojen mukaan yksi viidestä naisesta on kokenut verkkohäirintää. Naispoliitikot ovat usein myös todennäköisiä kohteita, ja 85 % heistä on joutunut ahdistelun kohteeksi verkossa tai jopa saanut tappouhkauksia.

Yhtenä viisivuotisen strategian ensisijaisista tavoitteista tulisi olla tehokkaiden toimenpiteiden toteuttaminen, jotta voidaan puuttua työmarkkinoilla esiintyvään sitkeään sukupuolten epätasa-arvoon. Naiset kohtaavat Euroopassa työmarkkinoilla edelleenkin segregaatiota ja sukupuolten välisiä palkkaeroja. Yksistään nämä maksavat EU:n BKT:lle vuoteen 2030 mennessä arviolta 240 miljardia euroa.

EU:n tulisi puuttua joustamattomiin työjärjestelyihin ja riittämättömään hoitoinfrastruktuuriin, joiden vuoksi naisten joutuvat tekemään osa-aikatyötä ja ansaitsevat vähemmän. Ongelmana ovat myös sukupuolistereotypiat koulutuksessa: miehiä on naisia enemmän STEM-aineiden ja tieto- ja viestintätekniikan alalla kaikissa jäsenvaltioissa. Konkreettisena tuloksena on, että vain kaksi kymmenestä tieto- ja viestintätekniikan alan työpaikasta menee naisille.

Tällainen taloudellisen voimaantumisen puute yhdessä edelleen vallitsevien sukupuolinormien, ‑stereotypioiden ja -asenteiden kanssa estää naisia saavuttamasta tasapuolista edustusta poliittisissa ja taloudellisissa päätöksentekoelimissä.

ETSK:n mielestä EU:n toimielinten tulisi näyttää esimerkkiä ja varmistaa tasapuolinen edustus omassa piirissään. Se kehottaakin neuvostoa tarkistamaan ETSK:n jäsenten nimeämistä käsitteleviä suuntaviivojaan ja suosittaa, että jäsenvaltiot valitsevat jäsenet sukupuolten tasapuolisen edustuksen pohjalta.

Vaikka useita naisia on tullut johtavaan asemaan sen jälkeen, kun ETSK:n uusi työvaliokunta nimettiin huhtikuussa 2018, naisia on tällä hetkellä ETSK:n jäsenistä vain 30 %. Komitea lupaakin lausunnossaan pyrkiä varmistamaan sukupuolten tasa-arvon omissa toimissaan.

ETSK korostaa myös usein sivuutettua tiedotusvälineiden keskeistä roolia sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Komitea pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että aletaan tunnustaa mediasisällön tuottamien sukupuolistereotypioiden ja lapsiin kohdennetun sukupuolistereotyyppisen mainonnan seuraukset.

Kaikki nämä toimet olisi suunnattava sukupuolten tasa-arvoa koskevan YK:n kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. ETSK pitää näitä toimia parhaana kollektiivisena vastauksena torjuttaessa syrjiviä ja naisvihamielisiä populistisia liikkeitä, joita on syntynyt eri puolille Eurooppaa, mutta myös keinona saavuttaa oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta.

Tutkimusten mukaan noin 90 % eurooppalaisista on sitä mieltä, että sukupuolten tasa-arvo on erittäin tärkeää demokraattiselle yhteiskunnalle, mutta myös taloudelle ja heille henkilökohtaisesti.

On taloudellinen ja sosiaalinen välttämättömyys, että naisia ja miehiä kohdellaan tasa-arvoisesti. Jatkuva kyvyttömyytemme varmistaa tasa-arvo vaikuttaa naisten mahdollisuuksiin ja valintoihin heidän päivittäisessä elämässään. Esimerkiksi palkkaerojen poistaminen asetettiin tavoitteeksi Rooman sopimuksessa 60 vuotta sitten, mutta pohdimme edelleenkin, miten kysymys voitaisiin ratkaista, Vareikytė pahoittelee.

Jos mitään ei tehdä, sukupuolten välinen epätasa-arvo hidastaa jatkossakin talouskasvua, innovointia ja sosiaalista edistystä. Toivon todella, että meidän ei tarvitse odottaa sataa vuotta, että naiset pääsevät miesten kanssa tasa-arvoiseen asemaan Euroopassa, Vareikytė toteaa lopuksi.