Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjesti korkean tason konferenssin kooten yhteen vammaispolitiikan johtavia toimijoita keskustelemaan EU:n uudesta strategiasta tällä alalla. Strategia on parhaillaan valmisteilla, ja sillä odotetaan olevan syvällinen vaikutus miljooniin vammaisiin EU:n kansalaisiin kaikilla elämänaloilla seuraavan vuosikymmenen aikana.

Aiheesta ”Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva EU:n agenda 2020–2030” pidetyssä konferenssissa tavoitteena oli esitellä uutta strategiaa koskevia ETSK:n suosituksia ja ehdotuksia mutta myös tarjota foorumi näkemystenvaihdolle osana laajoja kuulemisia, joilla pyritään auttamaan Euroopan komissiota laatimaan ja viimeistelemään tämä agenda vuoden 2021 alkukuukausina.

Uuden komission ja uuden parlamentin aloitettua toimintansa ja talousarvion uusi ohjelmasuunnittelukausi huomioon ottaen tämä on ihanteellinen hetki laatia uusi strategia vammaisia henkilöitä varten. Laatimallaan lausunnolla ETSK oli ensimmäinen toimielin, joka antoi panoksensa komission aiheesta avaamaan keskusteluun, totesi viestintäasioista vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño Aguilar konferenssin avajaissanoissaan.

Esitellessään ETSK:n ehdotuksia komitean lausunnon esittelijä Ioannis Vardakastanis, joka on myös Euroopan vammaisfoorumin puheenjohtaja, sanoi, että uuden agendan tulisi olla paljon nykyistä strategiaa kattavampi ja kunnianhimoisempi.

ETSK peräänkuuluttaa sitä, että uusi strategia olisi täysin linjassa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (vammaisyleissopimuksen), kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kanssa. Olisi varmistettava tinkimätön täytäntöönpano niin, että jäsenvaltioihin vaikutetaan talouspolitiikan EU-ohjausjakson kautta, jotta ne laatisivat omat vammaisstrategiansa.

Vardakastanis tähdensi, että on tärkeää kuulla vammaisjärjestöjä laadittaessa ja toteutettaessa toimintapolitiikkoja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan agendan puitteissa.

Tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen Helena Dalli sanoi, että komissio ottaa uuden agendan lähtökohdaksi nykyisen strategian – vielä meneillään olevan – arvioinnin tulokset, jotta varmistetaan suurempi oikeudenmukaisuus vammaisten kansalaisten arkielämässä.

Komissio odottaa saavansa nykyisen strategian arvioinnin valmiiksi heinäkuuhun 2020 mennessä ja järjestää sen jälkeen agendaluonnoksen pohjalta muodollisia kuulemisia uudesta strategiasta yhteistyössä muiden toimielinten ja kumppaneiden kanssa. Kaiken palautteen kerättyään komissio antaa tiedonannon uudesta vammaisstrategiasta vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. (ll)