EU:n on torjuttava väestökatoa vahvalla perhe- ja työllisyyspolitiikalla

Euroopan osuus maailman väestöstä on ennätyksellisen alhainen, ja on epätodennäköistä, että syntyvyys enää kasvaisi huomattavasti. Jos EU aikoo pysäyttää väestökadon, sen on omaksuttava kokonaisvaltainen tarkastelutapa, jossa edistetään työllisyyttä sekä otetaan käyttöön vahvat talous- ja sosiaalipoliittiset toimet, joilla voidaan palauttaa kansalaisten luottamus tulevaisuuteen.

Aiheesta Väestönkehityksen haasteet EU:ssa taloudellisten ja kehityserojen valossa antamassaan lausunnossa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa, että tässä lähestymistavassa tulisi painottaa aktiivisia työmarkkinapolitiikkoja, joilla torjutaan työttömyyttä ja edistetään laadukkaiden työpaikkojen syntymistä erityisesti nuorille, joiden työttömyysaste on jokaisessa jäsenvaltiossa noin kaksinkertainen keskimääräiseen työttömyysasteeseen verrattuna.

Toinen keskeinen tekijä myönteisen väestönkehityksen varmistamiseksi on vakaa ja aloitteellinen perhepolitiikka, joka edistää työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista esimerkiksi perhevapaiden ja joustavien työjärjestelyjen avulla.

Vaikka maahanmuutolla voidaan paikata työvoimavajeita ja osaamispuutteita, se ei kuitenkaan ole ihanteellinen ratkaisu Euroopan väestön ikääntymisen seurauksiin puuttumiseksi, ETSK toteaa.

”Aktiivista perhepolitiikkaa noudattavissa jäsenvaltioissa syntyvyys on korkeampi kuin niissä, joilla ei ole perhepolitiikkaa tai se on heikkoa,” totesi lausunnon esittelijä Stéphane Buffetaut. ”Tavoitteena on varmistaa, ettei lasten saaminen heikentäisi elintasoa tai uranäkymiä.”

Toisen esittelijän Adam Rogalewskin mukaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano on tästä syystä erittäin tärkeä tekijä EU:n väestötilanteen parantamisessa, sillä se sisältää vahvoja sosiaalisia toimenpiteitä.

EU:n puheenjohtajavaltio Kroatian pyynnöstä laaditussa lausunnossa viitataan myös aivovuodon ongelmaan, joka koskee etenkin itäisen Euroopan maita, mistä työntekijöitä siirtyy taloudellisesti vahvempiin maihin.

Vaikka EU:n kansalaisten vapaa liikkuvuus kuuluu EU:n määrittämiin perusoikeuksiin, olisi huolehdittava siitä, ettei edistettäisi erittäin pätevien ja ammattitaitoisten työntekijöiden systemaattista maastamuuttoa ja pahennettaisi kehitysmaiden osaamisvajetta, koska se vahingoittaisi niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, ETSK varoittaa. (ll)