Kiertotalous: on ryhdyttävä hyödyntämään kuluttajien voimaa

Toimet kiertotalouden kehityksen vauhdittamiseksi Euroopassa ovat toistaiseksi keskittyneet tuotantoon, kiertoon perustuvien liiketoimintamallien käyttöönoton edistämiseen eri elinkeinoaloilla ja kiertoa edistävien vaihtoehtojen tuomiseen markkinoille. Aika on nyt kypsä kuluttajien mukaan kutsumiseen ja voimaannuttamiseen, jotta he voivat tehdä arkielämässään kestäviä ostopäätöksiä, todetaan ETSK:n heinäkuussa antamassa lausunnossa.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea perää lausunnossaan Kuluttajat kiertotaloudessa strategista uudelleensuuntautumista, jossa kuluttajat asetetaan Euroopassa julkisen kiertotalouspolitiikan keskiöön kaikilla hallintotasoilla.

Kiertotalouden ensivaiheessa painopiste on ollut yrityksissä ja kuluttaja on nähty pelkkänä kotitalousjätteitä kierrättävänä urbaanina toimijana. ETSK toteaa, että Euroopan komissio on kohdistanut aloitteensa sääntelyyn ja tuotantoon ja pyrkinyt parantamaan kierrätysastetta ja lanseeraamaan ekologisen suunnittelun käsitteen.

Nyt on kiertotalouden seuraavan vaiheen ja kuluttajapuolen toimien aika, sanoi ETSK:n esittelijä Carlos Trias Pintó ja kannusti Euroopan komissiota raivaamaan tulevissa aloitteissaan tietä tällaiselle painopisteen muutokselle.

Tässä toisessa vaiheessa keskeistä on tiedon jakaminen kuluttajille. Tiedotus ja valistus ovat avaintekijöitä kuluttajien ohjaamiseksi kohti kiertoa tukevia käyttäytymismalleja. On siis tarjottava kasvatusta, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja kuluttajille mahdollisimman objektiivista tietoa.

ETSK kannattaa vapaaehtoisia merkintöjä välivaiheena kohti pakollisia merkintöjä. Merkinnöistä tulee ilmetä tuotteen sosiaalinen ja ekologinen jalanjälki, eli niiden tulee sisältää tietoja päästöjen vähentämisestä, biologisen monimuotoisuuden suojelemisesta, resurssitehokkuudesta ja sellaisten komponenttien käytön välttämisestä, joilla on suuri ympäristövaikutus, sekä tuotteen eliniästä, varaosien saatavuudesta ja korjausmahdollisuuksista.

Vaikka tiedotuksella ja valistuksella voi olla suuri merkitys sen kannalta, valitsevatko kuluttajat ympäristöystävällisiä, korjattavissa olevia ja pitkään kestäviä tuotteita, monilla ei ole varaa tällaisiin tuotteisiin. ETSK ehdottaa kannustimien luomiseksi, että jäsenvaltiot omaksuisivat palkitsemisperusteisen mallin ja paikallisviranomaiset tukisivat julkisten hankintojen kautta tavaran- ja palveluntoimittajia, joiden toiminta on kestäväpohjaista. (dm)