Osallistava demokratia – ETSK:n kirjoittama menestystarina

ETSK:n tuoreessa julkaisussa on koottu yhteen kaikki lausunnot ja tiedonannot, jotka ovat 30 viime vuoden aikana olleet ETSK:lle ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioille keino vahvistaa osallistavaa demokratiaa ja tulla keskeisiksi toimijoiksi EU:n päätöksentekoprosessissa.

Koosteessa selostetaan ETSK:n roolia eurooppalaisen julkisen foorumin luomisessa ja kansalaisvuoropuhelun kehittämisessä EU:ssa – kyse on ratkaisevan tärkeästä askeleesta kohti eurooppalaisen julkisen tilan ja viime kädessä eurooppalaisen identiteetin syntymistä.

”Merkittävänä toimijana ja luovana voimana ETSK on muuttanut perinpohjaisesti edellytyksiä kansalaisvuoropuhelun harjoittamiseen ja muovaamiseen”, kirjoittaa ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier johdannossa.

Koosteessa tuodaan esiin ETSK:n panos Lissabonin sopimuksen 11 artiklan – joka tarjoaa oikeusperustan osallistavan demokratian vahvistamiselle – laatimiseen sekä komitean jatkuvan sitoutumisen perussopimusten lupaavimpiin innovaatioihin kuuluvan eurooppalaisen kansalaisaloitteen menestyksen varmistamiseen.

Aiemmat saavutuksensa lähtökohtanaan ja luodessaan katseensa tulevaisuuteen tilanteessa, jossa yhteiskunnassamme tapahtuu perustavanlaatuisia muutoksia ja EU on vakavien haasteiden edessä, ETSK toteaa, että sillä on keskeinen rooli muutosten ennakoimisessa ja auttaessaan vastaamaan kansalaisten EU:ta kohtaan tunteman luottamuksen hiipumiseen. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa komitealle tilaisuuden lujittaa rooliaan kansalaisvuoropuhelun kulmakivenä ja vahvistaa asemaansa toimielinkentässä.

Julkaisu Participatory Democracy – A success story written by the EESC on luettavissa verkossa osoitteessa https://bit.ly/2UdMA6n.