ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier

Vihreä valo tiimille #vonderleyen: tehkäämme nyt kestävästä Euroopasta totta kansalaisten etujen mukaisesti!

27.11.2019

Euroopan parlamentin tämänpäiväisen äänestyksen tulos avaa Euroopalle oven uuteen aikakauteen. Olen vakuuttunut siitä, että komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja hänen tiiminsä, joka koostuu johtavista varapuheenjohtajista sekä muista varapuheenjohtajista ja komission jäsenistä, saavat maanosamme uuteen nousuun toukokuussa pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien rohkaisevien tulosten jälkeen. Unionin kansalaiset ovat antaneet edustajilleen viisivuotisen mandaatin rakentaa huomisen Eurooppaa, eikä tätä tilaisuutta saa hukata.

Komission uuden puheenjohtajan Euroopalle esittämä ohjelma, joka sisältää vihreän kehityksen ohjelman laatimisen unionin uudeksi kasvustrategiaksi sekä toimia sukupuolten tasa-arvon ja perusoikeuksien edistämiseksi, vastaa tarkasti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) painotuksia. Komitea on kansalaisyhteiskunnan unionitason edustajana vakaasti sitä mieltä, että EU:n on korkea aika omaksua ja panna täytäntöön kunnianhimoinen kestävän kehityksen ohjelma. Tämä edellyttää ajattelutapamme muuttamista.

ETSK esitteli lokakuun täysistunnossaan panoksensa Euroopan komission seuraavien viiden vuoden työohjelmaan. Komitea toteaa siinä, että EU:n tulee asettaa painopisteiksi ilmastonmuutos, digitalisaatio, oikeusvaltioperiaate ja globalisaatio ja siirtyä uudenlaiseen hallintotapaan, jossa kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on aiempaa paremmat osallistumismahdollisuudet.

ETSK neuvoo Euroopan komissiota rakentamaan tulevan työohjelmansa vuonna 2020 ja siitä eteenpäin näiden peruskysymysten ympärille. Komitea kehottaa myös laatimaan kokonaisvaltaisen, vuoteen 2050 ulottuvan kestävän kehityksen strategian, jotta voidaan panna täytäntöön YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma ja siihen sisältyvät 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka Euroopan unioni on sitoutunut saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä.

Meidän on toimittava kaikilla tasoilla samanaikaisesti ja määrätietoisesti, jotta puututaan polttaviin ympäristöä koskeviin, taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin. On oleellista panna täytäntöön sosiaalisten oikeuksien pilari sen varmistamiseksi, että siirtymä tapahtuu oikeudenmukaisesti. Komitea korostaa myös, että EU:ssa on tärkeää ottaa käyttöön uusi hallintorakenne sekä uusia sääntöjä ja välineitä unionin toimintapolitiikkojen määrittelemistä ja täytäntöönpanoa varten. Erityisesti Euroopan parlamentin roolia olisi vahvistettava demokraattisen vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi.

Kestävyystavoitteen edistäminen vaatii kaikilta osapuolilta mittavaa panosta ja sitoutumista. Avoin demokraattinen keskustelu, jota pitää osaltaan yllä kansalaisyhteiskunnan suunnitelmallinen osallistuminen, on näin ollen ratkaisevan tärkeää siirtymän oikeudenmukaisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi.

Komitea on myös pannut merkille Ursula von der Leyenin päätöksen antaa uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle järjestämällä Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi. ETSK:n on voitava osallistua täysipainoisesti tähän konferenssiin, koska se on kansalaisia lähinnä oleva EU:n toimielin ja ilmentää osallistavaa demokratiaa kaikkein aidoimmin. Lisäksi olen iloinen siitä, että kulttuurin asema sillanrakentajana historian ja tulevaisuuden välillä on nyt tunnustettu ja että tämä vastuualue on lisätty Mariya Gabrielin komissaarinsalkkuun, joka on nimetty uudelleen.

Komitea on nyt vahvemmin kuin koskaan mukana tukemassa kunnianhimoisempaa Eurooppaa.

Komission uuden puheenjohtajan sanoin: käykäämme työhön YHDESSÄ!