Pikaiset lisätoimet tarpeen järjestämättömien lainojen määrän supistamiseksi

NPLs

ETSK on tyytyväinen järjestämättömiä lainoja koskeviin Euroopan komission ehdotuksiin. Vaikka komitea esittää ehdotetun asetuksen vaikutusten arvioimista, se katsoo, että ehdotukset myötävaikuttavat talous- ja rahaliiton lujittumiseen ja edistävät pankkiunionin loppuunsaattamista.

Tarvitaan EU:n tason lisätoimia, joilla supistetaan järjestämättömien lainojen volyymiä ja estetään niiden kasautuminen. Lisäksi on olennaisen tärkeää puhdistaa arvoltaan heikentyneet lainat rahoituslaitosten taseista, jotta tulevaisuudessa vältetään ylivelkaantumisen seuraukset ja luodaan pankeille mahdollisuudet keskittyä yritysten ja kansalaisten luototukseen. Luottolaitosten tulisi vastedes huolehtia siitä, että lainananto on vastuuntuntoista.

ETSK:n lausunnossa komission ehdotuksista kyseenalaistetaan ”yleispätevä” toimintamalli sekä aikataulu, jonka puitteissa uusien järjestämättömien lainojen rahoittamiseen on tarkoitus käydä ehdotettujen lakisääteisten varautumisjärjestelyjen mukaisesti. Varautumisjärjestelyjä sovellettaessa tulisi ottaa huomioon eroavuudet jäsenvaltioiden siviilioikeudessa ja riita-asioiden oikeuskäsittelyn vaatima aika. Esitetty aikataulu saattaisi pakottaa pankit myymään uudet järjestämättömät lainat nopeasti asianomaisten yritysten tappioksi.

Sen vuoksi onkin mitä suositeltavinta arvioida ehdotetun asetuksen mahdollisia vaikutuksia pankkeihin, kotitalouksien luototukseen, pk-yrityksiin ja BKT:n kasvuun, jotta päästään käsitykseen siitä, onko ehdotettu asetus sovelias ja toimiva.

Komission ehdotukset vauhdittavat järjestämättömien lainojen jälkimarkkinoiden kehittymistä. ETSK katsoo, ettei sääntelijöiden pidä kannustaa järjestämättömien lainojen myyntiin, sillä vaarana on, että järjestämättömät lainat myydään jälkimarkkinoilla halvempaan hintaan kuin se arvo, joka niille voisi kertyä pankkien toimin takaisin perittyinä. (jk)