Samapalkkaisuuteen tähtäävä taistelu voidaan voittaa parhaiten tuomalla esiin stereotypiat

ETSK tukee komission pyrkimyksiä kaventaa sukupuolten välistä palkkaeroa, joka on 16,3 prosenttia, mutta ehdottaa lisätoimia, muun muassa erityistä huomiota sellaisten pitkään vallinneiden sosiaalisten ja kulttuuristen stereotypioiden torjumiseen, jotka vaikuttavat ratkaisevasti naisten koulutusta ja uraa koskeviin valintoihin.

Lausunnossaan komission ehdottamasta toimintasuunnitelmasta sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi ETSK myös painottaa palkka-avoimuuden ja palkkakartoitusten merkitystä yrityksissä. Komitea kehottaa niin ikään komissiota aloittamaan yksilökohtaisten tietojen keräämisen, jotta tuotettaisiin nykyistä tarkempia tilastoja naisten köyhyydestä, joka jää usein piiloon siitä syystä, että tietoja kerätään kotitalouksittain eikä yksilötasolla.

Täsmällisemmät palkkatiedot mahdollistaisivat entistä parempaan asiantuntemukseen perustuvat työehtosopimusneuvottelut, mikä on äärimmäisen tärkeää.

”Työmarkkinaosapuolilla on tässä ratkaisevan tärkeä rooli, sillä arvioiden mukaan yhden prosentin lisäys työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa kaventaa sukupuolten palkkaeroa 0,16 prosentilla”, esittelijä Anne Demelenne totesi.

Lausunnon toinen esittelijä Vladimira Drbalová totesi, että merkittävää edistymistä saataisiin aikaan, jos naiset hakeutuisivat paremmin palkatuille aloille, kuten tiedealoille, tieto- ja viestintätekniikka-alalle, liikennealalle ja rakennusalalle.

Lisäksi ETSK:n mukaan jäsenvaltioilla on merkittävä rooli, sillä niiden tulisi lisätä lastenhoidon ja vanhustenhuollon palvelujensa tarjontaa ja varmistaa näin työ- ja yksityiselämän parempi tasapaino.

Mikäli komission toimet eivät tuota tuloksia vuoden 2019 loppuun mennessä, ETSK voi harkita mahdollisuutta pyytää sitä ehdottamaan nykyistä sitovampia toimenpiteitä, joihin saattaa sisältyä seuraamuksien määrääminen. (ll)