Laadukas oppisopimuskoulutus Euroopassa: annetaan sananvaltaa koulutettaville

Asianosaisten ihmisten – itse koulutettavien ja heidän järjestöjensä – tulisi päästä osallistumaan aktiivisesti oppisopimuskoulutusjärjestelmien muotoiluun. Tämä on ETSK:n pääasiallinen huomautus ehdotettujen laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen puitteiden suhteen, joiden komitea katsoo muuten edistävän tason nostamista kaikkialla EU:ssa.

Nuoriso- ja vanhempainyhdistyksiä, opiskelijaliittoja ja oppisopimuskoulutettavia itseään ei pidetä luonnollisina sidosryhminä oppisopimuskoulutuksen kehittämisessä. Nämä tahot ovat kuitenkin mainittujen järjestelmien pääasialliset edunsaajat, ja niillä tulisi olla osuus järjestelmien suunnittelussa, hallinnoimisessa ja täytäntöönpanossa, ETSK toteaa ehdotetusta neuvoston suosituksesta laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista 19. huhtikuuta antamassaan lausunnossa.

On oleellista ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet, kuten ehdotuksessa tehdäänkin, mutta ratkaisevan tärkeää on myös hankkia näiden muiden keskeisten tahojen tuki, ETSK toteaa. Kantaansa muotoillessaan komitea on hyödyntänyt Euroopan nuorisofoorumin asiantuntemusta.

Oppisopimuskoulutuksella ei kuitenkaan pystytä ratkaisemaan työttömyyttä. Vaikka sillä voidaan parantaa ihmisten mahdollisuuksia työpaikan saamiseksi, työttömyys on monitahoinen kysymys, johon on puututtava monin eri tavoin, ETSK korostaa.

Kaiken kaikkiaan ETSK pitää ehdotusta tervetulleena, sillä se tarjoaa yhteisen käsityksen siitä, mistä laadukas oppisopimuskoulutus muodostuu, ja siinä määritellään koulutuksen keskeiset osatekijät: kirjallinen sopimus, korvauksia koskevat säännöt, työpaikalla vietetty aika, sosiaalinen suojelu, työterveys ja -turvallisuus jne.

Pk-yritysten tukeminen laadukkaan oppisopimuskoulutuksen tarjoamisessa on tervetullut järjestely, ja ETSK pitää myös oppisopimuskoulutettavien kansainvälistä liikkuvuutta myönteisenä lisänä.

Komitea valmistautuu seuraamaan uusien puitteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta.