Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Euroopan arvojen lujittaminen

Hyvät lukijat

EU on tullut vedenjakajalle, nyt kun Euroopan parlamentin vaaleihin on enää vajaat seitsemän kuukautta.

Asioista, jotka vielä muutama vuosi sitten vaikuttivat mahdottomilta, näkyy tulleen päivittäinen haasteemme. Tarkoitan EU:n kyseenalaistamista ja sen arvojen uhkaamista. Olipa kyse sitten demokratiasta, vapaudesta, yhdenvertaisuudesta, ihmisarvon, ihmisoikeuksien tai oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta, arvomme asetetaan kyseenalaiseksi useilla tahoilla unionissa. Arvot ovat kuitenkin EU:n kulmakivi, ja kun niitä uhataan, järkytetään unionin perustuksia.

Tärkeitä päivämääriä

22.–23.11.2018, Ateena, Kreikka

ETSK:n järjestämä 12. kansalaisyhteiskunnan mediaseminaari – Euroopan arvojen lujittaminen

28.11.2018, Bryssel

ETSK:n kuluttajakonferenssi

30.11.2018, Bryssel

Tuotteiden ennenaikaiseen vanhenemiseen liittyvät kysymykset Euroopassa

12.–13.12.2018, Bryssel

ETSK:n täysistunto

Lyhyesti

Gianluca Brunetti, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean uusi pääsihteeri

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on nimittänyt aiemmin ETSK:n henkilöstö- ja varainhoitoasioiden osaston johtajana toimineen Gianluca Brunettin komitean uudeksi pääsihteeriksi 14. marraskuuta 2018 alkaen.

ETSK on suuri eurooppalaisen elokuvan ystävä

Paweł Pawlikowskin (Oscar-palkinto elokuvasta IDA vuonna 2015 ja parhaan ohjaajan palkinto Cannes’issa vuonna 2018) elokuva Cold War sai ensi-iltansa 23. lokakuuta BOZAR-taidekeskuksessa Brysselissä. ETSK osallistui Euroopan komission (Luova Eurooppa), Euroopan parlamentin (Lux-elokuvapalkinto) ja BOZAR-keskuksen kumppanina tapahtuman järjestämiseen. Ensi-ilta keräsi viisisataapäisen yleisön BOZARiin. Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño avasi tapahtuman komitean nimissä. Hän korosti, että kansalaisyhteiskunta pitää kulttuuria olennaisen tärkeänä asiana. Tämä koskee varsinkin eri kulttuurien välistä vuoropuhelua. Filmiesitystä seurasi keskustelu, johon osallistui Ewa Puszczyńska, OPUS FILM -yhtiön taiteellinen tuottaja. Keskustelua johti Robert Sołtyk, Gazeta Wyborcza -sanomalehden entinen kirjeenvaihtaja. Aiheena oli ilmaisun ja luovan työn vapaus totalitarismin oloissa. Keskeiseksi päätelmäksi muodostui toteamus ”kulttuuri kykenee ylittämää rajoja ihmistä nopeammin.” (ehp)

Valokuvassa: Juliette Duret, Bozar, Isabel Caño, ETSK:n varapuheenjohtaja, Lucía Recalde, Luova Eurooppa MEDIA, Ewa Puszczyńska, OPUS FILM -yhtiön taiteellinen tuottaja

Luca Jahier: ”Euroopan on noudatettava kestävyysperiaatteita tai sitä ei kohta enää ole”

Luca Jahier totesi ETSK:n, Euroopan komission ja Alankomaiden sosiaali- ja talousneuvoston yhdessä järjestämässä korkean tason konferenssissa ”Kestävän kehityksen tavoitteet ja aloitteet kestävien globaalien arvoketjujen luomiseksi”, että kestävälle taloudelle ei ole olemassa vaihtoehtoja: ”Euroopan on noudatettava kestävyysperiaatteita tai sitä ei kohta enää ole”.

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot kehottavat Serbiaa vahvistamaan oikeusvaltiota

Belgradissa 23. lokakuuta 2018 järjestetty EU:n ja Serbian neuvoa-antavan sekakomitean 7. kokous antoi kummankin osapuolen kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tilaisuuden tarkastella Serbian liittymisprosessin tilannetta.

ETSK on tyytyväinen ensimmäiseen Junckerin suunnitelman mukaiseen lainaan yhteisötaloudelle

Euroopan investointipankki on myöntänyt espanjalaiselle yhteisötalouden yritykselle ILUNIONille 35 miljoonan euron lainan. Lainan myötä tunnustetaan yhteisötalouden mahdollisuudet, joiden olemassaolon ETSK on jo pitkään tiedostanut. Lainan odotetaan edistävän 725 uuden työpaikan luomista.

Uutisia ETSK:sta

Komissaari Stylianides: avustusvalmiuksien reservi, rescEU, on vasta ensimmäinen vaihe unionin pelastuspalvelumekanismin ajanmukaistamisessa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat dramaattisia, ja ETSK kehottaa osana omaa rescEU-ehdotustaan EU:n toimielimiä lisäämään yhteisiä toimia ja politiikkalinjauksia, jotta katastrofeihin kyetään vastaamaan entistä tehokkaammin ja tuloksekkaammin.

 

ETSK haluaa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia EU:n ulkoisessa toiminnassa

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini osallistui ETSK:n täysistuntoon 17. lokakuuta 2018 ja keskusteli jäsenten kanssa EU:n suurimmista ulkoisista uhkista ja haasteista. ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier korosti EU:n tärkeää roolia merkittävänä humanitaarisen avun antajana ja totesi, että ”kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat halukkaita osallistumaan tähän toimintaan.”

EU:n talousarviosta 40 prosenttia tulisi varata ilmastonmuutostarkoituksiin

Ilmastorahoitussopimuksesta antamassaan lausunnossa ETSK pitää tarpeellisena varmistaa talouden viherryttämisen edellyttämien siirtymien rahoitus. Komitea katsoo, että 40 prosentin osuus EU:n talousarviosta tulisi käyttää ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjuntaan.

ETSK:n mielestä vahva, täysimääräisesti rahoitettu yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen tärkeä asia

ETSK pitää vahvaa, täysimääräisesti rahoitettua yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) olennaisen tärkeänä tekijänä ja torjuu YMP:n budjettiin tehtävät mahdolliset leikkaukset. Komitea suhtautuu myönteisesti YMP:tä koskeviin lainsäädäntöehdotuksiin, joissa uutena painopisteenä ovat nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet ympäristön ja ilmastonmuutoksen, toissijaisuusperiaatteen ja yksinkertaistamisen alalla, mutta haluaa varmistaa, että YMP on jatkossakin yhteinen toimintapolitiikka vahvoine sisämarkkinoineen.

ETSK esittää uusia ajatuksia EU:n talouden ohjausjärjestelmän kehittämiseksi paremmaksi

EU economic governance

Lokakuussa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) antoi joukon EU:n talouden ohjausjärjestelmää käsitteleviä lausuntoja, joissa eurooppalaisille päättäjille tarjotaan uudenlaista sisältöä talous- ja rahaliiton (EMU) syventämisestä ja seuraavasta talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta parhaillaan käytäviin keskusteluihin.

Koheesiopolitiikan määrärahojen leikkaaminen antaa vääränlaisen viestin

ETSK on vakuuttunut siitä, että koheesiopolitiikalla on EU:n tulevaisuuden kannalta keskeinen rooli, joten on perusteltua osoittaa siihen riittävät resurssit ja uudistaa sitä asianmukaisesti. Määrärahojen leikkaaminen vuosien 2021–2027 ohjelmakaudella olisi väärä viesti suurelle yleisölle ja voisi vahingoittaa koheesiopolitiikkaa. Talousarvio on säilytettävä nykyisellä tasolla ja alueellisen yhteistyön määrärahoja on lisättävä.

ETSK perää ripeää mutta asteittaista siirtymistä kestäväpohjaiseen talouteen

EU on sitoutunut edistämään sosiaalisten tavoitteiden lisäksi siirtymistä vähähiiliseen, resurssitehokkaampaan ja kestäväpohjaiseen talouteen. Tähän liittyvien sitoumusten rahoittaminen siten, että otetaan huomioon ympäristöön, sosiaalisiin näkökohtiin ja hallintotapaan liittyvät kriteerit, on valtava investointihaaste.

ETSK kannattaa SBBS-arvopapereiden testaamista markkinoilla, mutta kehottaa vahvistamaan uusien rahoitusvälineiden kehystä

SBBS

Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit (SBBS-arvopaperit) voivat edistää pankkien ja muiden rahoituslaitosten hallussa olevien valtionvelkakirjasalkkujen riskien hajauttamista ja vähentämistä. Tämä voisi vaikuttaa myönteisesti rahoitusjärjestelmän vakauteen ja häiriönsietokykyyn ja edistää rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä.

Uusissa maahanmuutto- ja rajaturvallisuuden rahastoissa painopisteenä tulisi olla muuttajien kotouttaminen

ETSK kannattaa uutta turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä. Lokakuun täysistunnossa annetussa lausunnossa, jonka oli laatinut Giuseppe Iuliano, komitea kannattaa komission päätöstä lisätä määrärahoja kumpaankin politiikanalaan, mutta toteaa, että sana ”kotouttaminen” tulisi säilyttää maahanmuuttorahaston nimessä ja että olisi annettava säännöksiä laillisesta pääsystä EU:hun.

ETSK vastustaa ESR+:n varojen leikkausta – tärkein ihmisiin investoiva EU-rahasto

ETSK suhtautuu erittäin varauksellisesti uuden Euroopan sosiaalirahasto plussan määrärahojen ehdotettuun kuuden prosentin vähennykseen. Rahasto kokoaa EU:n uudella pitkän aikavälin rahoituskaudella 2021–2027 yhteen useita nykyisiä rahastoja ja ohjelmia, joilla pyritään vahvistamaan unionin sosiaalista ulottuvuutta.

 

Kolmannessa liikkuvuuspaketissa tulisi ottaa huomioon kaikki liikennemuodot

Komission on mentävä ehdotuksessaan pidemmälle, ja siinä on otettava huomioon kaikki käytettävissä olevat liikennemuodot. Ehdotuksessa tulisi keskittyä tavara- ja matkustajaliikenteen intermodaalisuuteen. Lokakuun täysistunnossa hyväksymässään, Giulia Barbuccin laatimassa lausunnossa ETSK kannattaa komission julkaisemaa kolmatta liikkuvuuspakettia, mutta toivoo kunnianhimoisempaa ehdotusta.

ETSK:n viesti komissiolle: digitalisaation on oltava osallistavaa

Komission laatima Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelma on askel oikeaan suuntaan, sillä siinä tiedostetaan digitaalisten taitojen avainasema, mutta ohjelma voitaisiin nivoa tiiviimmin yhteiskunnallisiin realiteetteihin. Lokakuun täysistunnossa antamassaan Norbert Klugen ja Ulrich Sammin laatimassa lausunnossa ETSK kannattaa komission ehdotusta ja korostaa, että digitalisaatiosta on tehtävä osallistavaa Euroopassa ja ”digitaalinen osinko” on jaettava tasapuolisesti asianmukaisin poliittisin toimin.

Kuluttajat lähemmäs talouden ydintä

Rajatylittävät digitaaliset rahoituspalvelut eivät houkuttele Euroopan kuluttajia, jotka arvostavat yhä kansallisten vähittäispankkien tarjoamia suoria yhteyksiä. Tarvitaan lisätoimia, jotta Euroopan kuluttajille voidaan tarjota paremmat valinnanmahdollisuudet, selkeästi ymmärrettäviä tuotteita ja kohtuuhintaisia palveluja ja jotta rajatylittävistä rahoitustoimista voidaan tehdä turvallisempia ja suojatumpia. Nämä olivat ETSK:ssa 26. syyskuuta käydyn keskustelun keskeiset päätelmät.

Uutisia ryhmiltä

EU lopultakin matkalla kohti sosiaalista Eurooppaa?

Työntekijöiden ryhmä

Työistunto St. Pöltenissä 12. lokakuuta 2018 aiheena Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari
 

Vapaat ammatinharjoittajat 4.0: kestävää muutosta ammattien ominaispiirteisiin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä isännöi vapaata ammatinharjoittamista käsittelevän tapahtuman painopisteenä ammattien ominaispiirteiden kestävä muutos. Siinä on tarkoitus kerätä uusia ajatuksia pyrkien tulevaisuuteen kantavaan vapaan ammatinharjoittamisen määritelmään digitalisoituneessa asiantuntija-ammattien ympäristössä.

Miten tukea yrityksiä digitaaliaikakaudella – pk-yritysten digitalisoituminen

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Tietämyksen puute, kehittymätön infrastruktuuri, suuret investointikustannukset sekä osaamisvaje ja osaamisen kohtaanto-ongelmat – siinä muutamia esimerkkejä haasteista, joita pk-yritykset kohtaavat koettaessaan päästä hyötymään digitaalisesta vallankumouksesta. Aiheeseen ”Miten tukea yrityksiä digitaaliaikakaudella – pk-yritysten digitalisoituminen” keskittyneen konferenssin osanottajat pyrkivät kartoittamaan mahdollisia esteitä ja ehdottamaan ratkaisuja niiden poistamiseksi tulevaisuudessa. Tilaisuus järjestettiin Wienissä 24. lokakuuta 2018.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” 2019: äänestä tulevaisuudesta!

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lippulaivatapahtuma ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi”, joka antaa Euroopan nuorisolle mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin unionin päätöksenteossa, täyttää ensi vuonna 10 vuotta. Vuonna 2019 järjestetään Euroopan parlamentin vaalit, ja uudella parlamentilla on tehtävänään hyvin tärkeitä päätöksiä, kun kaikki aina taloudesta viestintään ja politiikasta sosiaalisiin kehityssuuntauksiin on mullistuksen kourissa.