ETSK kehottaa lisäämään julkisia investointeja EU:n talouskasvun edistämiseksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea korostaa komission vuotuisesta kasvuselvityksestä 2018 äskettäin antamassaan lausunnossa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson strategista merkitystä. Komitea kannattaa kuitenkin ohjausjakson tarkoituksenmukaista laajentamista sen varmistamiseksi, että EU:n makrotalouspolitiikka on kestävää paitsi taloudellisesti ja sosiaalisesti myös ympäristön kannalta.

Komitea kiittelee sosiaalisten indikaattoreiden (sosiaali-indikaattoreiden tulostaulu) huomioon ottamista vuoden 2018 kasvuselvityksessä ja toteaa, että se on vahvistanut eurooppalaisen ohjausjakson sosiaalista ulottuvuutta.

”ETSK kannattaa sitä, että eurooppalaisessa ohjausjaksossa tuetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria niin, että siitä tulee väline, jolla parannetaan kansalaisten elin- ja työoloja. Toivomme, että pilarin tavoitteet sisällytetään osaksi politiikkoja ja päätöksiä”, lausunnon esittelijä Dimitris Dimitriadis toteaa.

Komitea lupaa jatkossakin antaa panoksensa eurooppalaiseen ohjausjaksoon, mutta se kiinnittää myös huomiota tarpeeseen lisätä kansalaisyhteiskunnan osallistumista ja edistää julkisia investointeja.

Julkiseen investointitoimintaan olisi kuuluttava sellaisiin toimenpiteisiin tehtävien sosiaalisten investointien lisääminen, joilla edistetään koulutusta ja parannetaan julkisia palveluita, hoitoinfrastruktuuria ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta kaikkialla EU:ssa ja pyritään siten tukemaan inhimillisen pääoman kehittämistä ja huolehtimaan työvoiman ammattitaidosta sekä vahvasta sosiaalisesta ulottuvuudesta.

Lisäksi ETSK korostaa, että rakenneuudistuksiin on syytä soveltaa ei-systeemistä lähestymistapaa ja että niitä tulisi toteuttaa vain tarvittaessa. (ll)

Kuvassa: ETSK:n lausunnon esittelijä Dimitris Dimitriadis