”Kolmen A:n luokituksen” saaminen EU:lle sosiaaliasioissa edellyttää poliittista sitoutumista ja kunnon rahoitusta

ETSK kehottaa varaamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa varten riittävät rahoitusvarat. Sosiaalisen pilarin toteuttamiseksi tarvitaan parannuksia jäsenvaltioissa sekä vankkaa budjettia, investointeja ja juoksevien menojen kattamista.

Sosiaalisen pilarin asteittainen toteuttaminen edellyttää jäsenvaltioiden panoksen lisäksi aktiivista sitoutumista, vastuunottoa ja osallistumista myös kaikilta muilta asiaankuuluvilta sidosryhmiltä – sekä riittävää rahoitusta tätä varten.

”Rahoituksen kannalta keskeistä on EU:n budjettisääntöjen suurempi joustavuus julkisten investointien mahdollistamiseksi, EU:n rakennerahastojen täysimääräinen hyödyntäminen ja oikeudenmukainen verotus, sanoo aihetta käsittelevän lausunnon esittelijä Anne Demelenne (työntekijät-ryhmä, BE).

ETSK on vakuuttunut siitä, että riittävät sosiaaliset investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta jäsenvaltioiden kykenevät saavuttamaan asetetut tavoitteet. Mahdollisuuksia asianmukaisen rahoituksen turvaamiseen voitaisiin luoda jäsenvaltioiden sisällä sekä EU:n ohjelmien avulla. Olemassa olevia unionin välineitä pitäisi hyödyntää julkisten investointien tukemiseksi jäsenvaltioissa. 

”Sosiaalisen pilarin periaatteita ja sen täytäntöönpanon välttämättömyyttä tulisi pitää yhtenä ohjenuorista neuvoteltaessa Euroopan unionin seuraavasta, vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä”, toteaa Anne Demelenne ja jatkaa: ”Kehotamme Euroopan parlamentin tavoin nostamaan EU:n menojen enimmäisrajaa nykyisestä 1 prosentista.”

Julkisten investointien lisäämistä jäsenvaltioissa voitaisiin lisäksi helpottaa tarkoituksenmukaisilla veropolitiikoilla ja sosiaaliseen tavoitteeseen tähtäävään julkiseen investointitoimintaan sovellettavalla kultaisella säännöllä. ETSK uskoo, että jäsenvaltiotason julkista rahoitusta ja EU-rahoitusta täydentävistä yksityisen sektorin investoinneista voi olla apua tietyillä aloilla. (jk)