EU:n jäsenvaltioiden olisi lisättävä elinikäiseen oppimiseen ja erityisesti aikuiskoulutukseen tehtäviä julkisia investointeja ja osoitettava nykyistä enemmän varoja epäviralliseen oppimiseen ja arkioppimiseen, joiden kautta oppijat voivat kehittää sellaisia pehmeitä taitoja kuin kriittinen ajattelu ja ryhmätyötaidot tai sellaisia ominaisuuksia kuin johtajuus ja uteliaisuus.

Nykyään tunnustetaan yhä laajemmin, että ihmiset tarvitsevat tällaisia pehmeitä taitoja perustason luku-, kirjoitus- ja digitaitojen ohella kyetäkseen mukautumaan maailmanlaajuisen digitaalisen ja teknologisen kehityksen vaikutuksiin. Tämä kehitys muuttaa työelämää ja monien ammattien osaamisprofiileja parhaillaan niin nopeasti, että tulevaisuuden taitotarpeita on usein vaikea ennakoida.

Tämä on yksi keskeisistä näkökohdista, joita ETSK korostaa EU:n puheenjohtajavaltion Kroatian pyynnöstä laatimassaan valmistelevassa lausunnossa. Komitea kehottaa EU-maita myös kohdentamaan rahoitusta nimenomaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien jatkuvaan täydennys- ja uudelleenkoulutukseen, jotta poikkeuksetta jokainen voi hankkia tulevaisuuden työpaikoissa tarvittavia uusia taitoja.

Lausunnon esittelijä Tatjana Babrauskienė totesi covid-19-pandemian osoittaneen selvästi, että oppiminen voi mukautua nopeasti olosuhteiden muutoksiin: ”Kun elämä jälleen normalisoituu, yhteiskunnan olisi otettava nyt saaduista verkko-oppimiskokemuksista oppia ja jatkettava näiden toimintatapojen ja taitojen kehittämistä sekä investoitava niihin riittävästi, jotta jokainen oppija sosiaalisesta tilanteestaan riippumatta pääsee osalliseksi ja pystyy hyötymään niistä.”

Toinen esittelijä Pavel Trantina korosti, että koulutuspolitiikassa ja elinikäisen oppimisen politiikassa on tärkeää ottaa erilaiset oppimisympäristöt huomioon, jotta oppijoiden yksilöllistä ja ainutlaatuista potentiaalia voidaan tukea. ETSK kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioiden viranomaisia pohtimaan näitä ehdotuksia ja tukemaan niitä taloudellisesti. (ll)