Ihmisten tasalta – Jakso 4: Pitkä ja kivinen tie esteettömyyteen

Nyt kun valmisteilla on vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva uusi EU:n agenda, jaksossa 4 Pitkä ja kivinen tie esteettömyyteen käsittelemme vammaisten henkilöiden työllisyystilannetta. Keskustelemme siitä, mitä EU:n tulisi tehdä, jotta työpaikoista voisi tulla osallistavampia – ei pelkästään fyysisesti, vaan myös kollektiivisen ajattelutavan kannalta, sillä yhteiskunta näkee lähes poikkeuksetta vain vamman, ei itse ihmistä.

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvät lukijat

Helmikuussa pidetyssä EU:n huippukokouksessa johtajien odotettiin edistyvän merkittävästi pyrittäessä sopimukseen pitkän aikavälin talousarviosta eli monivuotisesta rahoituskehyksestä. He eivät kuitenkaan päässeet kompromissiin syvien näkemyserojen vuoksi.

Jos sopimukseen ei päästä, vaarana on uusi lamaannus, johon nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa ei ole varaa.

Puuttumista EU:n kiireellisiin haasteisiin ja brexitin jälkeisten neuvottelujen riskeihin ei voida pitkittää enää kauan, koska ne vievät energiaa muilta painopisteiltä, joista muuttoliikepaketti, vihreän kehityksen ohjelma, digitalisaatio ja ekologinen siirtymä ovat vain muutamia esimerkkejä.

Lyhyesti

EU:n olisi puututtava tiukasti valeuutisiin

Sosiaalisen median sääntely, medialukutaidon kehittäminen ja riippumattoman laadukkaan journalismin tukeminen ovat keskeisiä edellytyksiä disinformaation torjumiselle ja EU:n demokratian turvaamiselle, ETSK toteaa.

ETSK:n jäsenten vierailulla Japaniin keskusteltiin kaupasta ja kestävästä kehityksestä

Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa toimivan EU:n ja Japanin seurantakomitean jäsenet kävivät Japanissa keskustelemassa talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta. Vierailun on myös tarkoitus tehostaa yhteistyötä japanilaiskollegoiden kanssa, ja sen yhteydessä käytiin pyöreän pöydän keskustelu kiertotaloudesta sekä ensimmäinen EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimukseen perustuva yhteinen vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Uutisia ETSK:sta

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen teemapäivä 2020: aktivistit kehottavat osallistamaan kansalaiset ”mielekkäällä tavalla” Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin

Muistellen aiempia kokemuksiaan eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjinä eurooppalaisen kansalaisaloitteen teemapäivään 2020 (25. helmikuuta) osallistuneet aktivistit varoittivat kysymästä ihmisiltä ensin, minkälaisen EU:n he haluavat, ja jättämästä sen jälkeen heidän näkemyksensä huomiotta.

Euroopan parlamentin on vaadittava EU:lle vahvaa talousarviota vuosiksi 2021–2027

ETSK on toistanut painokkaasti kehotuksensa laatia vuosiksi 2021–2027 monivuotinen rahoituskehys, jonka suuruus on 1,3 prosenttia EU:n 27 jäsenvaltion bruttokansantulosta. Kehotus annettiin ratkaisevalla hetkellä pyrittäessä pääsemään sopimukseen EU:n seuraavasta pitkän aikavälin talousarviosta, kun Eurooppa-neuvosto määrittää edelleen kantaansa.

ETSK edistää yhdessä Euroopan komission kanssa Euroopan vihreää tulevaisuutta

ETSK tukee komission pyrkimyksiä sovittaa yhteen sanat ja teot ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä sekä asettaa kestävä kehitys henkilökohtaisen ja yhteisen vastuun keskiöön. ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier kannatti Brysselissä 20. helmikuuta 2020 pidetyssä täysistunnossa Euroopan komission tämänvuotista työohjelmaa, jossa painotetaan kestävää kehitystä vihreämmän Euroopan edistämiseksi.

Vammaisstrategia seuraavalle vuosikymmenelle: EU:n tulisi ottaa johtoasema edistyksellisten toimintapolitiikkojen edistämisessä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjesti korkean tason konferenssin kooten yhteen vammaispolitiikan johtavia toimijoita keskustelemaan EU:n uudesta strategiasta tällä alalla. Strategia on parhaillaan valmisteilla, ja sillä odotetaan olevan syvällinen vaikutus miljooniin vammaisiin EU:n kansalaisiin kaikilla elämänaloilla seuraavan vuosikymmenen aikana.

ETSK ja ILO tehostavat toimia työn tulevaisuuden muovaamiseksi yhteisten arvojemme mukaiseksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) keskusteli Kansainvälisen työjärjestön (ILO) edustajan kanssa työn tulevaisuudesta ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Tavoitteena oli tutkia uusia yhteistyömahdollisuuksia ja tehostaa toimia, jotka tähtäävät sen varmistamiseen, että nopeasti muuttuva työelämä on oikeudenmukainen, säällinen ja osallistava tuleville sukupolville.

Avoimiin elintarvikeketjuihin tähtääviä EU:n sääntöjä ajavat edustajat ETSK:n täysistunnossa

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Eat Original! Unmask Your Food” edustajat osallistuivat Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) viimeisimpään täysistuntoon. Kansalaisaloitteessa vedotaan Euroopan komissioon, jotta se määräisi alkuperäilmoituksen pakolliseksi kaikille elintarvikkeille, jotta voitaisiin ehkäistä petoksia ja taata kuluttajille oikeus saada tietoa.

ETSK on valmis tekemään yhteistyötä Euroopan komission kanssa uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen laatimiseksi

Euroopan tasolle tarvitaan kiireesti uusi muuttoliikesopimus, ja ETSK onkin valmis tukemaan komissiossa meneillään olevia toimia. ETSK:n puheenjohtaja Luca Jahier, joka puhui Brysselissä 3. maaliskuuta 2020, teki selväksi, että muuttoliike kuuluu ETSK:n painopistealoihin, mistä on osoituksena se, että komitea on toiminut alalla erittäin aktiivisesti jo vuosia.

ETSK ottaa kantaa talouden painopisteisiin vuodeksi 2020

Helmikuussa ETSK antoi lausuntonsa Euroopan komission vuotuisesta kestävän kasvun strategiasta 2020 (asiakokonaisuus ECO/502) ja euroalueen talouspolitiikkaa koskevista suosituksista (asiakokonaisuus ECO/503). Lausunnot ovat komitean panos keskusteluun seuraavaa vuotta ja sen jälkeistä aikaa koskevista taloudellisista painopisteistä, jotka Eurooppa-neuvosto hyväksyy virallisesti maaliskuussa.

Euroopan kestävä tulevaisuus riippuu akkujen raaka-aineiden saatavuudesta

Euroopan unionin on varmistettava mahdollisimman pian raaka-aineiden jatkuva saatavuus, jotta voidaan luoda vahva akkuteollisuus sähköajoneuvoja varten. Asian merkitys tuotiin esiin keskustelussa, joka käytiin ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” -jaostossa (TEN) Brysselissä 5. helmikuuta 2020.

Senioriohjelma Euroopalle: EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi huolehdittava laadukkaista pitkäaikaishoitopalveluista

ETSK:n raportissa todetaan, että tilanne kotitalouksissa asuvien työntekijöiden tekemän hoivatyön alalla on kestämätön, sillä hoitajien työolot lähenevät jo silkkaa hyväksikäyttöä ja hoivaa tarvitsevien on vaikea löytää kohtuuhintaista ja laadukasta hoitoa. Tilanne on seurausta hoiva-alan julkisen tuen puutteesta ja poliittisten tahojen välinpitämättömyydestä.

Uutisia ryhmiltä

Yritykset ilmastoneutraalin Euroopan puolesta – täysi hyöty kestävän kehityksen tavoitteista ja vihreän kehityksen ohjelmasta

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Yhä useammat eurooppalaiset yritykset ovat jo muuttaneet ajattelutapaansa ja ottavat nykyään tiukan liiketaloudellisten näkökohtien ohella myös ekologiset ja sosiaaliset seikat huomioon päivittäisessä toiminnassaan. Jotta siirtyminen vihreään talouteen onnistuisi, EU:n on tarjottava yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset ja edistettävä kilpailukykyä ja investointeja. Tällaisia päätelmiä tehtiin konferenssissa ”Yritykset ilmastoneutraalin Euroopan puolesta – täysi hyöty kestävän kehityksen tavoitteista ja vihreän kehityksen ohjelmasta”, joka pidettiin 9. maaliskuuta Kroatian Splitissä.

EU:n uusi talousarvio: vähemmän kunnianhimoinen unioni?

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Parhaillaan leviävä koronavirusepidemia sekä pakolaiskriisi – inhimillinen tragedia, jonka viimeisin näytös on meneillään Turkin ja Kreikan välisellä rajalla – ovat jälleen osoittaneet, kuinka äärimmäisen tärkeää on, että Euroopan unioni voi reagoida yhteistoimin kysymyksiin, joihin yksittäiset jäsenvaltiot eivät kykene vastaamaan. EU:n toimielimien on nyt jos koskaan sovittava EU:n laajuisista toimenpiteistä ja strategioista ja, mikä olennaisinta, tuettava tällaisia aloitteita resurssein.

Kansalaisyhteiskunta eurooppalaisten arvojen perustana

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä järjestää Rijekassa Kroatiassa konferenssin, jossa on tarkoitus keskustella kansalaisten osallistumisen roolista pyrittäessä ratkaisemaan eräitä Euroopan suurimpia nykyisiä haasteita. EU viime vuosina kohtaamat haasteet, kuten ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden häviäminen, muuttoliikkeen voimistuminen ja kansalaisyhteiskunnan tilan kaventuminen, saattavat muodostaa uusia uhkia unionin perusarvoille.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Laulua eri äänialassa: naiset Euroopan musiikkikulttuurissa

ETSK järjestää 8. maaliskuuta vietettävän kansainvälisen naistenpäivän merkeissä näyttelyn otsikolla ”Naisellisia säveliä” (Female Notes), joka on tunnustuksen osoitus Euroopan naismuusikoille ja -säveltäjille.

Näyttelyssä perehdytään naismuusikoiden sosiaaliseen identiteettiin 1500-luvulta nykypäivään henkilöhistoriasta kertovin tauluin. Näin kunnioitetaan satoja naissäveltäjiä ja -muusikoita eri puolilta Eurooppaa samalla kun voidaan seurata musiikkikulttuurin kehittymistä.

Näyttely järjestetään yhteistyössä italialaisen järjestön Toponomastica femminile kanssa, jolle myönnettiin ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinto vuonna 2019 sen johdosta, että se torjuu sukupuolten epätasa-arvoa nimeämällä paikkoja merkittävien naisten mukaan. (ck)