Digitaalisen liiketoiminnan verotukseen puututtava maailmanlaajuisella tasolla

Digital tax

Kaikkien EU-tasolla ehdotettuja digitaalisen liiketoiminnan verotusmalleja koskevien ratkaisujen on oltava yhteisten kansainvälisten yhteisöverotuskäytäntöjen ja -sopimusten mukaisia, ETSK sanoi äskettäin antamassaan lausunnossa. Euroopan komission lainsäädäntöpaketti tähtää kuitenkin yritysten liikevaihdon verottamiseen voiton sijaan ja veron perintään myyntipaikassa eikä siellä, missä arvo muodostuu.

ETSK:n mielestä tällainen toimintatapa saattaa vaarantaa EU:n sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja johtaa kaksinkertaiseen verotukseen. Kansainvälisten verojärjestelmien monimutkaisuus ja näin ollen epävarmuus sijoittajien kannalta voisivat lisääntyä. Näiden huolenaiheiden vuoksi ETSK kehottaa komissiota toteuttamaan ehdotettujen toimenpiteiden ylimääräisen vaikutustenarvioinnin.

ETSK toteaa lausunnossaan, että on erittäin tärkeää laatia uusia periaatteita siitä, miten digitaalisesta liiketoiminnasta saadut yritysten voitot kohdennetaan EU:n jäsenvaltioihin ja miten niitä verotetaan. Digitaalialan yritysten tulisi antaa panoksensa julkiseen talouteen perinteisten yritysten tavoin ja jakaa julkisten palvelujen rahoittamiseen tarvittava verotaakka, mutta ratkaisujen tulisi olla oikeudenmukaisia ja perustua yhteisymmärrykseen sekä luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille EU:n talouksille.

Näistä huolenaiheista huolimatta ETSK pitää digitaalitalouden verottamista koskevia komission aloitteita oikeansuuntaisina ja on tyytyväinen sen kunnianhimoiseen tavoitteeseen löytää globaali ratkaisu. Komissio on käynnistänyt aiheesta kansainvälisen keskustelun, ja nyt on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot löytävät yhteisen kannan ja edistävät käynnissä olevia keskusteluja, jotta OECD:n tasolla päästään tarvittavaan globaaliin ratkaisuun. (jk)