ETSK:n mielestä vahva, täysimääräisesti rahoitettu yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen tärkeä asia

ETSK pitää vahvaa, täysimääräisesti rahoitettua yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) olennaisen tärkeänä tekijänä ja torjuu YMP:n budjettiin tehtävät mahdolliset leikkaukset. Komitea suhtautuu myönteisesti YMP:tä koskeviin lainsäädäntöehdotuksiin, joissa uutena painopisteenä ovat nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet ympäristön ja ilmastonmuutoksen, toissijaisuusperiaatteen ja yksinkertaistamisen alalla, mutta haluaa varmistaa, että YMP on jatkossakin yhteinen toimintapolitiikka vahvoine sisämarkkinoineen.

Ei leikkauksia YMP:n budjettiin

YMP:n budjetin olisi säilytettävä nykyinen 38 prosentin rahoitusosuutensa EU:n talousarviosta. EU:n talousarvio tulisi kasvattaa 1,3 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL). ”YMP:n budjetin mahdollinen supistaminen ei ole hyväksyttävissä”, ETSK:n jäsen John Bryan painottaa, ”sillä se vaarantaisi YMP:n tavoitteet ja päämäärät. YMP:n budjetilla edistetään merkittävästi työllisyyttä ja tuloturvaa maatalousalalla mutta myös sellaisten ympäristöhyödykkeiden tuotantoa, joista on etua meille kaikille.”

On olennaisen tärkeää säilyttää YMP:n nykyinen kaksipilarinen rakenne, jossa ensimmäisen pilarin tuella taataan maatilojen riittävä toimeentulo ja jossa toinen pilari mahdollistaa maaseudun kehittämisen. Vain tosiasiallisten viljelijöiden tulisi kuitenkin saada suoria tukia.

Moitteeton, kestäväpohjainen, yksinkertaistettu YMP

On ratkaisevan tärkeää, että YMP vastaa kaudella 2021–2027 maatalousalalla toimivien eri tahojen, kuten perhetilojen, osuuskuntien ja tuottajaryhmien sekä muiden maatalouden ja elintarviketuotannon muotojen, tarpeisiin. YMP:ssä on myös otettava huomioon eurooppalaisen maatalouden, ruokakulttuurien sekä markkinanäkymien suuri kirjo ja tarjottava erilaisia keinoja painottaa laatua. Kun 40 prosenttia maatalousmenoista ehdotetaan suunnattavaksi EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen edistämiseen, maataloustuottajille tulisi esittää valikoima toimenpiteitä, jotka on mukautettu heidän erityisiin olosuhteisiinsa. On olennaisen tärkeää vähentää maataloustuottajiin kohdistuvaa byrokratiaa samalla kun säilytetään asianmukainen ja aukoton valvonta.