Euroopan komission talousarvioesitys kaipaa poliittista kunnianhimoa

Komission ehdotus EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ei mene riittävän pitkälle ja se kaipaa poliittista kunnianhimoa  näin kuuluu yksi ETSK:n isännöimän konferenssin keskeisistä päätelmistä. Toiveena on myös nopea yhteisymmärrys riittävästä ja asianmukaisesti uudistetusta pitkän aikavälin talousarviosta.

ETSK:n järjestämän konferenssin osanottajat panivat merkille seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen rajoitukset ja olivat tyytyväisiä komission ehdotuksen lukuisiin myönteisiin näkökohtiin mutta toivat myös esiin tyrmistyksensä kansalaisten huolenaiheiden ja odotusten sekä EU:n nykyisten rajallisten institutionaalisten toimivaltuuksien ja taloudellisten resurssien välisen kasvavan kuilun johdosta. Tätä kuilua ei ole kyetty kaventamaan riittävästi komission ehdotuksessa, minkä vuoksi ehdotusta on tarkistettava.

Euroopan parlamentin linjausten mukaisesti ETSK:n ECO-valiokunnan puheenjohtaja Stefano Palmieri kehotti painokkaasti EU-johtajia nostamaan EU:n menojen nykyistä kattoa 1,3 prosenttiin BKTL:stä.

Keskusteluissa tarkasteltiin ehdotetun talousarvion koon lisäksi myös sen rakennetta, jakautumista ja välineitä. Asiasta esitettiin erilaisia näkökantoja.

Vaikka puhujat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä uusiin poliittisiin painopisteisiin, he kehottivat arvioimaan perusteellisesti uusien poliittisten välineiden soveltuvuutta ja tehokkuutta.

Uusien painopisteiden ei tulisi vaarantaa määrärahojen kohdentamista pitkäaikaisiin painopisteisiin, eli koheesiopolitiikkaan ja yhteiseen maatalouspolitiikkaan, vaikkakin kyseisiä politiikanaloja tulisi uudistaa asianmukaisesti.

Kannatusta saivat entistä tiukemmat ehdot EU-rahoituksen saamiselle sekä uudet välineet talous- ja rahaliiton vakauden edistämiseksi. Osanottajat kyseenalaistivat kuitenkin ehdotettujen välineiden kunnianhimon ja tehokkuuden ja halusivat lisätietoja.

Puhujat olivat lisäksi yhtä mieltä siitä, että monivuotisesta rahoituskehyksestä on erittäin tärkeää päästä yhteisymmärrykseen ennen Eurooppa-neuvoston epävirallista kokousta Sibiussa ja ennen vuonna 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Konferenssin päätelmät otetaan huomioon ETSK:n lausunnossa, josta on määrä keskustella ETSK:n täysistunnossa syyskuussa 2018. (jk)