Ruohonjuuritason näkökulma – Erityistilanne – Ratkaisun hetket: EU:n kamppailu koronavirusta vastaan

Kykeneekö EU vastaamaan covid-19-kriisin asettamaan haasteeseen? Voivatko ihmiset odottaa EU:n auttavan heitä selviytymään myrskystä tällä kertaa vai tuntevatko he tulleensa petetyiksi, kuten tämän vuosisadan kahden muun merkittävän kriisin yhteydessä? Epidemian pyyhkiessä Euroopan yli vaatien valtavan veron ihmisuhreissa ja kylväen perinpohjaista taloudellista hävitystä ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier tarkastelee EU:n tähänastista reaktiota ja viittaa voimakkaisiin toimiin, jotka vielä eilen olisivat olleet tabuja. Edessä on kuitenkin pitkä taival, hän toteaa hahmotellessaan etenemisreittiä, joka voisi auttaa Euroopan johtajia löytämään yhteisen sävelen. (ll)

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

EU:n pelastaminen ei riitä, vaan unionin on uudistuttava perinpohjaisesti

Hyvät lukijat

Covid-19-pandemiasta on tullut kulovalkean lailla etenevä katastrofi, ja sairastuneiden määrä ja eri puolilla Eurooppaa ja maapalloa toteutettavat toimenpiteet muuttuvat jatkuvasti, mikä vaikuttaa yhteiskuntaan kaikilla tasoilla.

Maailma ei ole kokenut yhtä järisyttävää kriisiä sitten toisen maailmansodan. Yksikään valtio Euroopassa tai sen ulkopuolella ei voi ajatella pystyvänsä tukahduttamaan tällaisen pandemian yksin. Kaikkien jäsenvaltioiden on yhdistettävä voimansa, tuettava toisiaan ja koordinoitava toimiaan. Hajanainen jäsenvaltiokohtainen reagointi on varma tie tuhoon. Jos nyt epäonnistumme koronaviruksen hallinnassa, emme ehkä saa tilaisuutta korjata virheitä.

ETSK:n jäseniltä

Piirrä minulle…*

Huhtikuussa aloitamme ETSK:n jäsenten laatimien artikkeleiden sarjan otsikolla ”Piirrä minulle…*”.

 

Covid-19-viruspandemian aikaan

Isabel Caño Aguilar

Elämme poikkeuksellista ja epätavallista aikaa.

Yhtäältä olemme eristäytyneet omiin maihimme, omiin koteihimme, ja toisaalta olemme varmoja siitä, ettei maailma voi pysähtyä ja että kansalaisyhteiskunnassa noustaan edelleen ylös joka aamu ja ryhdytään toimeen. Tämä ennennäkemätön tilanne on meille kaikille emotionaalisesti hyvin raskas.

Voitamme tämän haasteen

Milena Angelova

Covid-19 on vuosisatamme tähän mennessä suurin haaste. En halua tässä käsitellä sen kielteisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat elämäntapaamme, perusoikeuksiin ja -vapauksiin, talouteen ja hyvinvointiin, vaan pyrin mieluummin esittämään myönteisen, käytännönläheisen näkemyksen siitä, miten tästä tilanteesta voi saada eniten irti. Selviämme tästä yhdessä, kunhan keskitymme olennaiseen, teemme yhteistyötä ja kannamme vastuumme.

Solidaarisuus koronaviruksen torjuntakeinona

Giuseppe Guerinin haastattelu

Giuseppe Guerini, miten olette kokenut nämä vaikeat päivät?

Koen valtavaa painetta niin työssä kuin yksityis- ja tunne-elämässä. Asun Bergamossa, joka on epidemian keskus Italiassa, ja kokemamme kärsimykset ja kuolleiden suuri määrä ovat saaneet meidät jatkuvan ahdistuksen ja voimattomuuden valtaan. Kaikilla meistä on viruksen uhreiksi joutuneita ystäviä, kollegoja tai tuttavia: he ovat joko kuolleet tai taistelevat parhaillaan elämästään tehohoitoyksiköissä. 

Koronavirus tulee muuttamaan yhteiskuntiamme paremmiksi

Adam Rogalewski

Koronaviruksen (covid-19) aiheuttama pandemia muuttaa perinpohjaisesti elämäämme ja myös valtioita, taloutta ja yhteiskuntaa. Se on jo saanut meidät ymmärtämään, miten haavoittuvassa asemassa olemme huolimatta elinolosuhteissamme vuosien mittaan tapahtuneista valtavista parannuksista ja teknologisesta kehityksestä, kuten digitalisaatiosta ja tekoälystä. Eristäytyessämme koteihimme olemme myös oppineet, kuinka tärkeitä muut ihmiset ja yhteiskunta ovat päivittäisessä elämässämme. Koronaviruskriisi mitätöi selvästi uusliberaalin narratiivin, jonka mukaan yhteiskuntaa ei ole olemassakaan. Kriisiaikoina, kuten nyt, nimenomaan yhteiskunta, eli toisin sanoen ihmisten solidaarisuus, voi suojella meitä viruksen vaikutuksilta.

Taloudelle aiheutunut korvaamatonta vahinkoa

Helena de Felipe Lehtonen

Meitä kaikkia ja ennen muuta ikääntyneitä ja terveydentilaltaan haavoittuvampia koettelevan pandemian yhteydessä herää kysymys, onkohan virus tuotettu laboratoriossa ja onkohan se päästetty irti tahallaan. Tavallisille kansalaisille se edustaa tuntematonta uhkaa, ja vaikka rokotus valmistuisi syksyksi 2021, miten voimme olla varmoja siitä, ettei ensi talvena keskuudessamme riehu uusi virus, jolla on vastaavat seuraukset? (Muistakaamme vuoden 1918 espanjantauti.)

EU:n johtajien kommentteja covid-19-kriisistä

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen:

Hyödynnämme kaikkia käytössämme olevia välineitä koronaviruksen (#coronavirus) leviämisen hillitsemiseksi, potilaiden auttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Euroopan talous selviytyy kriisistä.
Olen vakuuttunut siitä, että EU pystyy kestämään terveydenhuoltojärjestelmiin ja talouteen kohdistuvat iskut. Kunkin jäsenvaltion on kuitenkin kannettava täysi vastuunsa. Euroopan unionin on puolestaan oltava määrätietoinen, johdonmukainen ja yhtenäinen.

Uutisia ETSK:sta

Ennennäkemättömän solidaarisuuden tarve

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi 6. huhtikuuta, euroryhmän 7. huhtikuuta pidetyn kokouksen alla, julkilausuman, jossa vaaditaan ennennäkemätöntä solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä sekä kiireellisiä toimia covid-19 -pandemian torjumiseksi. Unioni on yhteisö, joka jakaa yhteisen tulevaisuuden, ja ETSK kääntyy unionin jäsenvaltioiden puoleen korostaakseen, että kansanterveyden haasteisiin ja meneillään olevan kriisin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin vastaamiseksi tarvitaan ehdottomasti yhteisiä toimia.

Nyt olemme unioni tai emme ole mitään. ETSK:n julkilausuma covid-19-epidemiasta

ETSK:n jäsenet antoivat 17. maaliskuuta 2020 julkilausuman Nyt olemme unioni tai emme ole mitään koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen johdosta. He vaativat lisää solidaarisuutta ja yhteisiä toimia Euroopan tasolla, jotta pandemian seurauksiin voidaan puuttua tehokkaasti. Jäsenet korostivat yhteisten toimien merkitystä, sillä kaikkien jäsenvaltioiden on nyt vedettävä yhtä köyttä, tuettava toinen toisiaan ja koordinoitava toimiaan.

Koronakriisin torjunta: komission ehdotus EU:n solidaarisuusrahaston käytöstä riittämätön

ETSK antoi 25. maaliskuuta yleisesti ottaen myönteisen kannanoton Euroopan komission ehdotukseen muuttaa neuvoston asetusta Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (EUSR) vastauksena koronavirusepidemiaan. ETSK tukee kannanotossaan kaikilta osin EUSR:n soveltamisalaan ehdotettua laajennusta mutta pitää rahoitusvälineeseen osoitettuja varoja täysin riittämättöminä ja sen rahoitussäännöksiä epätarkoituksenmukaisina.

Koronaviruksen vaikutusten lieventäminen: ETSK peräänkuuluttaa laajempaa unionin investointisuunnitelmaa

ETSK kannattaa koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa Euroopan komission investointialoitetta, mutta peräänkuuluttaa laajempaa investointisuunnitelmaa jäsenvaltioiden tukemiseksi covid-19-pandemiaan vastattaessa. Aloitteella pyritään edistämään investointeja EU:n jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja muille talouden aloille. EU:n on tarkoitus ottaa käyttöön kassavaroja eli EU:n rahastojen käyttämättömiä ennakkomaksuja ja tarjota rahoitustukea.

Ilmailu: ETSK kannattaa lentojen lähtö- ja saapumisaikojen jakoa koskevien EU-sääntöjen soveltamisen keskeyttämistä

ETSK tukee komission ehdotusta keskeyttää lähtö- ja saapumisaikojen jakamista lentoasemilla koskevien EU-sääntöjen soveltaminen tilapäisesti koronavirusepidemian vuoksi. Komitea toteaa, että keskeytyksen olisi jatkuttava kesäkauden 2020 loppuun asti ja että tämän kiireellisen toimenpiteen olisi oltava osa paljon laajempaa pakettia, joka mahdollistaa EU:n ilmailualan elpymisen koronaviruskriisin jälkeen.

Uutisia ryhmiltä

Koronaviruskriisi: ihmisten terveyttä on suojeltava ja Euroopan talous on pelastettava

ETSK:n työnantajat-ryhmä

EU ei ole sitten perustamisensa kohdannut mittasuhteiltaan koronaviruskriisin vertaista haastetta. Aika on erittäin vaikea EU:n jäsenvaltioille, yrityksille ja kansalaisille. Samalla unionilla on tilaisuus osoittaa jälleen kerran oikea arvonsa ja täyttää velvoitteensa auttamalla EU-maita toipumaan tilanteen aiheuttamasta talouskriisistä.

Työelämän oikeudet ja demokratia uhattuina

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Covid-19-kriisin alati kärjistyessä maanosassamme on Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työntekijät-ryhmä syvästi huolestunut eräissä jäsenvaltioissa tapahtuneista hyökkäyksistä keskitettyä sopimista ja työntekijöiden oikeuksia kohtaan. Olemme erityisesti huolissamme tilanteesta Puolassa, missä hallitus ehdottaa covid-19-tilanteen käsittelyä varten poikkeuslainsäädäntöä, joka loukkaa sosiaalisen vuoropuhelun neuvoston riippumattomuutta ja työmarkkinaosapuolten autonomiaa. Työntekijät-ryhmä on myös tietoinen siitä, että Italiassa, missä valtiovalta ja työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopimukseen siitä, että sellaisten työntekijöiden työttömyysetuuksista, jotka eivät voi työskennellä covid-19-kriisin aikana, sovitaan keskitetysti, äärioikeistolaiset poliitikot ovat vaatineet tällaisten työehtosopimusneuvottelujen keskeyttämistä.

Luotettavat tiedotusvälineet torjumassa valeuutisia covid-19-viruksesta

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Syömällä valkosipulia, juomalla kuumaa vettä, välttämällä jäätelöä... Olet jo saattanut törmätä näihin neuvoihin internetissä "vinkkeinä" covid-19-tartunnalta suojautumiseksi. Puhuin äskettäin ystäväni kanssa – en mainitse nimiä – ja hänen mielestään on kovin turhauttavaa, ettei viruksesta onnistu löytämään asiallista tietoa. 

 

Lyhyesti

ETSK tukee Eurooppa-neuvoston päätöstä avata liittymisneuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Luca Jahier ja ”ulkosuhteet”-jaoston puheenjohtaja Dilyana Slavova antoivat 26. maaliskuuta yhteisen lausuman, jossa neuvoston 24. maaliskuuta 2020 tekemää päätöstä avata liittymisneuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa pidettään myönteisenä.

Vuoden 2020 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtuman peruuttaminen: nuorten eurooppalaisten odotettava mahdollisuutta esittää asiansa

Covid-19-epidemian vuoksi vuoden 2020 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” -tapahtuma, joka oli määrä järjestää torstaista perjantaihin 19.–20. maaliskuuta, on jouduttu peruuttamaan. Päätös tehtiin kaikkien terveyttä ja turvallisuutta ajatellen, sillä ne ovat ETSK:n keskeisiä painopisteitä nykyisen pandemian vallitessa. Järjestäjäryhmä harkitsee nyt erilaisia vaihtoehtoja vuodeksi 2021, mutta lopullista päätöstä ei ole vielä tehty.

ETSK mediassa

Olemme valinneet lukijoitamme varten joukon otsikoita eurooppalaisen median uutisoinnista, jossa käsitellään ETSK:n reagointia covid-19-kriisiin.

Itävalta – Kleine Zeitung – EWSA-Präsident Jahier: ”Entweder eine Union – oder nichts”

Belgia – LaLibre.be – ”Si le virus arrive ici, il se propagera comme un feu de forêt”: les camps de Rohingyas à la merci du coronavirus