Ihmisarvoinen vanheneminen tulee ETSK:n mielestä tunnustaa perusoikeudeksi. Eurooppalaiset elävät yhä pidempään, mikä on hyvä uutinen. Iän karttumisen myötä ilmaantuu kuitenkin uusia sosiaalisia, taloudellisia ja terveyteen liittyviä haasteita, jotka vaikuttavat ikääntyvien lisäksi myös heidän perheisiinsä ja yhteiskuntiin. ETSK toteaa, että tämä aihe on jäänyt liian pitkään liian vähälle huomiolle eikä ikääntyneiden kasvavia tarpeita ole ennakoitu. Komitea korostaa 15. toukokuuta antamassaan lausunnossa heihin liittyen aukeavia valtavia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja kehittää teknologiaa.

Kotiavustaja, lähihoitaja, perushoitaja ja sairaanhoitaja ovat ammatteja, joille kysyntää tulee olemaan eniten. Heidän on oltava ammattitaitoisia ja koulutettuja, jotta ikääntyneiden hyvinvointi voidaan taata.

Ehdotamme, että gerontologian sairaanhoitajille, lähihoitajille ja perushoitajille määritettäisiin työntekijöiden ja ikääntyneille suunnattujen palvelujen liikkuvuuden pohjustamiseksi ja lisäämiseksi yhteinen eurooppalainen vähimmäiskoulutuspohja, johon sisältyy teknisen osaamisen lisäksi myös sosiaalisia ja inhimillisiä taitoja, sanoi aihetta käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä Marian Krzaklewski. Koulutuksessa tulee hyödyntää tieto- ja viestintäteknisiä välineitä. ETSK kehottaa myös määrittämään EU:ssa sovellettavan yhteisen perustan, johon sisällytetään nykyisten koulutusten olennainen sisältö.

Ikääntyneet haluavat asua mahdollisimman pitkään tutussa ympäristössä. ETSK:n mielestä on olennaisen tärkeää, että heidän tahtoaan kunnioitetaan ja että perheen ja läheisten kanssa käydään vuoropuhelua. Vaihtoehtoina on kuitenkin oltava muutakin kuin koti tai laitos, korosti lausunnon toinen esittelijä Jean-Pierre Haber. Vaihtoehtoisia asumismuotoja on olemassa, ja uusia luotaessa tulee ottaa tavoitteeksi riippumattomuuden edistäminen. Uusissa rakenteissa tulee siksi ottaa huomioon, ketä varten niitä luodaan ja millaisia sairauksia heillä ehkä on.

ETSK kehottaa lisäksi hyödyntämään paremmin digitaaliseen teknologiaan pohjautuvia innovaatioita, joita ovat etälääketiede, sensorit, sähköiset potilastiedot ja sähköinen terveystietorekisteri sekä kotiautomaatio, joka paitsi parantaisi ikääntyneiden kykyä elää itsenäisesti tekisi myös hoivasta tehokkaampaa ja varmempaa. (sma)