Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Tulevaisuus ei odota: kestävyysajattelu alkaa kotoa

Hyvät lukijat

Greta Thunberg aloitti koululakkonsa elokuussa 2018, ja pian monet muut nuoret kaikkialla Euroopassa liittyivät hänen protestiinsa, jonka syynä on EU:n ja sen jäsenvaltioiden haluttomuus ryhtyä rohkeisiin toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tärkeitä päivämääriä

Lyhyesti

ETSK tiukentaa työjärjestystään ja jäsentensä käytännesääntöjä

ETSK hyväksyi täysistunnossaan 20. helmikuuta 2019 ehdotuksen työjärjestyksensä muuttamisesta siten, että siihen liitetään uusi versio komitean jäsenten käytännesäännöistä. Uudessa työjärjestyksessä ja käytännesäännöissä, jotka tulivat voimaan 15. maaliskuuta 2019, otetaan huomioon myös hiljattain hyväksytty Euroopan parlamentin työjärjestys erityisesti kaikenlaisen häirinnän ehkäisemisen ja torjunnan osalta.

Uusia julkaisuja

Kansalaisyhteiskunnan 12. mediaseminaarin esite on julkaistu

Uudessa esitteessä lukijoille esitetään Euroopan arvojen lujittamisesta käytyjen keskustelujen pääkohdat, ja he voivat tutustua panelistien ja pääpuhujien näkemyksiin.

Uutisia ETSK:sta

”Taistelemme kaikkien tulevaisuuden puolesta”, ilmastoaktivisti Greta Thunberg sanoi ETSK:ssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) keskusteli keskeisestä roolista, joka järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan on otettava EU:n todelliseksi uudistamiseksi, 21. helmikuuta 2019 pidetyssä tapahtumassa, jossa EU:n toimielimien johtajat ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot kaikkialta Euroopasta kokoontuivat vain hiukan yli 90 päivää ennen Eurooppa-parlamentin vaaleja.

ETSK kannattaa asianmukaista eurooppalaista vähimmäistuloa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on antanut lausunnon aiheesta Eurooppalainen puitedirektiivi vähimmäistulosta, jossa se kehottaa Euroopan komissiota ottamaan käyttöön sitovan EU-kehyksen, jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion elintasoon mukautettu asianmukainen vähimmäistulo Euroopassa. 

Komission jäsen Phil Hogan ETSK:ssa: YMP:n talousarviota koskeva päätös on nyt lainsäädäntövallan käyttäjien käsissä

Euroopan komission jäsen Phil Hogan vieraili 20. helmikuuta ETSK:ssa puhuakseen YMP:n tulevaisuudesta

EU:n PEACE-ohjelmaa Pohjois-Irlannissa on jatkettava brexitin jälkeen

ETSK antoi helmikuun täysistunnossaan lausunnon, jossa kannatetaan Pohjois-Irlannin PEACE-ohjelman jatkamista Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron jälkeen. Tuen jatkamista pidetään erittäin tärkeänä, kun otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin rajakysymyksestä käytävän keskustelun arkaluonteisuus brexit-neuvotteluissa.

Populismin torjunta kuuluu kaikille

Talouskehitys ja yhteiskunnallinen vakaus ovat kaksi keskeistä tekijää euroskeptisyyden torjunnassa, mutta ne eivät yksin riitä: kansalaisyhteiskunnan on oltava mukana!

ETSK ehdottaa uusia kestäväpohjaista ruokavaliota koskevia ohjeita Euroopalle

Peter Schmidt

Ruoalla on keskeinen rooli ihmisten elämässä, eikä sitä tulisi tarkastella ainoastaan ravitsemuksellisesta tai terveydellisestä näkökulmasta vaan myös ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Tällaisen kattavan kestäväpohjaisen elintarvikejärjestelmän helpottamiseksi ETSK ehdottaa uusien kestäväpohjaista ruokavaliota koskevien ohjeiden käyttöönottoa.

ETSK tukee EU-ehdotuksia lentoliikenteen ja maanteiden tavaraliikenteen varmistamiseksi siinä tapauksessa, että brexit toteutuu ilman sopimusta

ETSK kannattaa kolmessa helmikuussa hyväksymässään lausunnossa komission ehdotusta jatkaa väliaikaisesti EU:n lainsäädännön soveltamista ratkaistakseen erityiset ongelmat, jotka voivat vaikuttaa lentoliikenteeseen ja maanteiden tavaraliikenteeseen siinä tapauksessa, että brexit toteutuu ilman sopimusta. 

Vuotuinen kasvuselvitys 2019 ei anna aihetta itsetyytyväisyyteen

Aiempien uudistuspolitiikkojen vaihtelevat tulokset huomioon ottaen on oleellista, että EU ja jäsenvaltiot toteuttavat syvällisen arvioinnin. Tähänastisista parannuksista huolimatta tarvitaan lisää uudistuksia ja poliittisia toimia kasvun vauhdittamiseksi sekä yhteenkuuluvuuden ja toimintapoliitikkojen sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi, ETSK toteaa vuotuisesta kasvuselvityksestä 2019 antamassaan lausunnossa.

ETSK:n kuulemistilaisuudessa ehdotuksia osallistavammasta EU-ohjausjaksosta

EU:n jäsenvaltioiden on vahvistettava sidosryhmien osallistumista ponnisteluissaan kansallisten talouksien uudistamiseksi. Tämä voisi yhdessä EU:n uuden pitkän aikavälin kestävän kehityksen strategian kanssa auttaa luomaan tehokkaamman ja osallistavamman EU-ohjausjakson, joka on valmis vastaamaan EU:n kohtaamiin haasteisiin.

EU:lla ei ole tulevaisuutta ilman koheesion vahvistamista

Koheesiopolitiikka voisi olla tehokas keino vastata EU:ssa päätään nostaneisiin yhteiskunnallisiin suuntauksiin (euroskeptisyys jne.), jos siihen liittyvä rahoitus pysyy merkittävänä investointien lähteenä ja Euroopan unionista tehdään siten merkityksellisempi kansalaisille, sidosryhmien kattavampaa osallistumista edistetään ja tämän politiikan vaikutuksista tiedotetaan nykyistä paremmin. Tällaista viestiä saatiin sidosryhmiltä ETSK:n järjestämässä kuulemistilaisuudessa vuoden 2020 jälkeisestä koheesiopolitiikasta.

Energiakäänne voi onnistua vain, jos kaikki ovat mukana

Ihmisten rooli energiasiirtymässä oli keskeisessä asemassa asialistalla TEN-jaoston helmikuun kokouksessa, jossa energia-alan asiantuntijat kertoivat kokemuksistaan työskentelystä kansalaisten hyväksi.

Uutisia ryhmiltä

Työnantajajärjestöjen näkemykset Euroopan parlamentin vaaleista

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Elinkeinoelämän on tuotava äänensä selvästi kuuluville Euroopan parlamentin vaalikampanjassa. Työnantajajärjestöjen olisi tuotava esiin tarpeensa ja odotuksensa Euroopan parlamentin seuraavaa toimikautta ajatellen mutta myös korostettava niitä hyötyjä, joita Euroopan unioni tuottaa niiden toiminnalle ja ihmisten päivittäisessä elämässä. Muun muassa näihin tuloksiin tultiin ETSK:n työnantajat-ryhmän helmikuisessa kokouksessa käydyssä keskustelussa BusinessEuropen, SMEunited-järjestön (käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalainen liitto) ja CEEP:n (julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalainen keskus) edustajien kanssa.

Oliver Röpke ETSK:n työntekijät-ryhmän puheenjohtajaksi

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Oliver Röpke otti maaliskuun ensimmäisenä päivänä vastaan ETSK:n työntekijät-ryhmän puheenjohtajan tehtävät edeltäjältään Gabriele Bischoffilta, joka oli johtanut ryhmää lokakuusta 2015 alkaen.

”Moninainen Eurooppa” -ryhmä vieraili Belfastissa kuunnellakseen kansalaisten brexitiin liittyviä huolia

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

”Moninainen Eurooppa” -ryhmä vieraili 15. helmikuuta 2019 Queen's University -yliopistossa Belfastissa arvioidakseen tähänastista brexit-prosessia ja tarkastellakseen erityisesti sen seurauksia Pohjois-Irlannin rauhanprosessin kannalta.