Lohkoketjuteknologia voi muuttaa yhteiskuntaa, mutta tarvitaan oikeudellista selkeyttä ja varmuutta ja siten yhteistä EU:n lähestymistapaa. Tämä on pääviesti ETSK:n 30. lokakuuta antamassa oma-aloitteisessa lausunnossa, jossa myös kehotetaan Euroopan komissiota käynnistämään kattava aloite, jotta EU:sta tulisi maailmanlaajuinen auktoriteetti alalla.

Lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää useilla aloilla turvallisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi, ja se voi jopa osaltaan auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kuten ETSK toteaa lausunnossaan, ratkaistavana on kuitenkin vielä monia haasteita, ja tarvitaan kiireesti selkeyttä ja varmuutta sekä yksityisyyden suojaa.

ETSK peräänkuuluttaakin EU:n yhteistä lähestymistapaa ja kehottaa komissiota käynnistämään kattavan aloitteen, jonka keskiössä ovat kestävän kehityksen tavoitteet. Aloitetta olisi täydennettävä toimintasuunnitelmalla, jotta Euroopasta voisi tulla lohkoketjuteknologian esikuva maailmanlaajuisesti.

Tätä varten on ensisijaista ratkaista oikeusvarmuuden puute. Nykyinen lainsäädäntökehys on epäselvä ja hajanainen jäsenvaltioiden tasolla. On myös olennaisen tärkeää suojella yksityisyyttä, varmistaa eri lohkoketjuteknologia-alustojen yhteentoimivuus ja supistaa useissa tapauksissa kohtuuttoman suuria transaktiokustannuksia. (dgf)