ETSK vaatii sosiaalisesti oikeudenmukaista energiakäännettä ja jatkuvaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa

ETSK:n kesäkuun täysistunnossa käytiin keskustelu komission jäsenen Maroš Šefčovičin kanssa Euroopan energiaunionin tulevaisuudesta. Komitea esitti myös kantansa ehdotettuun EU:n strategiaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä.

ETSK on samaa mieltä siitä, että siirtyminen vähähiiliseen Eurooppaan olisi toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja kustannustehokkaasti ja että kaikkien toimijoiden tulisi yhdistää voimansa ja tehdä osuutensa. Komitea painottaa, että toimia tarvitaan myös vuoden 2030 jälkeen. ”Koko Euroopassa ollaan tietoisia ilmastotoimien välttämättömyydestä”, sanoi Šefčovič ja lisäsi, että ilmastosta on tullut yksi EU:n keskeisistä vaaliteemoista ja että ”ilmastonmuutos nähdään lopultakin Euroopassa mahdollisuutena taloutemme suuntaamiseksi ja organisoimiseksi uudelleen”.

Luca Jahier oli samoilla linjoilla. Hän vahvisti, että ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä on avaintekijä Euroopan tulevaisuuden kannalta, ja pohti, toteutetaanko jatkossakin ilmastonmuutoksen torjunnassa saavutetusta merkittävästä edistymisestä huolimatta riittävän kunnianhimoista politiikkaa ja onko käytettävissä tarvittavat resurssit, jotta voidaan tukea päästöneutraaliuden pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.

ETSK kannattaa ehdotettua EU:n strategiaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä sekä siihen sisältyvää tavoitetta muuttaa Euroopan unioni ilmastoneutraaliksi taloudeksi vuoteen 2050 mennessä. Lausunnossa, jonka ovat laatineet Pierre Jean Coulon ja Stefan Back, komitea kehottaa käymään jatkuvaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa ja varmistamaan, että siirtymä tapahtuu sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Lisäksi tulisi hyväksyä uusi yhteiskuntasopimus.

”Tällainen siirtymä on mahdollinen ja hyödyllinen Euroopalle, mutta kaikkien on osallistuttava siihen – meidän kaikkien on yhdistettävä voimamme yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Emme voi tehdä eroa kansalaisten ja päätöksentekijöiden välillä”, totesi Coulon.

Liikkuvuus on avainroolissa, sillä kyseessä on yksi aloista, joilla kehitystä tarvitaan eniten ja joilla se on mahdollinen. ”Meidän on löydettävä ratkaisuja EU:n hiilijalanjäljen pienentämiseksi ilman, että tämä vaikuttaa haitallisesti unionin talouteen ja yhteiskuntaan kokonaisuudessaan”, katsoi Back. ”Voisimme suunnitella, hyväksyä ja ottaa käyttöön hiilen hinnoittelujärjestelmän, jossa otetaan huomioon sen vaikutukset yrityksiin ja kansalaisiin ja jonka nämä hyväksyvät kaikilta osin”, hän sanoi. (mp)