Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Käykäämme laatimaan tulosta tuottavia toimintaohjeita Euroopan tulevaisuutta varten

Hyvät lukijat

Mielihyvää tuntien merkitsen nimeni ensimmäiseen pääkirjoitukseeni Euroopan talous- ja sosiaalikomitean vastavalittuna puheenjohtajana. Tässä ominaisuudessa minulla on kunnia valvoa 24. toukokuuta pidettävään täysistuntoomme liittyvien ETSK:n 60-vuotisjuhlallisuuksien sujumista.

Samaan aikaan kun luette sanojani, olemme viimeistelemässä tuon virstanpylvään valmisteluja. Juhlallisuuksien yhteydessä tarjoutuu epäilemättä tilaisuus esittää katsaus komitean historian tähtihetkistä. Teimme kuitenkin heti alussa päätöksen, että tapahtumassa luodaan katse enemmän tulevaan kuin menneeseen.

Tärkeitä päivämääriä

4. kesäkuuta 2018 Bryssel
Kolmas yhteisötalouden yritysten eurooppalainen teemapäivä
18. kesäkuuta 2018 Bryssel
Tekoälyä käsittelevä ETSK:n sidosryhmien huippukokous
11.–12. heinäkuuta 2018 Bryssel
ETSK:n täysistunto

Lyhyesti

Avoimien ovien päivä – ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan ETSK:n toimintaan

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea avasi ovensa suurelle yleisölle lauantaina 5. toukokuuta 2018 Eurooppa-päivän merkeissä. ETSK esitteli vierailijoille toimintaansa painottaen erityisesti kulttuuria, koska vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi.

Jordania on keskeinen kumppani EU:n naapuruston vakauden kannalta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean valtuuskunta tapasi paikallisia kansalaisyhteiskunnan edustajia ja julkisen vallan käyttäjiä Ammanissa 26. ja 27. maaliskuuta. Vierailun aikana käydyissä keskusteluissa keskityttiin alueen epävakaudesta johtuviin maan kohtaamiin vaikeuksiin. ETSK:n valtuuskunta totesi, että tarvitaan kansainvälistä tukea ja kohdennettuja toimia, sillä maassa on viime vuosina sovellettu kokonaisvaltaista lähestymistapaa ennen kaikkea Syyrian sodasta johtuvan valtavan pakolaistulvan johdosta.

EU:n ja Georgian kansalaisyhteiskunnat keskustelivat pk-yritysten tilanteesta ja elintarviketurvallisuudesta Georgiassa

EU:n ja Georgian kansalaisyhteiskuntafoorumin viimeisin kokous järjestettiin Tbilisissä 22. maaliskuuta. Foorumin jäsenet keskustelivat EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta ja antoivat yhteisen julistuksen. Kansalaisyhteiskuntafoorumi pani tyytyväisenä merkille aiemmin maaliskuussa esitetyn ilmoituksen EU:n ja Georgian korkean tason kahdenvälisen alakohtaisen yhteistyön mahdollisesta uudesta muodosta ja ilmaisi tukevansa lyhyiden oleskelujen viisumivapautta, mitä monet Georgian kansalaiset ovat jo käyttäneet hyväkseen.

EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumi huolissaan matalapalkkakehityksestä Ukrainassa

EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumi kehottaa Kiovaa toteuttamaan johdonmukaisempia uudistuksia eri aloilla ja asettamaan ehdottomasti etusijalle matalapalkkakysymykset ja köyhyyden. Näitä aiheita tarkasteltiin Brysselissä pidetyssä kansalaisyhteiskuntafoorumin 6. kokouksessa, jossa foorumin jäsenet keskustelivat EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanon etenemisestä, palkkaerojen roolista köyhyyden vähentämisessä ja niiden vaikutuksesta työvoiman muuttoliikkeeseen sekä ilmastonmuutoksesta.

Serbian viranomaisten ja EU:n tulee toimia pontevammin varmistaakseen mahdollisuuden maan liittymiseen unioniin vuoteen 2025 mennessä

EU:n ja Serbian neuvoa-antavan sekakomitean viimeisin kokous pidettiin 12. huhtikuuta Brysselissä. Sekakomitean jäsenet keskustelivat Serbian EU:hun liittymistä koskevien neuvotteluiden nykytilanteesta ja tulevasta työstä ja antoivat loppujulistuksen. Serbia todetaan siinä toiseksi kahdesta edelläkävijäehdokasmaasta Länsi-Balkanin alueella.

Euroopan romanit joutuvat edelleen syrjinnän ja etnisen profiloinnin kohteeksi

Euroopan suurinta vähemmistöryhmää, johon kuuluu yli 10 miljoonaa ihmistä, syrjitään ja marginalisoidaan yhä monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa (ETSK) kokoontuneet ihmisoikeuskysymysten parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen edustajat ja EU:n päätöksentekijät varoittivat, että poliisi harjoittaa monissa tapauksissa vieläkin romaneihin kohdistuvaa etnistä profilointia. Julkinen kuulemistilaisuus aiheesta ”Romanivastaisuuden torjuminen etnisen profiloinnin yhteydessä” oli osa EU:n kolmatta romaniaiheista teemaviikkoa, jonka EU:n toimielimet järjestivät Brysselissä 8.–12. huhtikuuta. 

Kansalaisyhteiskuntafoorumi edellyttää konkreettisia toimia, jotta puututaan sukupuolten väliseen palkkaeroon ja parannetaan työelämän normeja

EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen mukainen kansalaisyhteiskuntafoorumi piti kuudennen kokouksensa Soulissa 11. huhtikuuta. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Lee Ho-Geun ja Georgi Stoev. Puheenjohtajat korostivat yhteisessä julkilausumassaan, että epävarma geopoliittinen ympäristö on luonut uusia haasteita EU:n ja Korean välisiin suhteisiin. He kehottivat edistämään yhteisiä arvoja ja intressejä alueella sekä tekemään Korean ja EU:n kumppanuudesta tarkoituksenmukaisemman kansalaisten odotuksia silmällä pitäen.

Uusia julkaisuja

”Mitä ETSK voi tehdä hyväksesi” – uusi laitos saatavilla

Suurelle yleisölle tarkoitetussa julkaisussa kuvataan lyhyesti komiteaa ja sen ainutlaatuista neuvonanto- ja vuoropuheluroolia ja pyrkimistä yksimielisyyteen järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajien kesken. Erityisesti korostetaan komitean tehtävää, jäseniä, puheenjohtajistoa, toimintaa ja saavutuksia.
 

Verkkojulkaisu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 60 vuotta jatkuneesta työstä

Kansalaisyhteiskunta ajaa huomisen Eurooppaa

Komitea perustettiin Rooman sopimuksilla vuonna 1957, ja se piti ensimmäisen täysistuntonsa 60 vuotta sitten 19. toukokuuta 1958. Komitean tarina on siitä lähtien ollut sidoksissa Euroopan yhdentymisprosessiin, jonka puolesta se on herkeämättä työskennellyt.

Uutisia ETSK:sta

Kansalaiset mukaan keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kansalaisyhteiskunnan edustajana avasi ovensa kahtena päivänä, 5. ja 6. toukokuuta, eurooppalaiselle kansalaispaneelille, johon kokoontui satakunta kansalaista kaikista 27 jäsenvaltiosta (Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta).

Länsi-Balkanin maiden yhdentymisen olisi jatkossakin kuuluttava EU:n ensisijaisiin painopisteisiin

EU:n laajentuminen ja ennen kaikkea EU:n demokraattisten arvojen ja oikeudellisten normien leviäminen Länsi-Balkanin alueelle on sekä Länsi-Balkanin maiden että unionin etujen mukaista, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa 19. huhtikuuta pidetyssä täysistunnossa antamassaan lausunnossa ”Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja Euroopan yhdentyminen Länsi-Balkanilla”.

Euroopan meriteknologiateollisuuden selviytyminen edellyttää EU:lta lujaa asennetta

ETSK peräänkuuluttaa lausunnossaan määrätietoista teollisuus- ja tuotantopolitiikkaa, joka perustuu vastavuoroisuuteen

”Euroopan komission on omaksuttava vastavuoroisuuteen perustuva määrätietoinen teollisuus- ja tuotantopolitiikka. Muuten Euroopan meriteknologiateollisuus ei selviydy kilpailusta aasialaisten telakoiden kanssa”, varoitti Marian Krzaklewski, joka on 19. huhtikuuta täysistunnossa hyväksytyn, LeaderSHIP-strategiaa käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijä. 

”Kolmen A:n luokituksen” saaminen EU:lle sosiaaliasioissa edellyttää poliittista sitoutumista ja kunnon rahoitusta

ETSK kehottaa varaamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa varten riittävät rahoitusvarat. Sosiaalisen pilarin toteuttamiseksi tarvitaan parannuksia jäsenvaltioissa sekä vankkaa budjettia, investointeja ja juoksevien menojen kattamista.

ETSK linjaa vakaaseen, vauraaseen ja vastustuskykyiseen talous- ja rahaliittoon tarvittavia lisätoimia

ETSK on vahvasti vakuuttunut, että talous- ja rahaliitto (EMU) ei vielä tässä vaiheessa ole kyllin vastustuskykyinen ja vakaa selvitäkseen tulevista kriiseistä kunnialla. Komitea ajaa EMUn loppuunsaattamista ja kehottaa päätöksentekijöitä muokkaamaan tähänastista ripeämmin laaja-alaisemman poliittisen sopimuksen syvällekäyvän ja aidon EMUn aikaansaamisesta, joka siis on lopullinen tavoite.

Ulkomaisia suoria sijoituksia on seurattava kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi EU:ssa

Foreign Direct Investment

Ulkomaiset suorat sijoitukset ovat merkittävä kasvun, työpaikkojen ja innovoinnin lähde, ja ne ovat aina olleet keskeinen EU:n taloudellista ja sosiaalista kehitystä tukeva tekijä. Ne saattavat kuitenkin myös aiheuttaa riskejä kansalliselle turvallisuudelle, joten tällaisten sijoitusten seurantaa varten tarvitaan asianmukaiset puitteet.

ETSK peräänkuuluttaa EU:n kansalaisia osallistavaa ja hyödyttävää Euroopan energiaunionia

ETSK kannattaa voimakkaasti energiaunionin tavoitteita ja kannustaa eurooppalaista yhteiskuntaa sitoutumaan tähän hankkeeseen täysin. Energiaunioni on tärkeä energia-, liikenne- ja ilmastopolitiikan kaltaisten alakohtaisten toimintalinjojen kannalta, mutta se tarjoaa myös useita mahdollisuuksia tehdä EU:sta entistä demokraattisempi, yhtenäisempi, kilpailukykyisempi ja oikeudenmukaisempi. Tätä varten on olennaisen tärkeää käydä tehokasta energiavuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa EU-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla.

Samapalkkaisuuteen tähtäävä taistelu voidaan voittaa parhaiten tuomalla esiin stereotypiat

ETSK tukee komission pyrkimyksiä kaventaa sukupuolten välistä palkkaeroa, joka on 16,3 prosenttia, mutta ehdottaa lisätoimia, muun muassa erityistä huomiota sellaisten pitkään vallinneiden sosiaalisten ja kulttuuristen stereotypioiden torjumiseen, jotka vaikuttavat ratkaisevasti naisten koulutusta ja uraa koskeviin valintoihin.

Euroopan energiaverkkojen vahvistaminen on energiaunionin keskeinen kysymys

Vahvemmat, yhteenliitetyt eurooppalaiset energiaverkot ovat Euroopan energiaunionin ennakkoedellytys. Maanosamme energiajärjestelmät pystyvät täyttämään tehtävänsä vain siinä tapauksessa, että eurooppalaiset energiaverkot ovat pitkälle kehittyneet ja yhdennetyt. Järjestelmien tehtävä on näet toimittaa eurooppalaisille kohtuuhintaista, turvallista ja kestävyysperiaatteiden mukaista energiaa kilpailukykyisesti.

Laadukas oppisopimuskoulutus Euroopassa: annetaan sananvaltaa koulutettaville

Asianosaisten ihmisten – itse koulutettavien ja heidän järjestöjensä – tulisi päästä osallistumaan aktiivisesti oppisopimuskoulutusjärjestelmien muotoiluun. Tämä on ETSK:n pääasiallinen huomautus ehdotettujen laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen puitteiden suhteen, joiden komitea katsoo muuten edistävän tason nostamista kaikkialla EU:ssa.

EU:n kansalaisten etuja ei saa unohtaa uusia liikkuvuuden muotoja kehitettäessä

 mobility

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa komissiota varmistamaan perusteellisemmin, että kuluttajat pystyvät helposti käyttämään kohtuuhintaisia uusia ja puhtaampia liikkuvuuden muotoja, sekä tarjoamaan käyttöön suurempia taloudellisia tukia julkista liikennettä varten.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivänä kaivattiin aitoa kansalaisten osallistumista

Euroopan komissio on vihdoin ehdottanut muutoksia kuusi vuotta sitten käyttöön otettuun eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen, joka on tärkeä osallistavan demokratian väline. Etenkin Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja muut toimielimet ovat vuosien saatossa esittäneet useaan otteeseen rakentavaa kritiikkiä ja vaatineet välineen kehittämistä.

Uudenlainen suhtautumistapa muoviin: muutokset käyttäytymisessä edellyttävät vahvaa lainsäädäntökehystä ja toteutuskelpoisia vaihtoehtoja

Muovista on tulossa yksi pahimmista ympäristöongelmista maailmassa. Kuvat ns. Tyynenmeren jätepyörteestä – valtamerellä ajelehtivasta muovisaarekkeesta, joka on kooltaan Meksikoa suurempi ja syntynyt muovin ylikulutuksen, muovijätteen määrän ja muovin puutteellisen kierrätyksen johdosta – ovat herättäneet monet ihmiset ja kannustaneet ajattelemaan uudelleen sitä, miten käytämme muovia. Tilanne on nyt käymässä hälyttäväksi, ja EU pyrkii parhaillaan muuttamaan tapaa, jolla muovituotteita suunnitellaan, tuotetaan, käytetään ja kierrätetään, ja esitti tätä varten 16. tammikuuta 2018 EU:n strategian muoveista kiertotaloudessa.

Uutisia ryhmiltä

ETSK:n täysistunto kunnioitti Varsovan geton kansannousun 75. muistopäivää

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean täysistunto kunnioitti Varsovan geton kansannousun – toisen maailmansodan merkittävimmän juutalaisten aseellisen vastarinnan – 75. muistopäivää minuutin hiljaisuudella.

Muutoksia ryhmä III:ssa

Arno Metzler on 18. huhtikuuta lähtien ollut virallisesti ryhmä III:n puheenjohtaja toimikaudella 2018–2020.

Uusi puheenjohtaja, jolla on ollut oma asianajotoimisto Saksassa vuodesta 1983, on myös edustanut Saksan vapaita ammatinharjoittajia ETSK:ssa vuodesta 2002. Ennen valintaansa ryhmän puheenjohtajaksi hän toimi varapuheenjohtajana vastuualoinaan pk-yritykset, vapaat ammatinharjoittajat ja työjärjestys.

Työ, uudet työmuodot sekä työehdot ja -olot

 Työntekijät-ryhmä

Työllisyysluvut ovat jatkuvasti otsikoissa. Lähes yhtä tärkeää kuin se, kuinka monet ihmiset ovat töissä, on kuitenkin se, millaisin ehdoin ja millaisissa oloissa he työskentelevät. Tämä on erityisen tähdellistä, kun ajatellaan työmarkkinoiden viimeaikaista kehitystä ja epätyypillisten työsopimusten lisääntymistä. Tilanteen vuoksi on tarvittu Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioita esimerkiksi sen toteamiseksi, että Uberin kuljettajat ovat työsuhteisia työntekijöitä eivätkä freelancereita.