Ihmisten tasalta – ETSK:n podcast-sarja

Jakso 1 Oikeusvaltio – kuinkas sitten kävikään?

Titel 1

Ihmisten tasalta on Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) tuottama uusi podcast-sarja. Siinä tarkastellaan tärkeitä ajankohtaisaiheita, joista kaikki tuntuvat parhaillaan puhuvan, mutta kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta ja tuoden esiin kokemuksia sidosryhmien arjesta ja näkemyksiä ETSK:n jäseniltä, jotka edustavat niiden etuja Brysselissä.

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Yhdysvaltalaisen toimittajan ja feministin Gloria Steinemin sanoin: ”Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ei olisi sanaa ’sukupuoli’, vaan jokainen saisi olla oma itsensä”

Siihen pääseminen vaatii kuitenkin vielä valtavasti työtä. Vaikka edistystä on tapahtunut, sukupuolten tasa-arvo on edelleen vain haave. ETSK:ssa on tehty vuosikausia työtä tämän asian yleisen tiedostamisen puolesta ja sen pitämiseksi esillä. Pelkät tasa-arvoa kannattavat hyväntahtoiset julistukset eivät enää riitä, vaan nyt tarvitaan poliittisia päätöksiä tasa-arvon toteuttamiseksi.

Sukupuolistereotypioista on päästävä eroon. Niiden levittämistä tiedotusvälineissä, uskonnollisissa ryhmissä tai muissa yhteyksissä on vastustettava. Vaadimme, että sukupuolten eriarvoisuutta torjutaan aktiivisesti kaikilla aloilla, sillä muuten naisten ja miesten tasa-arvoa joudutaan odottamaan vielä vuosikymmeniä.

Tärkeitä päivämääriä

19. joulukuuta 2019, Bryssel

EU:n sisäisen neuvoa-antavan ryhmän – Keski-Amerikka 16. kokous

22.–23. tammikuuta 2020, Bryssel

ETSK:n täysistunto

Lyhyesti

ETSK:n ensimmäinen oikeusvaltioperiaatetta käsittelevä konferenssi

Brysselissä 5. marraskuuta pidetyssä ETSK:n konferenssissa Perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate – kehityssuuntauksia EU:ssa kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta tuotiin esiin pikainen tarve osallistaa kansalaisyhteiskunta oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen Euroopassa.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ottaa käyttöön uuden logon

Kolmen kaaren koristama uusi logo symboloi komitean kolmen ryhmän välistä kompromissihenkeä, joka on ETSK:n työskentelyn ydin.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta

Hyvät lukijat

Kiitämme teitä vuoden 2019 aikana osoittamastanne kiinnostuksesta: arvostamme suuresti jokaista tykkäystä, jakoa, uudelleentviittausta ja rohkaisevaa sanaa!

Toivotamme teille kaikille oikein hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2020.

ETSK-infon toimitus

Uutisia ETSK:sta

Euroopan parlamentilta vihreä valo uudelle Euroopan komissiolle, joka aloittaa työnsä 1. joulukuuta 2019

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier

Vihreä valo tiimille #vonderleyen: tehkäämme nyt kestävästä Euroopasta totta kansalaisten etujen mukaisesti!

27.11.2019

Euroopan parlamentin tämänpäiväisen äänestyksen tulos avaa Euroopalle oven uuteen aikakauteen. Olen vakuuttunut siitä, että komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja hänen tiiminsä, joka koostuu johtavista varapuheenjohtajista sekä muista varapuheenjohtajista ja komission jäsenistä, saavat maanosamme uuteen nousuun toukokuussa pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien rohkaisevien tulosten jälkeen. Unionin kansalaiset ovat antaneet edustajilleen viisivuotisen mandaatin rakentaa huomisen Eurooppaa, eikä tätä tilaisuutta saa hukata.

”Brexit on vain yksi vaihe, ei lopullinen määränpää”

ETSK:n täysistunnossa 30. lokakuuta käytiin keskustelu Euroopan unionin brexit-pääneuvottelijan Michel Barnier’n kanssa. Barnier kehotti huolehtimaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tiiviistä kumppanuudesta brexitin jälkeen pitäen mielessä, että prioriteettina tulee olla rauha Irlannissa ja että ”sisämarkkinoiden yhtenäisyydestä ei tingitä”.

ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinnon saa...

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on valinnut viisi finalistia niiden lähes 180 inspiroivan hankkeen joukosta, jotka hakivat vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintoa. Tänä vuonna etsittiin toimijoita, jotka pyrkivät lisäämään naisten vaikutusmahdollisuuksia ja edistävät sukupuolten tasa-arvoa.

EU:n oikeudet ja kansalaisuus eivät voi olla kaupan

Useat EU:n jäsenvaltiot ovat perustaneet viime vuosina finanssikriisin jälkimainingeissa sijoittajille suunnattuja kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyjä houkutellakseen investointeja ja lisätäkseen tulojaan. ETSK toteaa lokakuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa, että tästä aiheutuu vakavia riskejä ja että erityisjärjestelyistä pitäisi luopua kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Kestävän kehityksen on oltava ensisijainen tavoite tulevaisuuden Euroopassa

Kestävän kehityksen on oltava Euroopan tulevaisuuden keskipisteessä. Patricia Círez Miqueleizin, Rudy De Leeuwin ja Lutz Ribben laatimassa ja lokakuun täysistunnossa hyväksytyssä päätöslauselmassa ETSK kehottaa Euroopan komissiota jäsentämään tulevan työsuunnitelmansa vuodeksi 2020 ja sen jälkeen tämän painopisteen mukaan. ETSK kehottaa laatimaan kokonaisvaltaisen, vuoteen 2050 ulottuvan kestävän kehityksen strategian, jotta voidaan panna täytäntöön Agenda 2030 -toimintaohjelma ja siihen sisältyvät 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka Euroopan unioni on sitoutunut saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä.

”Geostrateginen ja historiallinen virhe”

ETSK kritisoi neuvoston päätöstä siirtää liittymisneuvottelujen avaamista Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa

Kulttuuri EU:n vahvistamisen edistäjänä

ETSK:n lokakuun täysistunnossa keskusteltiin aiheesta rEUnaissance – Kulttuurivisio Euroopalle.

Keskustelun aluksi ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier ilmaisi tyytyväisyytensä sen johdosta, että Emmanuel Macron oli ottanut omakseen hänen ajatuksensa Euroopan renessanssista. ”Meidän ei pidä unohtaa, että maanosamme oli ensin kulttuurialue ja vasta myöhemmin poliittinen idea. Tällaiselle alueelle ei ole ominaista yhdenmukaisuus, vaan se kukoistaa monimuotoisuuden ja muutoksen kautta”.

ETSK kaipaa aloitteita sinisen biotalouden valtavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi

Sinisen biotalouden tarjoamat mahdollisuudet ovat edelleen hyödyntämättä EU:ssa. ETSK suosittaakin yleiseurooppalaisia pilottihankkeita, joissa on mukana paikallisia sidosryhmiä ja tiedeyhteisön edustajia.

ETSK ehdottaa luotettavia tekoälytuotteita koskevan EU:n sertifioinnin käyttöönottoa

ETSK ehdottaa, että EU laatii luotettavaa tekoälyä varten todistuksen, jonka myöntää riippumaton elin sen jälkeen, kun tuotteet on testattu häiriönsietokyvyn, turvallisuuden sekä ennakko-oletusten, syrjinnän tai puolueellisuuden puuttumisen kaltaisten keskeisten vaatimusten osalta. Ehdotus esitetään kahdessa ETSK:n tuoreessa lausunnossa, joissa arvioidaan tekoälyä koskevia Euroopan komission eettisiä suuntaviivoja. ETSK ehdottaa, että EU laatii luotettavaa tekoälyä varten todistuksen, jonka myöntää riippumaton elin sen jälkeen, kun tuotteet on testattu häiriönsietokyvyn, turvallisuuden sekä ennakko-oletusten, syrjinnän tai puolueellisuuden puuttumisen kaltaisten keskeisten vaatimusten osalta. Ehdotus esitetään kahdessa ETSK:n tuoreessa lausunnossa, joissa arvioidaan tekoälyä koskevia Euroopan komission eettisiä suuntaviivoja.

ETSK katsoo, että EU:sta pitäisi tulla johtava toimija lohkoketjujen alalla

Lohkoketjuteknologia voi muuttaa yhteiskuntaa, mutta tarvitaan oikeudellista selkeyttä ja varmuutta ja siten yhteistä EU:n lähestymistapaa. Tämä on pääviesti ETSK:n 30. lokakuuta antamassa oma-aloitteisessa lausunnossa, jossa myös kehotetaan Euroopan komissiota käynnistämään kattava aloite, jotta EU:sta tulisi maailmanlaajuinen auktoriteetti alalla.

ETSK peräänkuuluttaa YMP:tä, jolla autetaan turvaamaan sukupolvenvaihdos

EU:n, kansallisten hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan kumppanuuteen perustuva yhteistyö on ratkaisevan tärkeää maatalousväestön sukupolvenvaihdoksen edistämiseksi.

Talouspolitiikan EU-ohjausjakson vuoden 2020 kierroksella tulee keskittyä kestävään ja osallistavaan kasvuun

ETSK painottaa, että vuonna 2020 toteutettavan jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen koordinoinnin avulla tulee torjua taantuman riski ja ohjata EU:n taloutta kohti kestävää ja osallistavaa kasvua. Tähän liittyen pitäisi tehostaa uudistuksia, lisätä investointeja ja parantaa makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn (MIP) noudattamista sekä tehdä kansalaisyhteiskunnan osallistamisesta EU-ohjausjaksoon yhä järjestelmällisempää.

Rautateiden olisi toimittava mallina joustavalle ja osallistavalle siirtymiselle digitaaliaikaan

Lokakuussa annetussa oma-aloitteisessa lausunnossaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” kehotti varmistamaan osallistavan digitalisaation rautatiealalla ja ehdotti komission johtamaa aloitetta tarvittavien sadan miljardin euron investointien hankkimiseksi.

Uutisia ryhmiltä

Liiketoiminnalla voidaan edistää kestävää kehitystä!

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Kestävyysperiaatteiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää yrityksille ja työnantajille, jotka ovat keskeinen kehitystä eteenpäin vievä voima. Terve ja vakaalla pohjalla oleva talous on kestävän kehityksen välttämätön edellytys. Meidän on löydettävä ratkaisuja, jotka ovat hyödyksi niin taloudelle, yhteiskunnalle kuin ympäristölle. Eri sidosryhmät hahmottavat kestävyyden pitkälti samalla tavalla, mutta ne ovat usein eri mieltä siitä, miten se voidaan saavuttaa.

Kestävä kehitys Euroopan komission vuoden 2020 työohjelmassa

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Neljä keskeistä kysymystä, jotka hallitsevat poliittisia painopisteitä Euroopan parlamentin ja komission uudella toimikaudella, ovat digitalisaatio, ilmastonmuutos, väestönkehitys ja globalisaatio. Niiden käsittely edellyttää uutta kestäväpohjaista teollisuusmallia, joka mahdollistaa oikeudenmukaisen siirtymän kohti kiertotaloutta ja vihreää taloutta. Aiemmat kokemukset (esimerkkinä keltaliivit) ovat opettaneet meille, etteivät nämä kipeästi tarvittavat toimet saa kansalaisten tukea, jos niissä jätetään huomiotta työntekijät ja jos he kantavat taakan yksin.

Uusia roolimalleja Euroopan yhteiskunnille

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Koska valittu Euroopan komission puheenjohtaja on asettanut sukupuolten tasa-arvon ensisijaiseksi tavoitteeksi ja EU-direktiiviä vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ryhdytään nyt saattamaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, on tärkeää arvioida uudelleen vuorovaikutusta sukupuolten tasa-arvon, työ- ja yksityiselämän välisen tasapainon, vanhemmuuden, nykyajan perhemuotojen, omaishoitajien, vammaisille perheenjäsenille annettavan avun, ikääntymisen ja väestökehityksen välillä.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Valokuvanäyttely ja elokuva päättävät ETSK:n kulttuuritoiminnan vuonna 2019

Yhtä Kroatian merkittävimmistä teollisuusperintökohteista esittelevä valokuvanäyttely ja ajatuksia herättävä elokuva, jossa erilainen on uusi normaali, päättävät ETSK:n kulttuuriohjelman vuonna 2019.