Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Vihdoin on kesä ja loma! Paras aika ladata akkuja mutta myös hyvä tilaisuus laajentaa maailmankuvaa: ylittää rajoja, tutustua uusiin kulttuureihin, oppia uusia kieliä, inspiroitua...

Syksyllä puhaltavat uudet tuulet, kun uusi Euroopan parlamentti ja uusi Euroopan komissio aloittavat työnsä.

Tärkeitä päivämääriä

Lyhyesti

Vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkinto omistetaan naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle

ETSK omistaa vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintonsa naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle ja sukupuolten tasa-arvon edistämiselle

Vuoden 2019 kilpailu on nyt avattu

 

ETSK isännöi EU:n ja Kiinan kokouksen hissien turvallisuuden standardoinnista

Komitea vastaanotti 9. heinäkuuta 2019 ETSK:n jäsenen Antonello Pezzinin aloitteesta Kiinan kansantasavallan valvontaelinten edustajien valtuuskunnan.

 

Uusia julkaisuja

ETSK:n vuoden 2018 saavutukset – katsaus menneeseen ja tulevaan

Julkaisuun ”EESC achievements 2018 – looking back, looking forward” on kirjattu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työskentelyn tähtihetkiä vuodelta 2018.

Uutisia ETSK:sta

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman esittely – painopisteinä kestävyys ja hyvinvointi

Suomen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen vieraili Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) täysistunnossa 18. heinäkuuta ja esitteli Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota kestävyyteen ja kansalaisten hyvinvointiin. Ministeri Pekonen mainitsi puheenjohtajakauden muista prioriteeteista myös oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n arvojen vahvistamisen. 

Conny Reuter: ”Olemme täällä edistääksemme kansalaiskeskustelua edistyksellisestä ja osallistavasta Euroopasta”

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) täysistunnossa 18. heinäkuuta käytiin keskustelu ETSK:hon kuuluvan kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden ja verkostojen yhteysryhmän toisen puheenjohtajan Conny Reuterin kanssa.

Reuter esitteli kesäkuun puolivälissä Brysselissä pidettyjen vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapäivien päätelmiä ja suosituksia ja tarkasteli kysymystä kestävällä pohjalla olevasta demokratiasta. Hän puhui myös yhteysryhmän roolista. Yhteysryhmä, joka on ainutlaatuinen elin EU:ssa, perustettiin vuonna 2004 tarkoituksena varmistaa EU:n toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden eurooppalaisen verkoston välinen jatkuva vuoropuhelu EU:n tasolla.

Ilman vahvaa eurooppalaista akkuteollisuutta autonvalmistajat voivat lähteä EU:sta

ETSK kannattaa Euroopan komission laatimaa akkuja koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa, mutta korostaa, että sitä on tehostettava ja että se on pantava pikaisesti täytäntöön.

On olemassa todellinen vaara, että erittäin suuri osa Euroopan autoteollisuudesta siirtää tuotantonsa akkukennojen tuotantoyksiköiden läheisyyteen etupäässä Aasian alueille. Colin Lustenhouwerin laatimassa lausunnossa, joka hyväksyttiin heinäkuun täysistunnossa, ETSK kannattaa Euroopan komission esittämää akkuja koskevaa strategista toimintasuunnitelmaa, mutta varoittaa, että sitä on vahvistettava ja että se on pantava pikaisesti täytäntöön, jotta vältetään eurooppalaisten autotehtaiden mahdollinen siirtyminen EU:n ulkopuolelle.

Kiertotalous: on ryhdyttävä hyödyntämään kuluttajien voimaa

Toimet kiertotalouden kehityksen vauhdittamiseksi Euroopassa ovat toistaiseksi keskittyneet tuotantoon, kiertoon perustuvien liiketoimintamallien käyttöönoton edistämiseen eri elinkeinoaloilla ja kiertoa edistävien vaihtoehtojen tuomiseen markkinoille. Aika on nyt kypsä kuluttajien mukaan kutsumiseen ja voimaannuttamiseen, jotta he voivat tehdä arkielämässään kestäviä ostopäätöksiä, todetaan ETSK:n heinäkuussa antamassa lausunnossa.

Euroopan maataloutta olisi kehitettävä agroekologian suuntaan

EU:n tulee antaa maataloudessa enemmän painoa lyhyille toimitusketjuille ja agroekologialle voidakseen säilyttää maataloustuotantonsa ja parantaa sen kykyä selvitä uusista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta. Agroekologian avulla voidaan myös turvata elintarvikkeiden saatavuus, tehdä ruoasta terveellisempää ja lisätä siten sen arvoa. Lyhyet toimitusketjut auttavat elävöittämään maaseutualueita ja pieniä tiloja lisäämään tulojaan.

Pk-yritysten todellisten tarpeiden huomioon ottaminen on eurooppalaisen valmistusteollisuuden uuden nousun perusedellytys

ETSK:n mukaan eurooppalaisen tuotantojärjestelmän on oltava valmis merkittäviin innovaatioinvestointeihin, jos mielitään siirtyä tehokkaasti ja kilpailukykyisesti huipputason digitaaliseen ja ympäristöystävälliseen talouteen. Euroopan komission suunnittelemien toimenpiteiden valmistusteollisuuden kehityksen edistämiseksi tulisikin perustua yritysten, etenkin pk-yritysten, tarpeiden todelliseen tuntemiseen.

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso ja uudenlainen hallintomalli ovat EU:n tulevan talouspolitiikan kannalta ratkaisevan tärkeitä

ETSK kehottaa EU:ta uudistamaan talouspolitiikan koordinointi- ja hallintojärjestelmäänsä unionin uuden, vuoden 2020 jälkeisen kestävän kehityksen strategian pohjalta toimien tehostamiseksi ja tulosten pysyvyyden parantamiseksi.

ETSK esittää EU:n tulevaa talouspolitiikkaa sekä talous- ja rahaliiton hallintoa koskevia suosituksia

ETSK esitti heinäkuussa ehdotuksia tulevan lainsäädäntökauden asialistalle ja suositteli, että niiden olisi muodostettava perusta uudelle EU:n talousstrategialle.

ETSK:n mielestä tulevaisuuden talouspolitiikassa ja talouden ohjausjärjestelmässä olisi otettava huomioon geopoliittiset ja yhteiskunnalliset haasteet, kuten maailmanlaajuinen talouden hidastuminen, ratkaisemattomat kauppakiistat, brexit, ilmastonmuutos ja väestörakenteen muutos, eriarvoisuuden lisääntyminen ja neljäs teollinen vallankumous. Niinpä niiden olisi vahvistettava kriisinsietokykyä ja talousmallin kestäväpohjaisuutta. Nämä haasteet edellyttävät kauaskantoista talousstrategiaa, jolla on selkeät poliittiset tavoitteet ja yhtenäisempi talouden ohjauskehys.

ETSK kehottaa komissiota sovittamaan ehdottamansa teollisuus- ja energialainsäädännön paremmin yhteen ilmastopolitiikan kanssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa komissiota pohtimaan syvällisemmin toimintavaihtoehtoja, jotka auttavat yhtäältä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja siten torjumaan ilmastonmuutosta ja toisaalta ylläpitämään kilpailukykyä. Tavoitteena tulee olla eurooppalaisen resurssi- ja energiaintensiivisen teollisuuden suojeleminen ja edistäminen, koska muutoin Eurooppa uhkaa menettää työpaikkoja maihin, joissa ympäristönsuojelu ei ole eurooppalaisella tasolla, ja epäonnistua tavoitteessaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Energiaunionista on tultava osa eurooppalaisten päivittäistä elämää

ETSK:n vuotuisessa energiaunionin tilaa käsittelevässä lausunnossa luodaan katsaus tähänastiseen edistymiseen ja kehotetaan Euroopan komissiota keskittymään entistä enemmän sosiaalisiin näkökohtiin.

”Energiaunioni ei ole vielä todellisuutta. Se voi olla todellisuutta EU:n poliittisten päätösten osalta, mutta se ei ole edelleenkään todellisuutta EU:n kansalaisten päivittäisessä elämässä.” Tämä oli Christophe Quarezin heinäkuun täysistunnossa esiin tuoma vakaa näkemys, joka heijastaa hänen laatimassaan lausunnossa – jonka täysistunto hyväksyi – esitettyä toteamusta, jonka mukaan energiakäänne ei ole vielä toteutunut ruohonjuuritasolla. Hän jatkoi: ”Nyt kun EU:n poliittiset päättäjät ovat luoneet energiaunionin perustan, tulevina vuosina tehtävää on vielä paljon.”

ETSK kehottaa toteuttamaan eurooppalaisia toimia lohkoketjuteknologian osallistavan kehittämisen varmistamiseksi

Alun perin kryptovaluuttoihin liittyneet lohkoketjuteknologia ja hajautetun tilikirjan teknologia (DLT) ovat todellisuudessa erittäin monikäyttöisiä, ja niitä voidaan hyödyntää menestyksekkäästi yhteisötaloudessa. ETSK toteaa kuitenkin heinäkuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa, että on tärkeää säännellä niitä asianmukaisesti ja suunnata ne kaikkien hyödyksi niin, että kaikki voivat osallistua.

Uutisia ryhmiltä

Työnantajat-ryhmä kokoontuu Suomessa kahteen otteeseen keskustelemaan tekoälystä ja yritysmyönteisestä EU:sta

ETSK:n työnantajat-ryhmä

ETSK:n työnantajat-ryhmä järjestää kaksi seminaaria Euroopan unionin neuvoston tämänhetkisessä puheenjohtajavaltiossa Suomessa. Ensimmäinen tapahtuma järjestetään elokuun lopussa, ja sen aiheena on älykäs Eurooppa.

Työntekijät-ryhmän kannanotto solidaarisuuden kriminalisoimiseen

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Humanitaarinen tilanne Välimerellä on pahentunut viime viikkoina ja on muuttumassa epätoivoiseksi. EU:n periaatteita tai arvoja ei siellä noudateta. Työntekijät-ryhmä painottaa tämän valossa seuraavaa:

Moninainen Eurooppa -ryhmä keskustelee Helsingissä kestävästä kasvusta ja keinoista parantaa EU:n kilpailukykyä

ETSK:n moninainen Eurooppa -ryhmä

Moninainen Eurooppa -ryhmä pitää 16.–17. syyskuuta ylimääräisen kokouksen Helsingissä. Ryhmä on päättänyt keskittyä Suomen EU-puheenjohtajakauden Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus -prioriteettien mukaisesti kolmeen pilariin, jotka mahdollistavat kestävän kasvun ja parantavat siten EU:n kilpailukykyä: biotalous ja ilmastoneutraali Eurooppa, digitalisaatio sekä infrastruktuuri.