ETSK:n päätöslauselma covid-19-kriisin jälkeistä elpymistä silmällä pitäen: työntekijät-ryhmän näkökulma

Työntekijät-ryhmä

ETSK:n päätöslauselmassa tuodaan selvästi julki tarve uudistaa eurooppalaista yhteiskuntaa solidaarisuuden hengessä. Solidaarisuutta tulee osoittaa kaikkia hoito- ja muiden alojen työntekijöitä kohtaan, jotka ovat tehneet valtavia uhrauksia tukeakseen yhteiskuntaa näinä vaikeina aikoina, ja työpaikkansa menettäneitä kohtaan, mutta myös yritysten ja työpaikkojen säilyttämiseksi uurastavia työnantajia kohtaan. Lisäksi sitä tulee osoittaa välitöntä apua tarvitsevia julkisen ja yksityisen sektorin aloja kohtaan ja ennen kaikkea EU-maiden välillä, sillä niillä on yhteinen taloudellinen ja sosiaalinen päämäärä.

EU-hankkeen todellinen uudistaminen edellyttää talouspoliittisten toimien täydennykseksi mittavia sosiaalisia investointeja ja sosiaalisia toimenpiteitä. Päätöslauselmassa esitetään ehdotuksia työllisyyden edistämisestä ja sosiaalisen elpymisen asettamisesta unionin strategian ytimeen. Tähän liittyen kannustetaan edistämään sosiaalisen toimintaohjelman eri osien täytäntöönpanoa esimerkiksi työntekijöiden lähettämisen ja vähimmäispalkkojen osalta ja kiinnitetään huomiota vielä puuttuviin toimiin, kuten työterveys- ja työturvallisuusnormien ajantasaistamiseen. Näin voidaan antaa tärkeä panos Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin ja keskusteluun Euroopan komission seuraavasta työohjelmasta.

Ammattijärjestöt suhtautuvat myönteisesti aloitteisiin talouden ohjaus- ja hallintajärjestelmän uudistamiseksi sekä veropetosten ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi ja sen painottamiseen, että työvoimalla on keskeinen rooli Euroopan talousjärjestelmän uudelleenkäynnistämisen tärkeimpänä käyttövoimana. Oikeudenmukaisen siirtymän tulee tukeutua kestäväpohjaisiin yrityksiin, joissa työntekijöillä on oikeus osallistua ja heidän panoksensa on vahva.

Sosiaaliset investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä terveydenhuollon mutta myös terveydenhuoltoalan työntekijöiden kannalta, sillä heidän palkkansa pitäisi vastata heidän tekemäänsä työtä. Näiden ja kaikkien muidenkin työntekijöiden kohtuullisesta palkkatasosta tulee sopia työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun puitteissa.

Budjetin osalta päätöslauselmassa ehdotetaan mm. sitä, että omia varoja hankittaisiin lisäämällä yleisesti ottaen verotuksen oikeudenmukaisuutta ja ottamalla käyttöön digitaalivero ja finanssitransaktiovero.

Työntekijät-ryhmä korostaa makrotalouspolitiikan alalla tarvetta jatkaa vakaus- ja kasvusopimuksen salliman jouston hyödyntämistä, jotta voidaan välttyä elpymistä haittaavilta säästötoimilta.