Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvät lukijat

Toimikauteni on päättymässä. Haluan tässä viimeisessä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtajana kirjoittamassani pääkirjoituksessa muistella merkittävimpiä tapahtumia ETSK:n toiminnassa ja työskentelyssä viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana.

Suuren yleisön suhtautuminen EU:hun on muuttunut yhä kriittisemmäksi, ja komitea onkin kuluneiden kahden ja puolen vuoden aikana halunnut laajentaa ja syventää Euroopan kansalaisyhteiskunnan kuulemista voidakseen varmistaa, että komitean ilmaisemat kannat heijastavat todella kansalaisyhteiskuntaa kaikessa moninaisuudessaan.

Tärkeitä päivämääriä

23/04/2018 Bryssel
Euroopan laajuinen vuoropuhelu valtiosta riippumattomien toimijoiden toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi
05/05/2018 Bryssel
Eurooppa-päivä
23/05/2018 - 24/05/2018 Bryssel
ETSK:n täysistunto ja ETSK:n 60-vuotisjuhla
24/05/2018 - 25/05/2018 Bryssel
Vuoden 2018 kansalaisyhteiskuntapäivät

Lyhyesti

ETSK:n energiapäivät – kansalaisyhteiskunnan on osallistuttava tiiviimmin EU:n energiapoliittiseen keskusteluun

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen on oltava energiakeskustelussa keskeisessä asemassa kaikkialla paikallistasolta EU-tasolle. ETSK:n energiapäivillä, jotka pidettiin Brysselissä 7.–8. maaliskuuta 2018, keskusteltiin EU:n energiapolitiikan nykytilanteesta ja tulevasta kehityksestä.

ETSK kannattaa kansalaisten osallistumista ja hyvää julkishallintoa YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) kokouksessa

Prahassa maaliskuun lopulla järjestetyn YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) valmistelukokouksen tarkoituksena oli korostaa kansalaisten osallistumisen, hyvän julkishallinnon ja osallistavien toimielinten merkitystä pyrittäessä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet ja toteuttamaan Agenda 2030.

Uusia julkaisuja

”Unionia muokkaamassa – ETSK:n viimeisimpiä saavutuksia”

ETSK:n esite ”Unionia muokkaamassa – ETSK:n viimeisimpiä saavutuksia, vuoden 2018 painos” on juuri julkaistu.

Julkaisu on tarkoitettu sekä suurelle yleisölle että muille EU:n toimielimille. Siinä esitetään yhteenveto ETSK:n työskentelystä viime vuosina tärkeimmillä EU-politiikan aloilla eli talous-, sosiaali- ja ympäristöasioissa sekä kansainvälisissä asioissa.

Uutisia ETSK:sta

Lämpimät kiitokset, puheenjohtaja Dassis ja varapuheenjohtajat Lobo Xavier ja Smyth!

”Yhtenäinen, demokraattinen, solidaarisuuteen perustuva, rauhanomainen ja vauras Euroopan unioni, joka on lähellä kansalaisiaan”

Georges Dassis, ETSK:n puheenjohtaja 2015–2018

ETSK kannattaa komissaari Andrus Ansipin esitystä tulevaksi tekoälyä koskevaksi strategiaksi

Tekoälyä käsittelevän ETSK:n lausunnon esittelijän Catelijne Mullerin mukaan komissaari Andrus Ansipin ETSK:n täysistunnossa 15. maaliskuuta esittelemä strategia vastaa täysin komitean EU:lle esittämää kehotusta ottaa globaali edelläkävijän rooli määritettäessä puitteet tekoälyn vastuullista kehittämistä ja hyödyntämistä varten.

Työelämän tulevaisuus: osaamisvajeen paikkaaminen on välttämättömyys

Maaliskuun täysistunnossa työn tulevaisuudesta antamassaan lausunnossa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa jäsenvaltioita kohdentamaan huomionsa yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen ja mukauttamaan koulutusjärjestelmiään työmarkkinoiden tarpeisiin. Työmarkkinoilla on meneillään nopeita ja dramaattisia muutoksia, joita uusi digitaalinen ja teollinen vallankumous on aiheuttanut.

Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta on tultava kansalaisosallistumisen tehokas väline

Eurooppalaisella kansalaisaloitteella on tarkoitus edistää aktiivista kansalaisuutta ja osallistavaa demokratiaa, ja sen avulla on mahdollista poistaa EU:n demokratiavajetta. Se on myös väline, joka pystyy yhdistämään eurooppalaiset tietyn asian ympärille ja vahvistamaan näin tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä. Eurooppalainen kansalaisaloite voi kuitenkin saavuttaa täyden potentiaalinsa vasta, kun sitä täydennetään vuoropuhelulla ja kun se saa aikaan asianmukaisen vaikutuksen.

Mikä ei ole sallittua tosielämässä ei saa olla sitä virtuaalisessakaan

ETSK toteaa, että komission tiedonanto Laitonta verkkosisältöä vastaan on askel oikeaan suuntaan. Komitea kehottaa kuitenkin komissiota laatimaan ohjelmia ja tehokkaita toimenpiteitä, jotta saadaan vakaa ja johdonmukainen oikeudellinen kehys, jonka turvin puututaan laittomaan sisältöön tuloksekkaasti. 

ETSK kehottaa jatkamaan pankkiunionin toteuttamista ripeään tahtiin

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

ETSK suosittaa, että Euroopan komission ehdottamat toimet pankkiunionin valmiiksi saattamiseksi ja talous- ja rahaliiton syventämiseksi pannaan viipymättä täytäntöön kaikilta osin.

ETSK kehottaa vahvistamaan Euroopan sosiaalista mallia

RAPPORTEUR SPEAKING

Euroopan yhteiskunnassa lisääntyvän eriarvoisuuden tasoittamiseksi sosiaalinen kestävyys tulisi ottaa huomioon kaikissa EU:n politiikoissa ja Euroopan sosiaalista mallia tulisi vahvistaa kaikki kansalaiset kattavan sosiaalisen suojelun takeena digitalisaation ja globalisaation aikakaudella, totesi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) maaliskuun täysistunnossaan.

Euroopan kuluttajapäivät 2018: kuluttajat tarvitsevat parempaa suojaa verkossa

Kuinka varmistaa parhaiten kuluttajansuoja verkossa – tämä oli keskeinen teema Euroopan 20. kuluttajapäivillä, jotka Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) sekä Bulgarian talous- ja sosiaalineuvosto järjestivät yhdessä Sofiassa 20. maaliskuuta 2018.

Neljännessä Euroopan muuttoliikefoorumissa keskityttiin muuttajien integroimiseen työmarkkinoille

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) ja komission yhdessä järjestämän Euroopan muuttoliikefoorumin 2018 pääaiheena olivat haasteet ja mahdollisuudet, jotka liittyvät muuttajien auttamiseen integroitumaan EU:n työmarkkinoille. Foorumi kokosi yhteen yli 120 kansalaisyhteiskunnan organisaatiota sekä paikallis- ja valtionhallinnon ja EU:n toimielinten edustajia.

Toivotamme uuden päätoimittajan tervetulleeksi

Ewa Haczyk-Plumley on Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lehdistöyksikön uusi päällikkö. Hän aloitti tehtävässään 3. huhtikuuta 2018.

Uutisia ryhmiltä

Osaamisvajeen umpeen kurominen – työnantajien näkökulma

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Osaamisvajeen poistaminen on moniulotteinen tehtävä, joka edellyttää paitsi yleissivistävään ja ammatilliseen koulutusjärjestelmään liittyviä toimenpiteitä myös ihmisten ajattelutapojen muuttamista. Nykyisen nopean muutosvauhdin johdosta ei ole helppoa määrittää täsmällisesti tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Meidän kaikkien on hyväksyttävä se, että tulevaisuudessa työelämä edellyttää elinikäistä oppimista, jotta kykenemme jatkuvasti mukauttamaan taitojamme muuttuviin tarpeisiin. Nämä olivat Sofiassa 22. maaliskuuta 2018 aiheesta ”Osaamisvajeen umpeen kurominen kasvun ja työpaikkojen luomiseksi – liike-elämän näkökulma” järjestetyn konferenssin päätelmiä.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin rahoitus

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Meidän on kiireesti edistettävä solidaarisuutta ja pantava piste nationalismille, rasismille ja lyhytnäköisille politiikoille Euroopassa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on olennaisen tärkeä, jotta voidaan parantaa työ- ja palkkaehtoja ja sosiaalisen suojelun järjestelmiä Euroopassa, varmistaa työ- ja yksityiselämän tasapaino, parantaa sosiaalisia normeja ja EU:n jäsenvaltioiden lähentymistä – myös keskitettyä sopimista ja sosiaalipalvelujen saatavuutta.

Miten edistää kestävää kasvua ja yhteenkuuluvuutta haavoittuvassa asemassa olevilla alueilla?

ETSK:n muut eturyhmät -ryhmä

Muut eturyhmät -ryhmä piti 6. maaliskuuta Sofiassa ylimääräisen kokouksen Bulgarian EU:n neuvoston puheenjohtajakauden yhteydessä. Se oli ryhmän viimeinen tilaisuus Luca Jahierin puheenjohtajakaudella.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Avoimien ovien päivä – 5. toukokuuta 2018

ETSK viettää Eurooppa-päivää ja avaa ovensa yleisölle yhdessä EU:n muiden toimielinten kanssa lauantaina 5. toukokuuta 2018.