EU:n tulisi puuttua kattavammin oikeusvaltioperiaatteen rikkomiseen

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on kehottanut EU:ta omaksumaan ennakoivamman lähestymistavan oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen lisääntymiseen EU:ssa. Huolena on, että rikkomiset voivat kärjistyä demokratian sekä perusoikeuksien ja -vapauksien täysimittaiseksi kriisiksi.

ETSK toivoi kesäkuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt otettaisiin tehokkaammin ja suoremmin mukaan EU:ssa tapahtuvan oikeusvaltioperiaatteiden purkamisen vastaisten suojatoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Monet näistä järjestöistä pyrkivät lisäämään oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyvää tietoisuutta ja toimivat sen valvojina ja puolustajina ja näin ollen kärsivät usein ensimmäisinä autoritaaristen hallitusten toimista.

ETSK korosti, että komitealla on erityistehtävänsä sekä velvollisuus toimia, kun sen omien jäsenten ja koko kansalaisyhteiskunnan toiminta on vaarassa, ja vaati kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden sekä muiden keskeisten julkisen vallan valvojien, kuten toimittajien, väärinkäytösten paljastajien ja ihmisoikeuksien puolustajien, parempaa suojelua.

Lausunto on ETSK:n panos Euroopan komission hiljattaisessa tiedonannossaan käynnistämään pohdintaprosessiin oikeusvaltioperiaatteen lujittamisesta unionissa. Komissio on kehottanut kaikkia sidosryhmiä osallistumaan tähän keskusteluun.

ETSK ilmaisi tyytyväisyytensä komission pyrkimyksiin käyttää olemassa olevia välineitä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen jäsenvaltioissa mutta totesi välineiden olevan riittämättömiä, kun pyritään ehkäisemään perusoikeuksia ja -vapauksia vastaan suunnattuja määrätietoisia hyökkäyksiä tai puuttumaan niihin. (II)