Kaikki mukaan! ETSK pyrkii tekemään kiertotaloudesta arkipäivää

ETSK:n puheenjohtaja Georges Dassis käytti avauspuheenvuoron Euroopan komissiossa alkaneessa sidosryhmäkonferenssissa 20. helmikuuta. Hän totesi, että ”siirtymä kiertotalouteen on samalla suuri mahdollisuus kansalaisyhteiskunnalle. Siirtymä on jo käynnissä ruohonjuuritasolla. On kuitenkin huolehdittava siitä, että asia saavuttaa laajan hyväksynnän. Kiertotalouden sidosryhmäfoorumi pyrkii muun muassa tempaamaan koko väestön mukaan. Foorumilla tuodaan polttopisteeseen ja kiteytetään tämäntyyppinen yhteinen visio muutoksesta kohti kestäväpohjaista eurooppalaista kiertotaloutta.”

ETSK:n isännöimänä konferenssin jälkimmäisenä päivänä keskityttiin eri puolilla Eurooppaa syntyviin ideoihin ja toimintatapoihin: siellä pk-yritykset, yhteisötalouden yritykset, työntekijät, maataloustuottajat, valmistajat ja kuluttajat toteuttavat kiertotaloutta käytännössä.

ETSK sai vieraakseen yli 300 henkilöä 16 rinnakkaiseen työpajaseminaariin, jotka mahdollistivat tietämyksen ja hyvien käytänteiden aktiivisen vaihdannan ja joissa tuotiin esiin kiertotalouden kehitystä haittaavia tekijöitä.

Keskustelunaiheisiin lukeutuivat korjattavuus ja ekosuunnittelu, jätekysymyksen rooli, laajennettu tuottajanvastuu, kiertoperiaatteita soveltava toimintatapa maatalouselintarviketeollisuuden ja metsätalouden alalla, kiertotalous globaalista näkökulmasta tarkasteltuna, kiertotalouden työllisyysulottuvuus, ympäristönäkökohdat huomioon ottava rahoitus, ongelmanratkaisuhakuisen yhteisön luominen ja pk-yritykset kiertotalouskehyksessä.

Keskusteluista ilmeni, että aika on käymässä vähiin ja että kaivataan kaikkien toimijoiden panosta. Kiertotalousyhteisön täytyy muodostua mahdollisimman osallistavaksi, ja käytännön kokemuksia on hyödynnettävä maksimaalisesti, jotta saadaan aikaan kerrannaisvaikutuksia.

ETSK:n tärkeimmät tehtävät ovat muutosvauhdin kiihdyttäminen ja mahdollisimman laajojen joukkojen mobilisointi. Tähän tarkoitukseen komitea käyttää hallinnoimiaan verkkosivuja ja kehittää aidosti yhteistyöhakuista ja innoittunutta sidosryhmien yhteisöä.

Seikkaperäinen kertomus konferenssin tärkeimmistä tuloksista on piakkoin luettavissa Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumin verkkosivuilla. (dm)