Koheesiopolitiikan määrärahojen leikkaaminen antaa vääränlaisen viestin

ETSK on vakuuttunut siitä, että koheesiopolitiikalla on EU:n tulevaisuuden kannalta keskeinen rooli, joten on perusteltua osoittaa siihen riittävät resurssit ja uudistaa sitä asianmukaisesti. Määrärahojen leikkaaminen vuosien 2021–2027 ohjelmakaudella olisi väärä viesti suurelle yleisölle ja voisi vahingoittaa koheesiopolitiikkaa. Talousarvio on säilytettävä nykyisellä tasolla ja alueellisen yhteistyön määrärahoja on lisättävä.

Hiljattain antamassaan lausuntopaketissa ETSK kritisoi tulevaa aluekehitystä ja koheesiopolitiikkaa koskevien komission ehdotusten rahoitussäännöksiä, mutta pitääyksinkertaistamiseen, joustavuuteen ja tehokkuuteen tähtääviä uudistuspyrkimyksiä tervetulleina. Tästä huolimatta komitea pitää valitettavaa, että uusi sääntökirja ei ole kaikille rahastoille yhteinen säännöstö.

Koheesiopolitiikkaa koskevien uusien säännösten tulisi komitean mielestä olla Eurooppa 2020 -strategian mukaisia. Säännöksillä tulisi jatkaa pyrkimyksiä kestävän kehityksen tavoitteiden ja Euroopan sosiaalisen oikeuksien pilarin panemiseksi täytäntöön, ja niihin olisi nivottava täysimääräisesti YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.

ETSK vastustaa makrotaloudellisia ehtoja, sitoumusten vapauttamista koskevaa N+2-sääntöä ja yhteisrahoitusosuuden supistamista koskevia ehdotuksia. Ehdotukset loisivat liian joustamattoman taloudellisen toimintaympäristön ja voisivat haitata investointeja. Joustavuutta on lisättävä, jotta alueiden erityisolosuhteet kyetään ottamaan huomioon.

Koska koheesiopolitiikalla on annettava alueille, joilla on rakenteellisia ja pysyviä haittoja, mahdollisuus vastata tehokkaasti haasteisiinsa, ETSK pitää ehdotettua mekanismia rajatylittävissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi tervetulleena. Mekanismilla on taattava oikeusvarmuus mahdollisille käyttäjille ja korjattava tarvittaessa kumppaneiden välistä epätasapainoa.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen suhteen ETSK ehdottaa nuorten osallistamisen lisäämistä. Digitaalisen kuilun kaventamisen tulisi olla kaikkien Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien painopiste. Muiksi painopisteiksi voitaisiin harkita pelastuspalvelua ja suurten riskien eliminoimista.

Lisätietoa ETSK:n lausunnoista saa täältä. (jk)