Ulkomaisia suoria sijoituksia on seurattava kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi EU:ssa

Foreign Direct Investment

Ulkomaiset suorat sijoitukset ovat merkittävä kasvun, työpaikkojen ja innovoinnin lähde, ja ne ovat aina olleet keskeinen EU:n taloudellista ja sosiaalista kehitystä tukeva tekijä. Ne saattavat kuitenkin myös aiheuttaa riskejä kansalliselle turvallisuudelle, joten tällaisten sijoitusten seurantaa varten tarvitaan asianmukaiset puitteet.

”Keskeiseen teknologiaan ja arkaluonteiseen infrastruktuuriin, esimerkiksi energia- ja vesihuoltoon ja rahoituspalveluihin, tehtäviä ulkomaisia investointeja on valvottava”, totesi ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa käsittelevän ja ETSK:n täysistunnossa 19. huhtikuuta hyväksytyn lausunnon esittelijä Christian Bäumler.  Kansallisen turvallisuuden ja EU:n yleisen järjestyksen kannalta strategisesti merkittäviin yrityksiin suunnattujen sijoitusten seuranta on puutteellista ja koordinoimatonta. Kaikissa jäsenvaltioissa ei ole seurantamenettelyjä käytössä, joten maissa, joista tällaiset mekanismit puuttuvat, investointeja ei seurata lainkaan. ETSK korostaa, että EU-tason järjestelmän avulla on puututtava jäsenvaltioiden välisiin eroihin ja taattava kansallisten ja eurooppalaisten intressien suojelu.

Kolmansista maista EU:hun suuntautuvat sijoitukset ovat lisääntyneet 10 viime vuoden aikana, ja valtaosa niistä on peräisin Yhdysvalloista, Kanadasta ja Sveitsistä sekä lisäksi Brasiliasta, Kiinasta ja Venäjältä. Huolta on herättänyt se, että eräät, etenkin valtio-omisteiset, ulkomaiset sijoittajat ovat olleet kiinnostuneita ostamaan keskeistä teknologiaa hallitsevia eurooppalaisia yrityksiä ja investoimaan strategisiin teollisuudenaloihin, infrastruktuureihin ja muihin omaisuuseriin, jotka ovat tärkeitä jäsenvaltioiden ja koko EU:n turvallisuuden kannalta.

ETSK suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen asetukseksi EU:hun tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta mutta huomauttaa, ettei ongelman laajuus ole vielä täysin tiedossa, sillä komissio ei ole tehnyt kattavaa arviointia investointivirtojen vaikutuksista.

”Ehdotettu EU-tason seurantamekanismi on askel eteenpäin, mutta sen avulla ei vielä voida täysin turvata EU:n ja jäsenvaltioiden etuja. Näin ollen tässä vaiheessa on huolehdittava siitä, että järjestelmästä ei tule työlästä, aikaavievää ja kallista”, ETSK:n lausunnon toinen esittelijä Gintaras Morkis totesi. (sg)