Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Ilman rauhaa ei ole kasvua, hyvinvointia eikä tulevaisuutta

Rauhan puolesta kannattaa ponnistella joka päivä.

Aina sanotaan, että Euroopan unionin tärkein olemassaolon tarkoitus on siinä, että EU on turvannut rauhan jäsentensä välillä yli seitsemän vuosikymmenen ajan. Toinen vakuuttava perustelu Euroopan unionin puolesta on se, miten se on auttanut entisen itäblokin maita integroitumaan takaisin länteen – ilman unionia siinä ei olisi ikinä onnistuttu näin lyhyessä ajassa. Euroopan unioni saa ihmiset tuntemaan, että he kuuluvat johonkin, ja luo pohjan eurooppalaiselle identiteetille.

Tärkeitä päivämääriä

22.–23.11.2018, Ateena, Kreikka

ETSK:n järjestämä 12. kansalaisyhteiskunnan mediaseminaari – Euroopan arvojen lujittaminen

28.11.2018, Bryssel

ETSK:n kuluttajakonferenssi

12.–13.12.2018, Bryssel

ETSK:n täysistunto

Lyhyesti

ETSK:n valtuuskunta keskusteli työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta ja nuorisopolitiikasta albanialaisten kumppanien kanssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenet tapasivat Tiranassa 24.–25. syyskuuta Albanian kansalaisyhteiskunnan edustajia. Tapaamisessa keskusteltiin niin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tilanteesta kuin nuorisopolitiikasta ja nuorten osallistumisesta Albaniassa.

Viis kysymystä Eleonora Di Nicolantoniolle

Eleonora Di Nicolantonio on ETSK:n viestintäosaston uusi päällikkö. Hän aloitti 1. lokakuuta 2018 Peter Lindvald-Nielsenin seuraajana.

#JubelFestival – ETSK:n jäsenet keskustelevat uusista ideoista Euroopan tulevaisuutta silmällä pitäen

Jubel-festivaali, kaikkien aikojen ensimmäinen eurooppalaista demokratiaa käsittelevä festivaali Belgiassa, tarjosi mahdollisuuden vaihtaa näkemyksiä ja oppimiskokemuksia lauantaina 22. syyskuuta 2018 Leopold-puistossa Brysselissä. ETSK:n jäsenet Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert ja Daniel Mareels johtivat Euroopan tulevaisuudesta käytyä keskustelua, jolla on erityistä painoa Euroopan parlamentin tulevien vaalien valossa.

 

EU:n ymmärtäminen äidinkielellä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestää näyttelyn nimeltään ”EU puhuu kieltäsi” juhlistamaan Euroopan unionin ensimmäisen säädöksen eli asetuksen N:o 1/58 60-vuotispäivää. Tässä asetuksessa määriteltiin EU:n toimielimien käyttämät kielet. Näyttely on kunnianosoitus monikieliselle Euroopalle ja sen rikkaudelle.

Uutisia ETSK:sta

Hankkeita 27 maasta ehdolla ETSK:n vuoden 2018 kansalaisyhteiskuntapalkinnon saajiksi

#CivSocPrize @EU_EESC

ETSK on vastaanottanut 148 palkintohakemusta. Palkinnon tämänvuotisina kohteina ovat identiteettien, eurooppalaisten arvojen ja Euroopan kulttuuriperinnön merkitystä korostavat innovatiiviset aloitteet.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), järjestäytyneen kansalaiskunnan näkemysten tulkki EU-tasolla, käynnisti kesäkuussa kilvoittelun 50 000 euron arvoisesta palkinnosta. Hakemusmenettely päättyi 7. syyskuuta. Siihen osallistui hakijoita 27 EU:n jäsenvaltioista. Tämä osoittaa, että kansalaisyhteiskunnan kiinnostus palkintoa kohtaan on kasvanut vuodesta 2017, jolloin edustettuina oli parisenkymmentä maata.

ETSK kannattaa kunnianhimoista EU:n talousarviota, joka on vähintään 1,3 prosenttia suhteessa EU:n bruttokansantuloon

ETSK keskusteli syyskuun täysistunnossa budjetista ja henkilöstöstä vastaavan komission jäsenen Günther Oettingerin kanssa EU:n vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja vaati Euroopan parlamentin kannan mukaisesti kunnianhimoista talousarviota, joka on vähintään 1,3 prosenttia suhteessa EU:n BKTL:oon. Tämä antaisi EU:lle välineet vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Yhteisymmärrys vankasta talousarviosta vielä ennen toukokuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja olisi tärkeä poliittinen signaali ja takaisi sen, että tärkeät rahoitusohjelmat saataisiin käyntiin viipymättä.

ETSK:n konferenssi: Tarvitaan todellista sitoutumista vuoden 2020 jälkeiseen kunnianhimoiseen koheesiopolitiikkaan

Euroopan komission ehdotuksiin vuoden 2020 jälkeisestä koheesiopolitiikasta sisältyy monia myönteisiä näkökohtia, mutta ne eivät mene riittävän pitkälle. Koheesiobudjetti, jota on leikattu 10 prosenttia aiempaan verrattuna, ei riitä vastaamaan nykyisen poliittisen asialistan ja toimintaympäristön tarpeisiin. Kun otetaan huomioon unionin kohtaamat haasteet, EU:n vuosien 2021–2027 talousarviosta on päästävä lopulliseen yhteisymmärrykseen ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja.

Sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkurominen kasvattaisi EU:n BKT:tä 16 miljardilla eurolla

Sukupuolten välinen digitaalinen kuilu on seurausta naisten syrjinnästä, joka alkaa jo varhaislapsuudessa. ETSK ehdottaa monitasoista lähestymistapaa ja kokonaisvaltaisia toimintapolitiikkoja, joilla puututaan epätasa-arvon eri lähteisiin.

Työntekijöille taattava asianmukainen sosiaalinen suojelu kaikissa työsuhteissa

Sosiaalisen suojelun saatavuus on oikeudenmukaisemman yhteiskunnan keskeinen osatekijä, mutta monille ihmisille Euroopan työmarkkinoilla ja etenkin uusimuotoisen työn parissa työskenteleville tai itsenäisille ammatinharjoittajille tämä saatavuus on yhä puutteellisempaa, varoittaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) lausunnossaan Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston suositukseksi sosiaalisen suojelun saatavuudesta.

Eurooppalainen kansalaisaloite ”Minority SafePack” esiteltiin ETSK:ssa

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Minority SafePack” tekijät esittelivät ETSK:n täysistunnossa 20. syyskuuta 2018 aloitteensa, jonka tarkoituksena on parantaa kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen suojelua Euroopassa.

Kuluttajansuojasäännöillä tulisi suojella kuluttajia ja samalla tukea elinkeinonharjoittajia, joiden toiminta kärsii sähköisen kaupankäynnin yleistymisestä Euroopassa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean täysistunnossa 20. syyskuuta eurooppalaisten yritysten ja kuluttajien edustajat suhtautuivat penseästi komission ehdotukseen aiheesta Kuluttajat vahvempaan asemaan. Aihetta käsittelevässä lausunnossaan komitea pohtii, lunastaako paketti lupauksensa mukauttaa Euroopan kuluttajansuojalainsäädäntö digitaaliaikaan. ETSK:n mielestä nykyisten kuluttajansuojasääntöjen tosiasiallisen täytäntöönpanon olisi pitänyt olla etusijalla.

ETSK vaatii tekoälyn osallistavaa hyödyntämistä, jossa asetetaan etusijalle työntekijät, kun älykästä tekniikkaa otetaan käyttöön työpaikalla

EU:n on varmistettava, ettei tekoälyvallankumous vaaranna työn laatua Euroopassa. Työntekijöiden ja koneiden välistä vuorovaikutusta on säänneltävä, niin ettei ihmisestä tule koskaan koneen käskyläistä, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo syyskuun täysistunnossa hyväksymässään lausunnossa.

Kaikki epäterveet kaupan käytännöt elintarvikeketjussa on kiellettävä ja kaikkia toimijoita on suojeltava

Epäterveet kaupan käytännöt aiheuttavat kielteisiä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Elintarvikeketju on erityisen altis epäterveille kaupan käytännöille, kuten komissio on todennut. Sen ehdotus epäterveitä kaupan käytäntöjä elintarvikeketjussa käsitteleväksi direktiiviksi ei kuitenkaan mene riittävän pitkälle.

ETSK edellyttää verkkoalustoja koskevia velvoittavia toimenpiteitä disinformaation torjumiseksi

Sosiaalisen median foorumien olisi otettava enemmän vastuuta ja noudatettava tiukkoja sääntöjä. Komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että tämä olisi suuri edistysaskel disinformaation torjunnassa. Komission ehdotus ei kuitenkaan sisällä käytännön toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Martin Sieckerin valmistelemassa lausunnossa, joka hyväksyttiin ETSK:n täysistunnossa 19. syyskuuta 2018, ETSK kehottaa komissiota hyväksymään velvoittavia toimenpiteitä.

Komission uusi digitaalisia markkinoita koskeva ehdotus antaa suojaa pk-yrityksille

Euroopan komission ehdottama uusi digitaalisia sisämarkkinoita koskeva asetus ei suojele verkkokaupan yhteydessä ainoastaan kuluttajia vaan ensi kertaa myös pk-yrityksiä. Verkkoalustoilla toimivat ja hakukoneita hyödyntävät yritykset voivat vastaisuudessa ratkaista mahdollisia riitoja tuomioistuimen ulkopuolisen menettelyin. Tätä edistystä korostetaan Marco Vezzanin laatimassa lausunnossa, joka hyväksyttiin ETSK:n täysistunnossa 19. syyskuuta 2018.

Euroopan komission laatima ympäristöalan toimintasuunnitelma on aivan liian ponneton ja aliresursoitu

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on varoittanut, että Euroopan komission laatima ympäristöalan toimintasuunnitelma, jolla pyritään parantamaan ympäristöhallintaa sekä EU:n ympäristölainsäädännön heikkoa ja epätasaista täytäntöönpanoa koko unionissa, on aivan liian ponneton ja aliresursoitu, ja että siinä ehdotetut toimet ovat liian heikkoja rankaisemaan jäsenvaltioita asiaankuuluvasti ja yhdenmukaisesti lainsäädännön noudattamatta jättämisestä.

ETSK kannattaa komission ehdotuksia älykkääseen, turvalliseen ja kestäväpohjaiseen liikkuvuuteen investoimisesta

ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier ja liikennekysymyksistä vastaava Euroopan komission jäsen Violeta Bulc kävivät vilkasta keskustelua liikkuvuudesta ETSK:n täysistunnossa 20. syyskuuta 2018. Keskeisiä aiheita ETSK:n jäsenten kanssa käydyssä keskustelussa olivat asianmukaiset sääntelypuitteet hyvin toimivalle, yhtenäiselle Euroopan liikennealueelle, maaliikenneteknologian digitalisaatio, nykyisten sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen ja investoiminen puhtaaseen sähköön.

ETSK kannattaa Verkkojen Eurooppa -välineen vahvistamista vuoden 2020 jälkeen

Määrärahojen lisääminen, verkkojen välisten synergioiden lisääminen, teknisen tuen jatkaminen, sähköhankkeisiin investoimista koskevien sitoumusten vahvistaminen ja infrastruktuurin kahtalainen, eli sotilas- ja siviilikäyttö. ETSK:n täysistunnossa 19. syyskuuta annetussa Aurel Laurenţiu Plosceanun ja Graham Watsonin laatimassa lausunnossa ETSK kannattaa yleisesti ottaen asetusta uudesta Verkkojen Eurooppa -välineestä 2021–2027 ja mutta tuo esiin kohtia, joissa on parantamisen varaa.

Uutisia ryhmiltä

Euroopan sosiaalinen malli – onko meillä vielä varaa siihen globalisoituneessa maailmassa?

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Taloudellinen menestys on jatkuvan sosiaalisen menestyksen edellytys. Jotta varmistetaan Euroopan sosiaalisen mallin kestävyys jatkossakin, meidän on parannettava mallin tehokkuutta ja lisättävä EU:n tuottavuutta. Nämä olivat keskeiset päätelmät aiheesta ”Euroopan sosiaalinen malli – onko meillä vielä varaa siihen globalisoituneessa maailmassa?” käydyssä keskustelussa, joka järjestettiin Sopotissa Puolassa 27. syyskuuta 2018.

Euroskeptisyyden torjuminen

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Työntekijät-ryhmä tapasi tässä kuussa Wienissä keskustellakseen Itävallan puheenjohtajakaudesta, eurooppalaisten työntekijöiden ja unionin kansalaisten kohtaamista uhkista sekä ammattiliittojen strategioista niihin puuttumiseksi.

Populismin torjuminen kuuluu kaikille

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Talouskehitys ja yhteiskunnallinen vakaus ovat kaksi erinomaista välinettä EU-skeptisyyden torjumiseksi, mutta ne eivät riitä. ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä järjesti yhdessä Vorarlbergin osavaltion työkamarin kanssa 11. lokakuuta 2018 Feldkirchissä Itävallassa konferenssin, jossa pohdittiin, miten ja miksi populismi on kehittynyt EU:ssa, ja korostettiin sitä keskeistä roolia, joka kansalaisyhteiskunnalla voi olla populismin torjunnassa.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Euroopan arvojen lujittaminen

Kansalaisyhteiskunnan rooli arvoperintömme suojelemisessa, edistämisessä ja vahvistamisessa tulevia Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tarkastelee Ateenassa 22.–23. marraskuuta 12. kerran järjestettävässä kansalaisyhteiskunnan mediaseminaarissaan eurooppalaisia arvoja eurooppalaisen perinnön osana.

Edvard Stepančič ja rajat ylittävä konstruktivismi

Lokakuun täysistunnon yhteydessä järjestetään Foyer 6 -tilassa taidenäyttely ”Edvard Stepančič ja rajat ylittävä konstruktivismi”. Näytteillä on 21 alkuperäisestä taideteoksesta muodostuva yksityiskokoelma. Näyttelyn avaa ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier keskiviikkona 17. lokakuuta kello 13.

Maalaustaide antaa purtavaa

Kuluvan vuoden marraskuussa ETSK isännöi taidenäyttelyn otsikolla Food for Thought. Se koostuu 25 työn sarjasta tunnetun kuvataiteilijan Bruce Thurmanin öljymaalauksia ”kuvitetun keittokirjan” muodossa. Kyseessä on matka ruokaohjeiden Eurooppaan. Tarjolla on esimerkkejä maanosamme eri ruokakulttuureista.