ETSK ehdottaa, että pk-yritysten panosta biotalouteen vahvistetaan

”Edessämme olevat haasteet koskevat sekä ilmastonmuutoksen torjumista että elintarviketuotannon turvaamista planeetalla, jolla asuu pian kymmenen miljardia ihmistä. Biotaloudella, joka pitää sisällään uusiutuvien biologisten resurssien tuotannon ja niiden muuntamisen elintarvikkeiksi, rehuksi ja biopohjaisiksi tuotteiksi, voi olla merkittävä rooli näiden molempien tavoitteiden saavuttamisessa”, totesivat biotalousstrategian päivittämisestä 15. toukokuuta annetun ETSK:n lausunnon esittelijät Mindaugas Maciulevičius ja Udo Hemmerling.

Kestävän kehityksen periaatteet ovat olennaisen tärkeitä ”uuden” biotalouden kannalta, ja luonnonvaroja on suojeltava, jotta ne pysyvät tuottavina.

Pk-yrityksillä on merkittävä rooli biotaloudessa. Jotta niiden panosta kyetään vahvistamaan, on parannettava niille suunnattavia neuvontapalveluja sekä niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta. On keskeisen tärkeää luoda erillisiä ja joustavia neuvontapalveluja, jotta maatalouselintarvikealan pk-yrityksiä voitaisiin auttaa käynnistämään pitkän aikavälin innovatiivisia hankkeita. Myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö voisi olla merkittävässä asemassa parannettaessa tehokkuutta ja käynnistettäessä tietojen, asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Eri alueiden väliset yhteydet (kaupunkien ja maaseudun väliset, maaseutualueiden keskinäiset ja maa- ja merialueiden väliset yhteydet) voisivat osaltaan edistää kestävän biotalouden arvoketjuja ja klustereita ja auttaisivat erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan maita kasvattamaan tuotantoaan ja lisäämään näin kasvua ja työpaikkoja etenkin maaseutualueilla. Kyseisen alueen biomassakapasiteetti on suuri, mikä johtuu laajamittaisesta toiminnasta maatalouden, metsätalouden ja kalastuksen aloilla, mutta sitä ei hyödynnetä riittävästi. (sma)